Bài tập 11 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm \(P\left( {1; - {4 \over 5}} \right)\)

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Vẽ điểm trên đồ thị có hoành độ bằng -5.

c) Vẽ điểm trên đồ thị có tung độ bằng 2.

Lời giải chi tiết

a)Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm \(P\left( {1;{{ - 4} \over 5}} \right).\)  Do đó: \(- {4 \over 5} = a.1 \Rightarrow a = {{ - 4} \over 5}\)

b) Đồ thị hàm số \(y = {{ - 4} \over 5}x\)  đi qua điểm \(A({x_A},{y_A})\)  có hoành độ bằng -5 nên \({x_A} =  - 5\)

Do đó: \({y_A} = {{ - 4} \over 5}.( - 5) = 4.\)  Vậy \(A(-5; 4)\)

c) Đồ thị hàm số \(y = {{ - 4} \over 5}x\)  đi qua điểm \(B({x_B};{y_B})\)  có tung độ bằng 2 nên \({y_B} = 2\)

do đó: \(2 = {{ - 4} \over 5}.{x_B} \Rightarrow {x_B} = {{2.5} \over { - 4}} =  \frac{-5}{2}\)  Vậy \(B(\ \frac{-5}{2}; 2)\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close