Bài 3 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Người ta ném một vật từ mặt đất lên trên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0 m/s . Hỏi sau bao lâu thì vật đó rơi chạm đất ? Độ cao cực đại vật đạt được bao nhiêu ? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Người ta ném một vật từ mặt đất lên trên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0 m/s . Hỏi sau bao lâu thì vật đó rơi chạm đất ? Độ cao cực đại vật đạt được bao nhiêu ? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu ?

Giải 

Chọn hệ tọa độ như hình 6.3 , gốc thời gian là lúc ném thì

\({v_0} = 4,0(m/s);a =  - g =  - 9,8(m/{s^2})\)

Phương trình chuyển động : \(h = 4t - 4,9{t^2}(s;m)\)

Biểu thức vận tốc :         v = 4 - 9,8t (s;m)

a) Khi chạm đất : h= 0

\(t(4 - 4,9t) = 0 <  =  > \left[ \matrix{  t = 0\text{ (lúc bắt đầu ném)}. \hfill \cr  t = 0,82(s) \hfill \cr}  \right.\)

Sau t = 0,82 s thì vật chạm đất

b) Tại vị trí cao nhất : \(v = 0 =  > h = {{ - v_0^2} \over {2a}} = {{v_0^2} \over {2g}} = {{{4^2}} \over {2.9,8}} \approx 0,82(m)\)

c) Vật chạm đất : \(v = 4 - 9,8.0,82 \approx  - 4,04(m/s)\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài