Trắc nghiệm Ngữ pháp Mệnh đề quan hệ xác định & không xác định Tiếng Anh 10 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Mrs. Richmonci, ______ is 42 years old, does morning exercise every morning.

 • A

  that

 • B

  who

 • C

  whom

 • D

  which

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We cannot find the person _____ car is blocking our driveway.

 • A

  that

 • B

  which

 • C

  whose

 • D

  who

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  who

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Mrs. Richmonci, ______ is 42 years old, does morning exercise every morning.

 • A

  that

 • B

  who

 • C

  whom

 • D

  which

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho 1 danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu phía sau (Mrs. Richmonci is 42 years old) => dùng “who”

=>Mrs. Richmonci, who is 42 years old, does morning exercise every morning.

Tạm dịch: Bà Richmonci, người mà đã  42 tuổi, tập thể dục buổi sáng mỗi sáng.

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We cannot find the person _____ car is blocking our driveway.

 • A

  that

 • B

  which

 • C

  whose

 • D

  who

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

“car” là vật thuộc sở hữu của danh từ “the person”=> dùng “whose”

=>We cannot find the person whose car is blocking our driveway. 

Tạm dịch: Chúng tôi không thể tìm thấy người có xe đang chặn đường lái xe của chúng tôi.

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  who

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Đại từ quan hệ cần điền thay thế cho một danh từ chỉ vật đóng vai trò làm tân ngữ trong câu phía sau (they are talking about the film) => dùng “which”

Trước which là giới từ about nên không dùng that

=>The film about which they are talking is thrilling.

Tạm dịch: Bộ phim mà họ đang nói rất ly kỳ.

close