Từ vựng - Unit 1. Towns and cities - Tiếng Anh 6 - Friends plus

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp lý thuyết về từ vựng (Vocabulary) trong toàn bộ Unit 1. Towns and cities tiếng Anh 6 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

I. Places in a town or city

(Các địa điểm trong thị trấn hoặc thành phố)

1.    

2.     

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.    

12. 

13. 

14.            

15. 

16. 

17. 

18. 

19.   

20.        

II. A description of a cruise ship

(Mô tả một con tàu hải trình)

1.

2.

3. 

4. 

5.

6. 

7.

III. Comparing places and things

(So sánh các địa điểm và sự vật)

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6.

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

12. 

IV. A description of a town or city

(Mô tả một thị trấn hoặc thành phố)

1. 

2.              

3.           

4.                         

5. 

V. Geography: Reading a map

(Địa lý: Đọc bản đồ)

1. 

2.             

3.              

4.                

5.                  

6. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close