Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Sinh học 11

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. 1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng

D. mô phân sinh cành

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của  mô phân sinh đỉnh.

Chọn A

Câu 2

2. Kết quả sinh trướng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biêu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Kết quả sinh trướng sơ cấp là làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Chọn A

Câu 3

3. Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo

A. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cáp.

B. gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

C. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rày thứ cấp.

D. tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh trưởng ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

Chọn B

Câu 4

4. Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng

A. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

B. kích thích nảy mầm của hạt.

C. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh trưởng chồi bên 

D. kích thích ra rễ phụ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

Chọn A

Câu 5

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                     B. xitôkinin

C. êtilen.                              D. auxin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là êtilen. 

Chọn C

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close