Giải bài 27 trang 85 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho 5 điểm phân biệt \(A,B,C,D,E\).

Quảng cáo

Đề bài

Cho 5 điểm phân biệt \(A,B,C,D,E\).

a) Viết các vectơ khác \(\overrightarrow 0 \) có cùng điểm đầu là A, điểm cuối là một trong các điểm đã cho

b) Viết các vectơ khác \(\overrightarrow 0 \) có cùng điểm cuối là B, điểm đầu là một trong các điểm đã cho

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các vectơ dạng \(\overrightarrow {AX} \) (\(X \in {\rm{\{ }}B,C,D,E\} \)) và \(\overrightarrow {XB} \) (\(X \in {\rm{\{ }}A,C,D,E\} \))

Lời giải chi tiết

a) Các vectơ thỏa mãn là: \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {AE} \)

a) Các vectơ thỏa mãn là: \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CB} ,\overrightarrow {DB} ,\overrightarrow {EB} \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close