Giải bài 39 trang 82 SBT toán 10 - Cánh diều

Khoảng cách từ điểm M(5 ; – 2) đến đường thẳng ∆: - 3x + 2y + 6 = 0 là:

Quảng cáo

Đề bài

Khoảng cách từ điểm M(5 ; – 2) đến đường thẳng ∆: - 3x + 2y + 6 = 0 là:

A. 13                           B. \(\sqrt {13} \)                     C. \(\frac{{\sqrt {13} }}{{13}}\)                        D. \(2\sqrt {13} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm \(M({x_M};{y_M})\) đến đường thẳng \(\Delta :ax + by + c = 0\):

\(d(M,\Delta ) = \frac{{\left| {a{x_M} + b{y_M} + c} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(d(M,\Delta ) = \frac{{\left| {( - 3).5 + 2.( - 2) + 6} \right|}}{{\sqrt {{{( - 3)}^2} + {2^2}} }} = \frac{{\left| { - 13} \right|}}{{\sqrt {13} }} = \sqrt {13} \)   

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close