Bài 2.6 trang 7 SBT Hoá học 12

Giải bài 2.6 trang 7 sách bài tập hóa học 12. Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

a)  Tìm công thức cấu tạo có thể có của triglixerit trên.

b)   Tính a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

\( \to \) x + y = 3

Theo phương trình thủy phân, ta có: \({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = x.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

\( \to \) x; y

\( \to \) CT của X.

b. Theo phương trình, ta có: \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} \)

\( \to \) a.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a. \({n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = \dfrac{{0,92}}{{92}} = 0,01\,\,mol\)

\({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = \dfrac{{3,18}}{{318}} = 0,01\,\,mol\)

X là triglixerit của glixerol với axit oleic và axit linoleic nên gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

\( \to \) x + y = 3

PTHH: (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y + (x+y)KOH \( \to \) xC17H31COOK + yC17H33COOK +  C3H5(OH)3

Theo phương trình, ta có: \({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = x.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

                                                       \( \to 0,01 = x.0,01\)

                                                              \( \to x = 1 \to y = 3 - 1 = 2\)

\( \to X:{\left( {{C_{17}}{H_{31}}COO} \right)_1}{C_3}{H_5}{\left( {OOC{C_{17}}{H_{33}}} \right)_2}\)

b. Theo phương trình, ta có: \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 0,01\,\,mol\)

\( \to a = {m_X} = 0,01.882 = 8,82\,\,gam\)

 

Loigiaihay.com

  • Bài 2.5 trang 6 SBT Hóa học 12

    Giải bài 2.5 trang 6 sách bài tập Hóa học 12. Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong duns dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Tính m và tìm công thức cấu tạo của X

  • Bài 2.4 trang 6 SBT Hoá học 12

    Giải bài 2.4 trang 6 sách bài tập hóa học 12. Cho một lượng tristearin (triglixerit của axit stearic với glixerol) vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH, thấy chất trong cốc tách thành hai lớp

  • Bài 2.1; 2.2; 2.3 trang 5, 6 SBT Hoá học 12

    Giải bài 2.1; 2.2; 2.3 trang 5, 6 sách bài tập hóa học 12. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Quảng cáo
close