Bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol ...

Quảng cáo

Đề bài

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa gần 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khối lượng tristearoylglixerol, tripanmitoyglixerol và trioleoylglixerol => số mol của từng chất

- Viết PTHH, đặt số mol vào PTHH, tính khối lượng xà phòng thu được 

Chú ý: Phản ứng có hiệu suất.

Lời giải chi tiết

a) Các PTHH:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH   -> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3                         (1)

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  -> 3C15H31COONa + C3H5(OH)3                          (2)

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  -> 3C17H33COONa + C3H5(OH)3                          (3)

b) 1 tấn mỡ = 106 gam mỡ

Số mol tristearoylglixerol = \(\frac{{{{10}^6}.20\% }}{{890}} = 224,72mol\)

Số mol trioleoylglixerol = \(\frac{{{{10}^6}.50\% }}{{884}} = 565,61mol\)

Số mol tripanmitoylglixerol = \(\frac{{{{10}^6}.30\% }}{{806}} = 372,21mol\)

Theo (1) thì khối lượng của natri stearat sẽ là : 224,72.3.306 = 206292,96 (gam).

Theo (2) thì khối lượng natripanmitat là : 372,21.278.3 = 310423,14 (gam).

Theo (3) thì khối lượng natri oleat là : 565,61.3.304 = 515836,32 (gam)

=> Tổng khối lượng muối thu được là : 1032552,42 (gam)

Vì hiệu suất của cả quá trình bằng 90% nên khối lượng muối thực tế thu được là :

 1032552,42.90% = 929297,18 (gam).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close