Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

Quảng cáo

Đề bài

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình \(x = 2t + 3{t^2}\), trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây.

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

b) Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 3s

 

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(x = 2t + 3{t^2}\left( {s;m} \right)\)

So sánh với phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều tổng quát:

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

=> \({a \over 2} = 3 \Rightarrow a = 6\left( {m/{s^2}} \right)\)

b) Tại t = 3s có:

\(\eqalign{& x = 2.3 + {3.3^2} = 33\left( m \right)  \cr& v = {v_0} + at = 2 + 6.3 = 20\left( {m/s} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài