Bài 28. Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

1. Xác định sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới theo gợi ý từ bảng 28.1. 2. a. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019. b. Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giải bài thực hành 1 trang 108 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 26.1 (Phân bố một số cây trồng chính) và hình 26.2 (Phân bố một số vật nuôi chính), em hãy xác định sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới theo gợi ý từ bảng 28.1.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 26.1, 26.2 để hoàn thành bảng 28.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới:

Câu 2

Giải bài thực hành 2 trang 108 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu sau:

a. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019.

b. Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019.

Phương pháp giải:

- Xác định loại biểu đồ thích hợp nhất:

+ Thể hiện được quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 châu lục trong 2 năm 2000 và 2019.

+ Quan sát bảng số liệu 28.2.

=> Biểu đồ tròn.

- Xử lí số liệu:

+ Cộng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 châu lục từng năm => Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thế giới.

+ Tính tỉ trọng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản từng châu lục lần lượt năm 2000 và 2019.

Ví dụ:

Tỉ trọng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 : Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thế giới năm 2000 x 100.

(Tỉ trọng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = 1217,8 : 2036,6 x 100 = 59,9%).

- Vẽ biểu đồ:

+ Vẽ 2 hình tròn bán kính khác nhau lần lượt thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 và 2019.

=> Tính quy mô bán kính: Ví dụ cho bán kính năm 2000 là 1,5 cm, bán kính năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

(3511,3 và 2031,6 lần lượt là giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thế giới năm 2019 và 2000)

+ Ghi số liệu thể hiện tỉ trọng lên biểu đồ, chú giải và tên biểu đồ.

- Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

- Xử lí số liệu:

Bảng cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019 (%)

- Tính bán kính:

Cho bán kính hình tròn năm 2000 là 1,5 cm => bán kính hình tròn năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

- Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019 (%)

=> Nhận xét:

Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu có sự thay đổi trong năm 2000 và 2019:

- Châu Á có tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản cao nhất trong các châu lục ở cả 2 năm 2000 và 2019, chiếm khoảng 60% tỉ trọng thế giới, xu hướng tăng (năm 2019 tăng 3,8% so với năm 2000).

- Tỉ trọng lớn thứ 2 là châu Mỹ (14,1% - 2019), xu hướng giảm (năm 2019 giảm 2,0% so với năm 2000).

- Châu Âu có tỉ trọng giảm (năm 2019 giảm 4,3% so với năm 2000).

- Châu Phi có tỉ trọng tăng (năm 2019 tăng 3,1% so với năm 2000).

- Tỉ trọng thấp nhất là châu Đại Dương, xu hướng giảm (năm 2019 giảm 0,6% so với năm 2000).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close