Quảng cáo
 • Bài 1 trang 40

  Chứng minh rằng các đẳng thức sau đúng với mọi \(n \in \mathbb{N}*\).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 40

  Chứng minh rằng với mọi \(n \in \mathbb{N}*\):

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 30

  Chứng minh rằng \({8^n} > {n^3}\) với mọi \(n \in \mathbb{N}*\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 40

  Chứng minh rằng bất đẳng thức \(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} \le \frac{{n + 1}}{2}\) đúng với mọi \(n \in \mathbb{N}*\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 40

  Với một bình rỗng có dung tích 2l, một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 40

  Tìm hệ số của ({x^3}) trong khai triển của biểu thức sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 40

  Tìm hệ số của \({x^5}\) trong khai triển của: \((2x + 3){(x - 2)^6}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 40

  a) Tìm ba số hạng đầu tiên trongg khai triển của \({(1 + 2x)^6}\), các số hạng được viết theo thứ tự số mũ x tăng dần. b) Sử dụng kết quả trên, hãy tính giá trị gần đúng của \(1,{02^6}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 40

  Trong khai triển của biểu thức \({(3x - 4)^{15}}\) thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 40

  Chứng minh các đẳng thức sau đunggs với mọi \(n \in \mathbb{N}*\): a) \(1 + 2C_n^1 + 4C_n^2 + ... + {2^{n - 1}}C_n^{n - 1} + {2^n}C_n^n = {3^n}\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo