Giải bài 2 trang 75 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho 00 < \(\alpha \), \(\beta \) < 1800 và \(\alpha + \beta = {180^0}\). Chọn câu trả lời sai

Quảng cáo

Đề bài

Cho 00 < \(\alpha \), \(\beta \) < 180và \(\alpha  + \beta  = {180^0}\). Chọn câu trả lời sai

A. \(\sin \alpha  + \sin \beta  = 0\)                      

B. \(\cos \alpha  + \cos \beta  = 0\)                    

C. \(\tan \alpha  + \tan \beta  = 0\)                      

D. \(\cot \alpha  + \cot \beta  = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xét mối liên hệ của hai góc \(\alpha \) và \(\beta \)

Bước 2: Sử dụng mối liên hệ giữa hai góc để tìm phương án sai

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết, \(\alpha  + \beta  = {180^0}\) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sin \alpha  = \sin \beta \\\cos \alpha  =  - \cos \beta \\\tan \alpha  =  - \tan \beta \\\cot \alpha  =  - \cot \beta \end{array} \right. \Rightarrow \sin \alpha  + \sin \beta  \ne 0\) 

 Chọn A

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close