Từ vựng - Starter Unit - Tiếng Anh 6 - Friends plus

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp từ vựng Starter Unit: Free time, basic adjectives, everyday objects, countries and nationalities tiếng Anh 6 Friends plus

Quảng cáo

I. Free time (Thời  gian rảnh rỗi)

1.

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7.   

8. 

9. 

10.    

11.  

12. 

13. 

14.          

15.  

II. Everyday objects (vật dụng hàng ngày)

1.          

2.         

3.               

4.            

5. 

6. 

7.            

8.                       

9.                  

10.            

11.

12.                    

13.             

14.                    

15.        

16.

III. Basic adjectives (tính từ cơ bản)

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 IV. Countries and nationalities (quốc gia & quốc tịch)

 Continent (n): lục địa

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

Country (n): đất nước

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

10.

Nationality (n): quốc tịch

1. 

2.

3. 

4. 

5.

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12. 

Others (những từ khác)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tải về

Quảng cáo
close