Quảng cáo
 • pic

  Lỳ thuyết về amin.

  Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

 • pic

  Bài 1 trang 44 sgk Hóa học 12

  Giải bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 44 sgk Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12. Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

 • pic

  Bài 3 trang 44 sgk Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

 • pic

  Bài 4 trang 44 sgk Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

 • pic

  Bài 5 trang 44 sgk Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12. Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

 • pic

  Bài 6 trang 44 sgk Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Gửi bài