Bài C7 trang 31 SGK Vật lí 8

Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm các đáy thùng 0,4m

Quảng cáo

Đề bài

Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính áp suất chất lỏng: \(p = d.h\)

Trong đó: h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

\({h_1} = 12m\)

\({h_2} = {h_1} - 0,4 = 1,2 - 0,4 = 0,8\)

\({d_n} = 10000 N/{m^3}\)

\({p_1} = ?;{p_2} = ?\)

Lời giải chi tiết:

Trọng lượng riêng của nước: \(d = 10000 N/m^3\)

- Áp suất của nước ở đáy thùng là: \(p_1= d.h_1= 10000.1,2 = 12000 N/m^2\)

- Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng \(0,4m\) là:

\(p_2= d.h_2= 10000.(1,2 – 0,4) \\= 8000 N/m^2\)

>> Xem thêm

Quảng cáo
close