Bài 10.9 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài 10.9 trang 21 sách bài tập Hóa học 12- Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C2H8N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ.

Quảng cáo

Đề bài

Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C2H8N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ. Hãy viết các công thức cấu tạo mà muối A có thể có, viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng giữa A và KOH, có ghi tên các chất hữu cơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ=> A là muối của amin với axit nitric

Lời giải chi tiết

Chất A có thể là C2H5NH3NO3 hoặc (CH3)2NH2NO3 .

C2H5NH3NO3 + KOH → KNO3 + C2H5NH2 + H2O

C2H5NH3NO:etylamoni nitrat                     C2H5NH2  :etylamin

(CH3)2NH3NO+ KOH → KNO3 + (CH3)2NH + H2O

(CH3)2NH3NO :đimetylamoni nitrat             (CH3)2NH :đimetylamin 

Loigiaihay.com

  • Bài 10.10 trang 21 SBT Hóa học 12

    Bài 10.10 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Chất A là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất A phản ứng vừa hết với 160 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3,82 g muối khan.

  • Bài 10.8 trang 21 SBT Hóa học 12

    Bài 10.8 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl. Hãy viết công thức cấu tạo và tên của bốn hợp chất đó.

  • Bài 10.1;10.2;10.3;10.4;10.5;10.6;10.7 trang 19 SBT Hóa học 12

    Bài 10.1;10.2;10.3;10.4;10.5;10.6;10.7 trang 19 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

Quảng cáo
close