Bài 27. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

1. Trình bày quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Nêu vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 2. Phân biệt vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 3. Nêu một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới hiện nay...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục I

Trả lời câu hỏi 1 mục I trang 105 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy:

- Trình bày quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Nêu vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản xuất; cho phép sử dụng hiệu quuar nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện tự nhiên, kinh ế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất.

- Vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

+ Tạo ra những tiền đề cần thiết để sử dụng hợp lí các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội của các lãnh thổ, các nước trên thế giới.

+ Góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động xã hội.

+ Tạo ra các điều kiện liên kết, hợp tác giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác nhau.

Trả lời câu hỏi 2 mục I trang 105 SGK Địa lí 10

Dựa vào bảng 27, thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy phân biệt vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Quan sát bảng 27, đọc thông tin mục 2 (Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

HS phân biệt 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp) về vai trò và đặc điểm đã thể hiện rõ trong bảng 27.

? mục II

Trả lời câu hỏi mục II trang 106 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới hiện nay.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II (Một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại) kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới hiện nay:

- Về tổ chức sản xuất: Nhiều nước đã hình thành những cánh đồng lớn, các vùng chuyên canh theo hướng hiện đại.

- Đối tượng lao động trong nông nghiệp: ngày càng đa dạng (các kĩ thuật lai giống, biến đổi gen).

=> Thực phẩm biến đổi gen cần kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

- Việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: ngày càng chú trọng, một số quốc gia đề cao phát triển “nông nghiệp xanh”.

- Vấn đề liên kết giữa các yếu tố trong sản xuất nông nghiệp: ngày càng chú trọng.

? mục III

Trả lời câu mục III trang 107 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích những định hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới trong tương lai.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục III (Định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai) kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Những định hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới trong tương lai:

- Nông nghiệp xanh:

+ Tối đa hóa cơ hội khai thác tài nguyên sạch => mô hình nông nghiệp tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

+ Đảm bảo 4 nguyên tắc (sức khỏe, sinh thái, công bằng, cẩn trọng) => hướng đi mới nhằm xây dựng nền nông nghiệp văn minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

+ Góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tăng năng suất, sản lượng và hạn chế sức lao động con người.

+ Các công nghệ phức hợp: rô bốt, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ảnh hàng không, công nghệ định vị và viễn thám,… => quản lí chính xác hoạt động sản xuất.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 107 SGK Địa lí 10

Em hãy phân biệt sự khác nhau về đặc điểm của thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 27 và kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

Sự khác nhau về đặc điểm của thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp:

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 107 SGK Địa lí 10

Em hãy sưu tầm các tư liệu về phát triển nông nghiệp xanh ở một quốc gia trên thế giới hoặc ở Việt Nam.

Phương pháp giải:

Sưu tầm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam:

- Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ (NNHC) để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đề án phát triển NNHC giai đoạn 2020-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án được xây dựng trên cơ sở từ chính thực tiễn, phương thức và định hướng chung của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Thời gian qua, đã có nhiều mô hình canh tác tiên tiến được thực hiện, ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ, quy trình nuôi trồng quy chuẩn, thân thiện với môi trường và cho năng suất, chất lượng môi trường cao. Chẳng hạn như: Mô hình sản xuất rau an toàn tại tỉnh Lâm Đồng thu hút nhiều hộ nông dân tham gia sản xuất và ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và sản xuất hoa; Hay tại tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng mô hình trồng nấm sạch với hơn 100 trang trại tham gia, sản lượng đạt 500 tạ/năm, mô hình 130 ha rau an toàn cho sản lượng 25.000 tấn/năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close