Giải bài 26,27,28,29 trang 125,126 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 125,126 sách bài tập Sinh học 10: Sơ đồ sau mô tả diễn biến trong quá trình nguyên phân của một tế bào lưỡng bội:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Sơ đồ sau mô tả diễn biến trong quá trình nguyên phân của một tế bào lưỡng bội:

Trình tự diễn biến từ kì trung gian qua các kì của quá trình nguyên phân là :

A. B → A → E → C → F → D.

B. A→B→C→D→E→F.

C. D → B → A → E→C→F.

D. D → E → C → B→F → A.

Phương pháp: 

Xem lại Giảm phân

Lời giải: 

Trình tự diễn biến từ kì trung gian qua các kì của quá trình nguyên phân là: D → B → A → E→C→F.

Chọn C

Câu 27

27. Quan sát hình ảnh tiêu bản hiển vi về quá trình phân bào của các tế bào rễ hành sau đây: 

Kết luận nào sau đây đúng về các kì của quá trình nguyên phân?

A. Tế bào 1 - kì trung gian, tế bào 2 - kì sau, tế bào 3 mi đầu, tế bào 4-1 kì sau, tế bào 5 - kì cuối.

B. Tế bào 1 - kì trung gian, tế bào 2 - kì đầu, tế bào 3 - kì giữa, tế bào 4 - kì I sau, tế bào 5 - kì cuối

C. Tế bào 1 - kì trung gian, tế bào 2 - kì giữa, tế bào 3 - kị đầu, tế bào 4 - kì sau, tế bào 5 - kì cuối.

D. Tế bào 1— kì trung gian, tế bàọ 2 - kì sau, tế bào 3 - kì giữa, tế bào 4-1 kì đầu, tế bào 5 - kì cuối.

Phương pháp: 

Xem lại Nguyên phân

Lời giải: 

Kết luận đúng về các kì của quá trình nguyên phân là B

Chọn B

Câu 28

28. Quan sát các tế bào trong hình ảnh tiêu bản hiển vi sau đấy :

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Đây là tế bào động vật vì nhân nằm ở giữa tế bào.

B. Đây là các tế bào thực vật vì tế bào có hình khối và có vách ngăn xuất hiện ở giữa tế bào số 5.

C. Các tế bào đang trong giảm phân I vì các NST xếp 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở tế bào số 4.

D. Tế bào số 3 cho biết đây là quá trình nguyên phân vì các NST xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Phương pháp: 

Xem lại Giảm phân

Lời giải: 

Khẳng định đúng là B

Chọn B

Câu 29

29. Theo dõi sự phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta đếm được trong một tế bào có 7 NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo củâ thoi phân bào. Biết rằng quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II, bộ NST 2n =14.

B. Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I, bộ NST 2n = 14.

C. Tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân, bộ NST 2n = 14.

D. Tế bào đang ở kì giữa cua giảm phân I, bộ NST 2n = 28.

Phương pháp: 

Xem lại Giảm phân

Lời giải: 

Khẳng định đúng là A

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 119
Gửi bài