Câu C1 trang 7 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 km

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó. Biết: RTĐ  = 6400km; Rqđ = 150000000 km

Có thể coi Trái Đất là một chất điểm trong chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời không?

Lời giải chi tiết

\({{{\rm{Rtd}}} \over {{\rm{Rqd}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{6400}}} \over {{\rm{150000000}}}} \approx {\rm{0,0000427}}\)

\({{{\rm{Đường}}\,{\rm{kính}}\,{\rm{trái}}\,{\rm{đất}}} \over {{\rm{Độ}}\,{\rm{dài}}\,{\rm{quỹ}}\,{\rm{đạo}}}}{\rm{ = }}{{{\rm{2}}{\rm{.6400}}} \over {{\rm{2}}{\rm{.3,14}}{\rm{.15}}\,{\rm{00}}\,{\rm{00}}\,{\rm{000}}}}{\rm{ = 0,0000136}}\)

Đường kính Trái Đất << Quãng đường đi của nó nên có thể coi Trái Đất là chất điểm trong chuyển động quanh Mặt trời

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài