Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 70 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 70 sách bài tập Sinh học 9. Nêu khái niệm về sinh trưởng, phát triển, sinh trường sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.

 • pic

  Bài 2 trang 70 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 70 sách bài tập Sinh học 9. Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 70 sách bài tập Sinh học 9. Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

 • pic

  Bài 4 trang 71 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 71 sách bài tập Sinh học 9. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

 • pic

  Bài 5 trang 71 SBT sinh học 11

  Giải bài 5 trang 71 sách bài tập sinh học 9. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng.

 • pic

  Bài 1 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Sinh học 11. Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những thành phần cấu trúc nào của thân cây gỗ?

 • pic

  Bài 2 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 72 SBT Sinh học 11. Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì? Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh.

 • pic

  Bài 3 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 72 sách bài tập Sinh học 11. Khi dùng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý những vấn đề gì ?

 • pic

  Bài 6 trang 72 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 72 sách bài tập Sinh học 9. Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa. a) Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng?

 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. 1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài