Bài 6 trang 89 SGK Hoá học 12

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe

Quảng cáo

Đề bài

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 33,95 gam              B. 35,20 gam            

C. 39,35 gam              D. 35,39 gam

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi nFe = x (mol) => nAl = 2nFe = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng => 56x + 2x. 27 = 5,5

                                  => x = ?

Viết PTHH có xảy ra theo thứ tự:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓         (1)

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)2+ 3Ag↓          (2)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓  (3)

Tính toán theo PTHH (1), (2), (3)

rắn = mAg↓ + mKL dư

 

Lời giải chi tiết

Gọi nFe = x (mol) => nAl = 2nFe = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng => 56x + 2x. 27 = 5,5

                             => x = 0,05 (mol)

=> nFe = 0,05 (mol) => nAl = 0,1 (mol)

nAgNO3 = 0,3.1 = 0,3 (mol)

Viết PTHH có xảy ra theo thứ tự:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓         (1)

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag↓          (2)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓  (3)

nAl = 0,1 (mol); nAgNO3 = 0,3 (mol) => chỉ xảy ra phản ứng (1). Không xảy ra phản ứng (2) và (3)

=> m rắn = mAg↓ + mFe dư

               = 0,1.3.108 + 0,05.56 

               = 35,2 (g)

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài