Culture: Digital learning - Unit 4. Learning world - Tiếng Anh 6 - Friends plus

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Culture: Digital learning - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers.

(Nhìn bức ảnh đầu tiên và trả lời câu hỏi. Sau đó đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. Where is Ben? (Ben đang ở đâu?)

2. What is he doing? (Bạn ấy đang làm gì?)

I can still learn

Most children between five and eighteen in Britain must go to school. But the situation is different for me. I play tennis and I must practise a lot, and I often go to other countries to play in tournaments. How can I still learn? Luckily, digital learning helps me.

When I am absent from school, I do online courses. Computers help me with the subjects, and I can learn at my own speed. When there is no tournament, I come back to school and I can do the tests easily. My friends also help me if I have any problems.

This new learning way makes me happy and keeps me up with my friends. I can still learn when I am not at school. That is why digital learning becomes more and more popular.

* keep up with: to do whatever is necessary to stay level or equal with someone or something

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi vẫn có thể học

Hầu hết trẻ em từ 5 đến 18 tuổi ở Anh phải đến trường. Nhưng trường hợp của tôi thì khác. Tôi chơi quần vợt và tôi phải luyện tập rất nhiều, và tôi thường đến các quốc gia khác để thi đấu trong các giải đấu. Làm thế nào tôi vẫn có thể học được? May mắn thay, học tập kỹ thuật số giúp tôi.

Khi tôi nghỉ học, tôi tham gia các khóa học trực tuyến. Máy tính giúp tôi giải các môn học và tôi có thể học với tốc độ của riêng mình. Khi không có giải đấu, tôi trở lại trường và tôi có thể làm các bài kiểm tra một cách dễ dàng. Bạn bè của tôi cũng giúp tôi nếu tôi có bất kỳ vấn đề nào.

Cách học mới này giúp tôi cảm thấy vui vẻ và theo kịp bạn bè. Tôi vẫn có thể học khi tôi không ở trường. Đó là lý do tại sao học kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến.

* theo kịp: làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì mức độ hoặc bằng với ai đó hoặc điều gì đó

Lời giải chi tiết:

1. Ben is at home.

(Ben đang ở nhà.)

2. He is studying.

(Bạn ấy đang học.) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc và nghe văn bản và trả lời câu hỏi.)


1. Why is Ben sometimes absent from school?

(Tại sao Ben thỉnh thoảng nghỉ học?)

2. What helps Ben to keep learning?

(Điều gì giúp Ben tiếp tục học?)

3. Does Ben still go to school?

(Ben còn đi học không?)

4. Can Ben pass the tests at school?

(Ben có thể vượt qua các bài kiểm tra ở trường không?)

5. In your opinion, who often does online courses when he or she is absent from school? 

(Theo bạn, ai là người thường tham gia các khóa học trực tuyến khi nghỉ học?)

Lời giải chi tiết:

1. Ben is sometimes absent from school because he plays tennis and he must practise a lot, and he often goes to other countries to play in tournaments.

(Ben đôi khi phải nghỉ học vì chơi quần vợt và phải tập luyện nhiều, và bạn ấy thường sang các nước khác để tham gia các giải đấu.)

2. Digital learning helps Ben keep learning.

(Phương pháp học kỹ thuật số giúp Ben có thể tiếp tục học.)

3. Yes, he does.

(Còn.)

4. Yes, he can.

(Bạn ấy có thể.)

5. In my opinion, special students or too busy students do online courses when they are absent from school.

(Theo tôi, những học sinh đặc biệt hoặc những học sinh quá bận rộn sẽ tham gia các khóa học trực tuyến khi họ nghỉ học.) 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. YOUR CULTURE Answer the questions.

(Văn hóa nước em. Trả lời các câu hỏi.)

1. At what age do children usually start school in your country?

(Ở đất nước của bạn trẻ em thường bắt đầu đi học lúc mấy tuổi?)

2. At what age can you leave school?

(Mấy tuổi các bạn có thể ra trường?)

3. Can children in your country do online courses?

(Trẻ em ở đất nước của bạn có học trực tuyến không?)

Lời giải chi tiết:

1. In Việt Nam, children usually start school when they are 6 years old.

(Ở Việt Nam, trẻ em thường bắt đầu đi học khi được 6 tuổi.)

2. I can leave school at the age of 18.

(Tôi có thể ra trường khi tôi được 18 tuổi.)

3. Yes, they can.

(Có.) 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. USE IT! Work in groups. Discuss the topic: Is digital learning useful? Why? Follow the instructions.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. Thảo luận chủ đề: Phương pháp học kỹ thuật số có bổ ích không? Tại sao? Làm theo các hướng dẫn.)

- Work in pairs and write the positive things about digital learning.

(Làm việc theo cặp và viết những điều tích cực về việc học tập kỹ thuật số.)

- Join another pair and discuss in your groups. Use some of the expressions in the box.

(Tham gia với một cặp khác và thảo luận trong nhóm của bạn. Sử dụng một số cách trình bày trong hộp.)

- Digital learning is good for ...

(Học kỹ thuật số rất tốt cho ...)

- It is good because ...

(Nó tốt vì …)

- It becomes more and more popular because ...

(Nó ngày càng trở nên phổ biến vì ...)

- However, it cannot replace schools because ...

(Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì ...)

- Compare your ideas with other groups’.

(So sánh ý tưởng của bạn với các nhóm khác.)

Lời giải chi tiết:

- Digital learning is good for special students who can’t go to school like famous people, the disabled, and  athletes.

(Học kỹ thuật số rất tốt cho những học sinh đặc biệt không thể đến trường như những người nổi tiếng, người khuyết tật và vận động viên.)

- It is good because the students don’t need to go school, but they can study anywhere with the Internet and can still keep up with other students at school.

(Học kỹ thuật số thật tốt vì học sinh không cần đến trường mà có thể học ở bất kỳ đâu có Internet và vẫn có thể theo kịp các học sinh khác ở trường.)

- It becomes more and more popular because it’s convenient and cheap. Students can study whenever and wherever they want with only Internet connection.

(Học kỹ thuật số thật ngày càng trở nên phổ biến vì nó tiện lợi và rẻ. Học sinh có thể học bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn chỉ cần có kết nối Internet.)

- However, it cannot replace schools because the students cannot communicate with their teachers and friends in person. To weak students, digital learning is not good enough to help them understand lessons.

(Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì học sinh không thể giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè của mình. Đối với học sinh yếu kém, việc học kỹ thuật số chưa đủ tốt để giúp các em hiểu bài.)

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close