Bài 4 trang 159 SGKVật lý lớp 10 nâng cao

Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h=10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được công bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Một vật có khối lượng m = 2kg rơi tự do từ độ cao h = 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện được công bằng bao nhiêu? Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2s và công suất tức thời tại thời điểm t = 1,2s khác nhau ra sao?

Giải

m = 2kg; Rơi tự do nên

\(\eqalign{  & h = {{g{t^2}} \over 2}  \cr  & A = P.h.\cos {0^0} = mg{{g{t^2}} \over 2} = {{m{g^2}{t^2}} \over 2}  \cr  & {A_P} = {{2.9,{8^2}.1,{2^2}} \over 2} = 138,3(J) \cr} \)

\({P_{tb}} = {{{A_P}} \over t} = {{138,3} \over {1,2}} = 115,25\)(W)

\({P_{tt}} = \overrightarrow P .\overrightarrow v  = P.v = mg.gt = m{g^2}t \)

      \(= 2.9,{8^2}.1,2 = 230,5\)(W).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 33: Công và công suất
Gửi bài