Ngữ âm: Trọng âm từ có 2, 3 âm tiết - Starter Unit - Tiếng Anh 6 - Friends plus

Tải về

Tổng hợp lý thuyết ngữ âm về cách nhấn trọng âm từ có 2, 3 âm tiết Starter Unit tiếng Anh lớp 6 Friends plus

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

 1. Trọng âm là gì?

 

 - Trọng âm chính là âm tiết được nhấn rõ nhất trong từ (cao hơn, to hơn, hoặc dài hơn, hoặc kết hợp). Mỗi từ chỉ có 1 trọng âm chính, các âm tiết còn lại được làm mờ đi, nhỏ hơn, ngắn hơn.

Ví dụ: Từ neccessary có trọng âm chính rơi vào âm tiết số 1: NE- cess- a-  ry / ˈnɛsəˌsɛri/ 

Từ necessity (sự cần thiết) có trọng âm rơi vào âm tiết số 2: ne-CESS-i-ty  /nəˈsesəti/     

- Khi tra từ điển, trọng âm chính của từ được biểu hiện bằng dấu ˈ được đặt ở phía trước âm tiết được nhấn, ví dụ, với từ “necessary”, trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên, dấu ˈ được đặt ở trước trọng âm chính /ˈnɛ/.

2. Trọng âm từ có 2 âm tiết

Quy tắc chung nhấn trọng âm của từ có hai âm tiết.

- Nếu từ đó là danh từ hoặc tính từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: BEtter, SISter, CIRcle, PERson, EARly, HAppy, SERvice.

- Nếu từ đó là động từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: inVEST, colLECT, conNECT.

3. Trọng âm từ có 3 âm tiết

Quy tắc nhấn trọng âm đối với những từ có 3 âm tiết

a. Đối với động từ và tính từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết cuối khi:

+ Âm tiết cuối có nguyên âm đôi.

Ví dụ: entertain/entəˈteɪn/; volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

+ Âm tiết cuối có nguyên âm dài.

Ví dụ: introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/

+ Âm tiết cuối kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm.

Ví dụ: correspond/ˌkɒrəˈspɒnd/; comprehend/ˌkɒmprɪˈhend/

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi: Âm tiết cuối có 1 nguyên âm ngắn và kết thúc bằng một phụ âm.

Ví dụ: establish/ɪˈstæblɪʃ/; exhibit/ɪɡˈzɪbɪt/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi: Âm tiết đầu và âm tiết giữa có nguyên âm ngắn.

Ví dụ: similar/ˈsɪmələr/

- Lưu ý: Những từ tận cùng đuôi –ate, -ise; -ice thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

b. Đối với danh từ

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi:

+ Âm tiết cuối có nguyên âm ngắn mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

Ví dụ: pagoda/pəˈɡəʊdə/; banana/bəˈnɑːnə/

+ Âm tiết cuối có nguyên âm /əʊ/ mà âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

Ex: potato/pəˈteɪtəʊ/; kimono/kɪˈməʊnəʊ/

- Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi: Âm tiết thứ hai và âm tiết cuối có một nguyên âm ngắn.

Ví dụ: family /'fæmili/; cinema/ˈsɪnəmə/

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close