Bài 7 trang 111 SGK Hóa học 12

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3...

Quảng cáo

Đề bài

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi nung chỉ có NaHCObị nhiệt phân theo phương trình:

2NaHCO3  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑ 

Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng CO2 và H2O thoát ra

=> ∆ rắn giảm = mCO2 + mH2O

=> x =?

=> nNaHCO3 = ? (mol) => mNaHCO3 =? (g)

%NaHCO= ?

% Na2CO3 = 100% - %NaHCO = ?

Lời giải chi tiết

+ Cách 1:

Gọi số mol của NaHCOban đầu là x (mol)

2NaHCO3  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑

x              →                     0,5x →      0,5x (mol) 

Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng CO2 và H2O thoát ra

=> ∆ rắn giảm = mCO2 + mH2O

=> (100 – 69) = 0,5x. 44 + 0,5x.18

=> 31 = 31x

=> x = 1 (mol)

=> nNaHCO3 = 1 (mol) => mNaHCO3 = 1. 84 = 84 (g)

%NaHCO3 = (84 :100 ).100% = 84%

% Na2CO3 = 100% - 84% = 16%

+ Cách 2:

Gọi x và y lần lượt là số mol Na2CO3 và NaHCO3

Theo bài ra ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}106{\rm{x}} + 84y = 100\\106{\rm{x}} + 106.\frac{y}{2} = 69\end{array} \right. \to y = 1\)

\( \to {m_{NaHC{O_3}}} = 1.84 = 84\,\,gam\)

\( \to {m_{N{a_2}C{O_3}}} = 100 - 84 = 16\,\,gam\)

Thành phần % theo khối lượng các chất:

\(\% {m_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{16}}{{100}}.100\%  = 16\% \)

\(\% {m_{NaHC{O_3}}} = 100\%  - 16\%  = 84\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close