Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 33 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 33 SBT Sinh học 11. Ghi chú thích và giải thích hình vẽ dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 34 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 34 SBT Sinh học 11. Dựa vào hình dưới đây để giải thích sự tiêu hóa thức ăn khác nhau ở giun đất và thủy tức.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 34 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 34 SBT Sinh học 11. Ghi chú hình dưới đây:

 • pic

  Bài 4 trang 35 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 35 SBT Sinh học 11. Vẽ sơ đồ và giải thích hô hấp kép ở chim.

 • pic

  Bài 6 trang 35 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 35 SBT Sinh học 11.Dựa vào hình dưới đây nêu hướng tiến hoá của hộ tuần hoàn ờ các ngành, lớp động vật.

 • pic

  Bài 6 trang 35 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 35 SBT Sinh học 11. Phân tích sơ đồ về chu kì hoạt động của tim dưới đây, giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi.

 • pic

  Bài 7 trang 36 SBT Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 36 SBT Sinh học 11. a) Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của thận.

 • pic

  Bài 8 trang 36 SBT Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 36 SBT Sinh học 11. Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thu và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).

 • pic

  Bài 9 trang 37 SBT Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 37 SBT Sinh học 11. Hãy ghép tuyến nội tiết trên hình vẽ với các chức năng phù hợp (bằng cách điền số của tuyến nội tiết vào ô bên phải trong bảng). Chú thích cho các tuyến nội tiết trong hình.

Gửi bài Gửi bài