Giải bài 34 trang 81 SBT toán 10 - Cánh diều

Phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của một đường thẳng vuông góc với đường thẳng

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của một đường thẳng vuông góc với đường thẳng

\(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 3t\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\)?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - 2t\\y = 1 - 3t\end{array} \right.\)            B. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - 2t\\y = 1 + 3t\end{array} \right.\)           C. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - 3t\\y = 1 + 2t\end{array} \right.\)          D. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - 3t\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm đường thẳng có VTCP nhân vô hướng với vectơ chỉ phương của đường thẳng \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 3t\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\)bằng 0

Lời giải chi tiết

Đường thẳng ∆: \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 + 3t\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\) có VTCP \(\overrightarrow u  = (3; - 2)\)

Đường thẳng d vuông góc với ∆ có VTCP \(\overrightarrow v \) thỏa mãn \(\overrightarrow v .\overrightarrow u  = 0\)

Ta thấy vectơ \(\overrightarrow v  = ( - 2; - 3)\) thỏa mãn   

Chọn A

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close