Bài 18 trang 95 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 95 VBT toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng \(xx', yy'\) sao cho \(xx' // yy'.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

- Lấy hai điểm \(M,N\) phân biệt tùy ý.

- Vẽ đường thẳng \(MN\).

- Vẽ đường thẳng \(xx'\) đi qua \(M\) sao cho một trong bốn góc đỉnh \(A\) có một góc bằng một góc \(60^o\) của êke.

- Vẽ đường thẳng \(yy'\) đi qua \(N\) sao cho \(yy'\) và \(xx'\) có hai góc đồng vị (hoặc so le trong bằng nhau).

Ta được \(xx'//yy'\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải