Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. sina = a/b...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2.1

Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng trong các bài từ 2.1 đến 2.11.

(A) \(\sin \alpha  = \dfrac{a}{ b}\); 

(B) \(\sin\alpha  = \dfrac{b}{c}\);

(C) \(\sin \alpha  = \dfrac{{b'}}{ b}\);

(D) \(\sin \alpha  = \dfrac{h}{b}.\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng:  \(\sin \alpha  = \dfrac{{AB}}{{BC}}\) (hình vẽ)

 

Lời giải chi tiết:

Đặt tên hình như hình dưới đây: 

Xét tam giác vuông \(AHC\):

\(\sin \alpha  = \dfrac{{AH}}{{AC}} = \dfrac{h}{b}.\)

Vậy chọn đáp án (D). 

Bài 2.2

(A) \(cos\alpha  = \dfrac{a}{ b};\)                      (B) \(cos\alpha  =  \dfrac{a}{ c}\);

(C) \(cos\alpha  =  \dfrac{b}{c}\);                      (D) \(cos\alpha  =  \dfrac{b}{{b'}}.\)

Lời giải chi tiết:

Xét tam giác vuông \(ABC\): 

\(\cos \alpha  = \dfrac{{AC}}{{BC}} = \dfrac{b}{c}.\) 

Vậy chọn đáp án (C).

Bài 2.3

(A) \(tg\alpha  = \dfrac{b}{ a}\);                         (B) \(tg\alpha  = \dfrac{b}{c}\) ;

(C) \(tg\alpha  = \dfrac{b}{ h}\);                         (D) \(tg\alpha  = \dfrac{h}{{b'}}\).

Lời giải chi tiết:

Xét tam giác vuông \(AHC\): 

\(tg \alpha  = \dfrac{{AH}}{{HC}} = \dfrac{h}{b'}.\)

Vậy chọn đáp án (D).

Bài 2.4

(A) \(\cot g\alpha  = \dfrac{b}{a}\);                        (B) \(\cot g\alpha  =  \dfrac{b}{c}\);

(C) \(\cot g\alpha  =  \dfrac{a}{c}\);                         (D) \(\cot g\alpha  =  \dfrac{h}{ b}.\)

Lời giải chi tiết:

Xét tam giác vuông \(ABC\):

\(cotg \alpha  = \dfrac{{AC}}{{AB}} = \dfrac{b}{a}.\)

Vậy chọn đáp án (A).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close