Bài 12.16 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài 12.16 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư.

Quảng cáo

Đề bài

Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư. Các thể tích đo ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch NaOH (dư) thì còn lại hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 15,5.

a)  Xác định công thức đơn giản nhất của X. 

b)   Xác định công thức phân tử, biết rằng phân tử khối của X là 91.

Viết công thức cấu tạo và tên của X, biết rằng X là muối, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lập hệ ba phương trình số mol CO2, N2 và O2

- Tính khối lượng nguyên tố C,H,N,O trong hợp chất hữu cơ

- Gọi CT HCHC có dạng là \({C_x}{H_y}{N_z}{O_t}\)  => tỉ lệ \(x:y:z:t = \dfrac{{{m_C}}}{{12}} = \dfrac{{{m_H}}}{1} = \dfrac{{{m_N}}}{{14}} = \dfrac{{{m_O}}}{{16}}\)=> CTPT đơn giản nhất

- M=91=> CTPT

Lời giải chi tiết

Đặt lượng CO2 là a mol, lượng N2 là b mol, lượng O2 còn dư là c mol.

Ta có : \(a + b + c\) =\(\dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\) (1)

\(44a + 28b + 32c\)

\(= 4,55 + \dfrac{{6,44}}{{22,4}} \times 32 - 4,05 = 9,7\)(2)

\(\dfrac{{28b + 32c}} {{b + c}} = 15,5.2 = 31\) (3)

Giải hệ phương trình, tìm được : a = 0,15 ; b = 0,025 ; c = 0,075.

Khối lượng C trong 4,55 g X : \(0,15\times12\) = 1,8 (g).

Khối lượng H trong 4,55 g X :\(\dfrac{{2\times4,05}}{{18}}\) = 0,45 (g).

Khối lượng N trong 4,55 g X : \(0,025\times28\) = 0,7 (g).

Khối lượng O trong 4,55 g X : 4,55 - 1,8 - 0,45 - 0,7 = 1,6 (g).

Chất X có dạng CxHyNzOt.

\(x:y:z:t\)

\(= \dfrac{{{m_C}}}{{12}} = \dfrac{{{m_H}}}{1} = \dfrac{{{m_N}}}{{14}} = \dfrac{{{m_O}}}{{16}}\)

= 0,15 : 0,45 : 0,05 : 0,10 = 3 : 9 : 1 : 2

Công thức đơn giản nhất của X là C3H9NO2.

Vì M = 91 nên công thức phân tử của X cũng là C3H9NO2. Các công thức cấu tạo phù hợp :

CH3 -CH2 – COO- (NH4)+ ; CH3 – COO-(CH3NH3)+

amoni propionat              metylamoni axetat

HCOO-(C2H5NH3)+ ;      HCOO-((CH32NH2)+

etylamoni fomat           đimetylamoni fomat

Loigiaihay.com

 • Bài 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.15 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hỗn hợp A ở thể lỏng chứa hexan và một amin đơn chức. Làm bay hơi 11,6 g A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,8 g oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất. Trộn 4,64 g A với m gam O2 (lấy dư) rồi đốt cháy.

 • Bài 12.14 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.14 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X là một muối có công thức phân tử C3H10N2O3. Khi cho X tác dụng với KOH ta thu được một amin bậc ba và các chất vô cơ.

 • Bài 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.13 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

 • Bài 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.12 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

 • Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 SBT Hóa học 12

  Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 sách bài tập Hóa học 12 - Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

Quảng cáo
close