Trắc nghiệm Từ vựng Cửa hàng, dịch vụ & mua sắm Tiếng Anh 10 Friends Global

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the words from the box.

bank            clothes shop              department store             florist's        

 health centre            jeweller's              pet shop       sports shop

1. Oh no! I've forgotten it's Mother's Day. I'll have to go to the

and buy some flowers.


2. Where can I buy new shoes, a book, and a board game for my little sister? Oh, I know. At the

. They sell everything there.


3 Ms. Nhung bought those beautiful gold earrings in the

on Lê Duẩn Street.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences with the words from the box.

bank            clothes shop              department store             florist's        

 health centre            jeweller's              pet shop       sports shop

1. Oh no! I've forgotten it's Mother's Day. I'll have to go to the

and buy some flowers.


2. Where can I buy new shoes, a book, and a board game for my little sister? Oh, I know. At the

. They sell everything there.


3 Ms. Nhung bought those beautiful gold earrings in the

on Lê Duẩn Street.

Đáp án

1. Oh no! I've forgotten it's Mother's Day. I'll have to go to the

and buy some flowers.


2. Where can I buy new shoes, a book, and a board game for my little sister? Oh, I know. At the

. They sell everything there.


3 Ms. Nhung bought those beautiful gold earrings in the

on Lê Duẩn Street.

Phương pháp giải :

bank (n): ngân hàng

clothes shop (n): cửa hàng quần áo

department store (n): cửa hàng bách hóa

florist's (n): cửa hàng bán hoa

health centre (n): trung tâm y tế

jeweller's (n): cửa hàng trang sức

pet shop (n): cửa hàng thú cưng

sports shop (n): cửa hàng thể thao

Lời giải chi tiết :

1. Oh no! I've forgotten it's Mother's Day. I'll have to go to the florist's and buy some flowers.

(Ôi không! Tôi đã quên mất đó là Ngày của Mẹ. Tôi sẽ phải đến cửa hàng bán hoa và mua một ít hoa.)

2. Where can I buy new shoes, a book, and a board game for my little sister? Oh, I know. At the department store. They sell everything there.

(Tôi có thể mua giày mới, sách và trò chơi board game cho em gái mình ở đâu? Ồ, tôi biết. Tại cửa hàng bách hóa. Họ bán mọi thứ ở đó.)

3. Ms. Nhung bought those beautiful gold earrings in the jeweller's on Lê Duẩn Street.

(Chị Nhung mua đôi bông tai vàng tuyệt đẹp đó ở tiệm trang sức trên đường Lê Duẩn.)

close