Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Sinh học 11. Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những thành phần cấu trúc nào của thân cây gỗ?

 • pic

  Bài 2 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 72 SBT Sinh học 11. Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì? Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 72 sách bài tập Sinh học 11. Khi dùng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý những vấn đề gì ?

 • pic

  Bài 4 trang 73 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. Nêu các ứng dụng vê thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệp

 • pic

  Bài 5 trang 73 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. Quang chu kì là gì? Giải thích vì sao thực vật ngày dài và thực vật ngày ngắn sẽ ra hoa khi có quang chu kì thích hợp?

Gửi bài Gửi bài