Bài 8 trang 111 SGK Hóa học 12

Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên hai kim loại đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm và khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là \(\overline M \)

\(\overline M \) + H2O → \(\overline M \)OH + \(\frac{1}{2}\)H2

nH2 = 0,05 mol => n\(\overline M \) = 2nH2 =0,1 mol

=> \(\overline{M}\) = ?

=> 2 kim loại kiềm

b) Viết PTTQ

HCl + \(\overline M \)OH → \(\overline M \)Cl + H2

mhh muối= mKL + mCl-

Lời giải chi tiết

a) Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là \(\overline M \)

\(\overline M \) + H2O → \(\overline M \)OH + \(\dfrac{1}{2}\)H2

nH2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol => n\(\overline M \) = 2nH2 =0,1 mol

=> \(\overline{M}\) = \(\dfrac{3,1}{0,1}\) = 31 (g/mol); Vậy 2 kim loại đó là Na và K 

Gọi x là số mol kim loại Na, => nK = 0,1 – x (mol)

ta có:

       m hỗn hợp =  mNa + mK

<=>3,1 = 23x + 39(0,1 - x) 

=> x = 0,05

% mNa = \(\dfrac{23.0,05}{3,1}\).100% = 37,1%;

% mK = 100% - 37,1% = 62,9%.

b) HCl + \(\overline M \)OH → \(\overline M \)Cl + H2O  

nHCl =n\(\overline M \)OH = 0,1 mol =>Vdung dịch HCl = \(\dfrac{0,1}{2}\) = 0,05 (lít)

mhh muối= mKL + mCl-

             = 3,1 + 35,5.0,1

             = 6,65 (gam)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close