Bài 1.20 trang 11 SBT đại số 10

Giải bài 1.20 trang 11 sách bài tập đại số 10. Tìm một tích chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm một tích chất đặc trưng cho các phần tử của  mỗi tập hợp sau:

LG a

\(A = {\rm{\{ }}\dfrac{1}{2}{\rm{,}}\dfrac{1}{6}{\rm{,}}\dfrac{1}{{12}},\dfrac{1}{{20}},\dfrac{1}{{30}}{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức số học và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2=1.2\); \(6=2.3\); \(12=3.4\); \(20=4.5\); \(30=5.6\) 

Suy ra số hạng tổng quát của dãy là \(\dfrac{1}{n(n+1)}\) với \(1 \le n \le 5\)

Vậy \(A = {\rm{\{ }}\dfrac{1}{{n(n + 1)}}{\rm{|n}} \in N,1 \le n \le 5{\rm{\} }};\)

LG b

\(A = {\rm{\{ }}\dfrac{2}{3}{\rm{,}}\dfrac{3}{8}{\rm{,}}\dfrac{4}{{15}},\dfrac{5}{{24}},\dfrac{6}{{35}}{\rm{\} }}{\rm{.}}\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức số học và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(3=2^2-1; 8=3^2-1; 15=4^2-1;\) \( 24=5^2-1; 35=6^2-1\)

Suy ra số hạng tổng quát của dãy là \(\dfrac{n}{{{n^2} - 1}}\) với  \(2 \le n \le 6\)

Vậy \(A = {\rm{\{ }}\dfrac{n}{{{n^2} - 1}}{\rm{|n}} \in N,2 \le n \le 6{\rm{\} }};\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close