Vocabulary and Listening (Life events) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary and Listening (Life events) – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! Do you know any very tall people? What are the good and bad things of being very tall?

(HÃY NGHĨ! Bạn có biết người nào rất cao không? Những điều tốt và xấu của việc sống rất cao là gì?)

The very tall person I know is the goal-keeper Bui Tien Dung. He is more than 1 meter and 90 centimeters tall.

The good things of being very tall is that we can get a lot of well-paid jobs such as the basketball players, or the models.

The bad things of being very tall is that we will look strange to other people, sometimes we can find difficult to find our partners.

(Người rất cao mà tôi biết là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh ấy cao hơn 1 mét 90 cm.

Lợi ích của việc cao là chúng ta có thể kiếm được nhiều công việc được trả lương cao như vận động viên bóng rổ hay người mẫu.

Bất lợi của việc quá cao là chúng ta sẽ trông lạ lẫm với người khác, đôi khi chúng ta khó tìm được bạn đời của mình.)

1. Read the text about Robert Wadlow and check the meanings of the phrases in blue. Write the past simple form of the verbs. Listen and check.

(Đọc văn bản về Robert Wadlow và kiểm tra nghĩa của các cụm từ màu xanh lam. Viết dạng quá khứ đơn của các động từ. Nghe và kiểm tra.)


Robert Wadlow: The Gentle Giant:

The story of the tallest man who ever lived.

When was he born?

In February1......... in Alton, Illinois, in the USA.

Where did he grow up and go to school?

In Alton.

Did he have any brothers and sisters?

Yes, he did. He was the oldest of five children. He had2……….And3……

They were all a4…………height.

At what age did he leave school?

 He left school when he was5………

Did he go to university?

 Yes, he did, but he left and he didn't get a qualification.

How did he become famous?

He appeared in a circus.

What did people call him?

 People called him the Giant of Illinois or the Gentle Giant because he6…………

very quietly.

Where did he get a job?

 He got a job with the shoe company that made his special shoes.

Did he get married and have children?

 No, he didn't.

Did he travel much?

Yes, he did. He visited 7…………..different towns in the USA when he travelled for the shoe company

When did he die?

He died at the age of8……….. because of a problem with one of his9………………

Robert Wadlow: age and height

Age

1

6

12

17

22

 

Height

1 metre

1,83 metres

2,18 metres

2,51 metres

2,72 metres

 


Phương pháp giải:

- leave school (left school): rời trường

- go to university (went to university): đến trường đại học

- get a qualification (got a qualification): đạt được bằng cấp

- get a job (got a job): có một công việc

- get married (got married): cưới

- have children (had children): có con

- travel (travelled): du lịch

- die (died): chết, qua đời

Dịch đoạn hội thoại:

Robert Wadlow: Người khổng lồ hiền lành:

Câu chuyện về người đàn ông cao nhất từng sống.

Anh ta sinh ra khi nào?

Vào tháng 2 1......... tại Alton, Illinois, Hoa Kỳ.

Anh ấy lớn lên và đi học ở đâu?

Ở Alton.

Anh ấy có anh chị em nào không?

Có, anh ấy có . Anh là con cả trong gia đình có 5 người con. Anh ta đã có  2………. và  3………

Tất cả đều cao  4………….

Anh ấy nghỉ học ở độ tuổi nào?

 Anh ấy rời trường khi anh ấy 5………

Anh ấy đã học đại học phải không?

 Vâng, anh ấy có học, nhưng anh ấy đã bỏ học và anh ấy không lấy được bằng cấp.

Anh ấy đã trở nên nổi tiếng như thế nào?

Anh ấy xuất hiện trong một rạp xiếc.

Mọi người gọi anh ấy là gì?

 Mọi người gọi anh ta là Người khổng lồ của Illinois hoặc Người khổng lồ hiền lành  vì anh ta 6 …………

rất yên tĩnh.

Anh ấy đã kiếm được việc làm ở đâu?

 Anh ấy đã kiếm được một công việc với công ty giày sản xuất những đôi giày đặc biệt của anh ấy.

 Anh ấy đã kết hôn và có con chưa?

 Không, anh ấy không kết hôn và không có con.

Anh ấy có đi du lịch nhiều không?

Vâng, anh ấy có. Anh ấy đã đến thăm 7 ………… .. các thị trấn khác nhau ở Hoa Kỳ khi anh ấy đi công tác cho công ty giày.

Ông ấy đã chết khi nào?

Anh ấy qua đời ở tuổi 8 ……… .. vì vấn đề với một trong những 9……………… của anh ấy

Robert Wadlow: tuổi và chiều cao

Tuổi

1           

6

12

17

22

 

Chiều cao

1 mét

1,83 mét

2,18 mét

2,51 mét

2,72 mét

Lời giải chi tiết:

Grow up-grew up

Go to school-went to school

Leave school-left school

Go to university-went to university

Get a qualification-got a qualification

Get a job-got a job.

Get married-got married

Have children-had children

Travel-travelled

Die-died

Bài 2

2. Do you think people in the USA liked of dislike Robert? Listen to a podcast about him and check your answer.

(Bạn có nghĩ rằng mọi người ở Hoa Kỳ thích không thích Robert? Nghe tệp âm thanh về anh ấy và kiểm tra câu trả lời của bạn.)


Phương pháp giải:

Robert Wadlow was born in February 1980, in a town of Alton, Illinois, in the USA. He grew up and went to school there. And people in the town loved him. He grew very quickly. At the age of 6, he was taller than his father. That was a problem at school, so they made a special desk for him.

Robert was the oldest of the five children. He has two brothers and two sisters who were a normal height. When Robert left school at the age of 17, he was 2,48 metres tall. He went to the university but it was difficult for him, so he left.

Robert became famous in the USA when he appeared in a famous circus. People called him the Alton Giant, the Giant of Illinois. People also call him the gentle giant because he spoke very quietly.

Robert never stopped growing. Robert got a job with a shoes company that made his special shoes and travelled around the country with his father. They went to 800 different town in the USA, and Robert became more famous.

Sadly, Robert died at the age of 22, because of the problem with one of his feet. People were very sad when Robert died.

Dịch bài nghe:

Robert Wadlow sinh vào tháng 2 năm 1980, tại một thị trấn Alton, Illinois, Hoa Kỳ. Anh lớn lên và đi học ở đó. Và mọi người trong thị trấn yêu mến anh ấy. Anh ấy trưởng thành rất nhanh. Năm 6 tuổi, anh đã cao hơn bố. Đó là một vấn đề ở trường, vì vậy họ đã làm một chiếc bàn đặc biệt cho anh ta.

Robert là con cả trong số 5 người con. Anh ấy có hai anh trai và hai chị gái có chiều cao bình thường. Khi Robert rời trường năm 17 tuổi, anh đã cao 2,48 mét. Anh vào đại học nhưng khó khăn nên anh bỏ đi.

Robert trở nên nổi tiếng ở Mỹ khi anh xuất hiện trong một rạp xiếc nổi tiếng. Người ta gọi anh là Người khổng lồ Alton, Người khổng lồ của Illinois. Người ta còn gọi anh là người khổng lồ hiền lành vì anh ăn nói rất nhẹ nhàng.

Robert không ngừng phát triển. Robert đã nhận được một công việc với một công ty giày sản xuất những đôi giày đặc biệt của mình và đi du lịch khắp đất nước với cha của mình. Họ đã đến 800 thị trấn khác nhau ở Hoa Kỳ, và Robert trở nên nổi tiếng hơn.

Đáng buồn thay, Robert qua đời ở tuổi 22 vì một bàn chân của anh có vấn đề. Mọi người rất đau buồn khi Robert qua đời.

Lời giải chi tiết:

The people in the USA love Robert.

  • (Người Mỹ yêu mến Robert).

Bài 3

3. Read the skills Strategy. Then listen again and complete 1- 9 in the text.

(Đọc kỹ năng chiến lược. Sau đó, nghe lại và hoàn thành các câu từ 1 đến 9 trong văn bản.)


Skills Strategy

Before you listen again, you should:

  • read the sentences with the gaps.
  • try to predict what the gaps will be.
  • listen to the recording while reading the text.
  • write down the answer.

Phương pháp giải:

KỸ NĂNG CHIẾN LƯỢC.

Trước khi nghe lại, bạn nên:

• đọc các câu có khoảng trống.

• cố gắng dự đoán những khoảng trống sẽ là gì.

• nghe đoạn ghi âm trong khi đọc văn bản.

viết ra câu trả lời.

Lời giải chi tiết:

1. he was born                 2. two brothers       3. two sisters         4. normal

5. seventeen      6. spoke                  7. 800             8. 22     9. Feet

Dịch bài đọc:

Robert Wadlow: Người khổng lồ hiền lành:

Câu chuyện về người đàn ông cao nhất từng sống.

Anh ta sinh ra khi nào?

Vào tháng 2 1 anh ấy được sinh ra ở Alton, Illinois, Hoa Kỳ.

Anh ấy lớn lên và đi học ở đâu?

Ở Alton.

Anh ấy có anh chị em nào không?

Có, anh ấy có . Anh là con cả trong gia đình có 5 người con. Anh ta đã có  22 người em trai và  32 người em gái.

Tất cả đều cao  4bình thường.

Anh ấy nghỉ học ở độ tuổi nào?

 Anh ấy rời trường khi anh ấy 517 tuổi.

Anh ấy đã học đại học phải không?

 Vâng, anh ấy có học, nhưng anh ấy đã bỏ học và anh ấy không lấy được bằng cấp.

Anh ấy đã trở nên nổi tiếng như thế nào?

Anh ấy xuất hiện trong một rạp xiếc.

Mọi người gọi anh ấy là gì?

 Mọi người gọi anh ta là Người khổng lồ của Illinois hoặc Người khổng lồ hiền lành  vì anh ta 6nói năng rất nhẹ nhàng.

Anh ấy đã kiếm được việc làm ở đâu?

Anh ấy đã kiếm được một công việc với công ty giày sản xuất những đôi giày đặc biệt của anh ấy.

 Anh ấy đã kết hôn và có con chưa?

 Không, anh ấy không kết hôn và không có con.

Anh ấy có đi du lịch nhiều không?

Vâng, anh ấy có. Anh ấy đã đến thăm 7 800  thị trấn khác nhau ở Hoa Kỳ khi anh ấy đi công tác cho công ty giày.

Ông ấy đã chết khi nào?

Anh ấy qua đời ở tuổi 822 vì vấn đề với một trong những 9đôi bàn chân của anh ấy

Bài 4

4. Write the sentences about a person in your family. Use the past simple form of the verbs in the text.

(Viết các câu về một người trong gia đình bạn. Sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ trong văn bản.)

Phương pháp giải:

My family has 5 people. My sister is Ngoc, she grew up in Ninh Binh, Viet Nam. She went to university when she was 18 years old and she left school when she was 22 years old. She travelled 20 provinces in the country. Now, she is living in Hanoi.

Dịch đoạn văn:

Gia đình tôi có 5 người. Em gái tôi là Ngọc, cô ấy lớn lên ở Ninh Bình, Việt Nam. Cô vào đại học năm 18 tuổi và cô rời trường năm 22 tuổi. Cô đã đi du lịch 20 tỉnh thành trong cả nước. Bây giờ, cô ấy đang sống ở Hà Nội.

Bài 5

5. Work in pairs. Compare your sentenxes in exercise 4.

(Làm việc theo cặp. So sánh các câu của bạn trong bài tập 4.)

Phương pháp giải:

Student 1: My mother grew up in Ninh Binh.

Student 2: Really? My mother grew up in Thanh Hoa.

Student 1: My mother traveled all over the country.

Student 2: My mother came only to 3 provinces.

Dịch đoạn hội thoại:

Học sinh 1: Mẹ tôi đã lớn lên ở Ninh Bình.

Học sinh 2: Thật vậy sao? Mẹ tôi đã lớn lên ở Thanh Hóa.

Học sinh 1: Mẹ tôi đã đi du lịch tất cả các tỉnh thành trên đất nước.

Học sinh 2: Mẹ tôi đã đến 3 tỉnh thành thôi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài