Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh 10 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

At this time last year, I _______(attend) an  English course.

 • A

  attend

 • B

  was attending

 • C

  attended

 • D

  will attend

Câu 2 :

Choose the best answer.

She _______ tennis at 4p.m yesterday.

 • A

  plays

 • B

  has been playing

 • C

  played

 • D

  was playing

Câu 3 :

Choose the best answer.

What________ (you/do) at 8 p.m yesterday?

 • A

  did you do

 • B

  were you doing

 • C

  do you do

 • D

  have you done

Câu 4 :

Choose the best answer.

While my father ________(read) books, my brother ________(listen) to music.

 • A

  was reading/ was listening

 • B

  was reading/listened

 • C

  read/listened

 • D

  read/was listening

Câu 5 :

Choose the best answer.

At this time last year, my sister ______ a new car.

 • A

  would buy

 • B

  was buying

 • C

  bought

 • D

  had bought

Câu 6 :

Choose the best answer.

When his wife  ________(arrive) at this house, he still ________(sleep).

 • A

  was arriving/still slept

 • B

  was arriving/was sleeping

 • C

  arrived/ was still sleeping

 • D

  arrived/still slept

Câu 7 :

Choose the best answer.

He _________ in the garden when I came.

 • A

  wasn’t working

 • B

  didn’t work

 • C

  wasn’t work

 • D

  didn’t be working

Câu 8 :

Choose the best answer.

When we _______(cross) the street, we saw an accident.

 • A

  have been crossing

 • B

  had been crossing

 • C

  were crossing

 • D

  crossed

Câu 9 :

Choose the best answer.

While he was doing homework, his sister _______(learn) English.

 • A

  didn’t learned

 • B

  was being learned

 • C

  learned

 • D

  was learning

Câu 10 :

Choose the best answer.

Faker suddenly _______(sit) down on the chair when I ________(paint) it.

 • A

  sat/was painting

 • B

  was sitting/ painted

 • C

  sat/painted

 • D

  was sitting/was painting

Câu 11 :

Choose the best answer.

He _________ at college at that time last year.

 • A

  was being working

 • B

  worked

 • C

  was working

 • D

  has worked

Câu 12 :

Choose the best answer.

Marry ____________(wait) in the lobby, wasn’t she?

 • A

  was waited

 • B

  waited

 • C

  was waiting

 • D

  wasn’t waiting

Câu 13 :

Choose the best answer.

It _________(snow) when I got up this morning.

 • A

  snowed

 • B

  was snowing

 • C

  has been snowing

 • D

  snows

Câu 14 :

Choose the best answer.

The car _________(not/stop) as we ____________(cross) the road.

 • A

  wasn’t stopping/crossed

 • B

  wasn’t stopping/were crossing

 • C

  didn’t stop/crossed

 • D

  didn’t stop/ were crossing

Câu 15 :

Choose the best answer.

What __________(you/do) when it __________(rain)all day before?

 • A

  were you doing/ rained

 • B

  were you doing/ was raining

 • C

  did you do/was raining

 • D

  did you do/ had been

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

At this time last year, I _______(attend) an  English course.

 • A

  attend

 • B

  was attending

 • C

  attended

 • D

  will attend

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: Trạng từ “at this time last year” (vào thời điểm này năm ngoái) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Trạng từ “at this time last year” (vào thời điểm này năm ngoái) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

=> At this time last year, I was attending an  English course.

Tạm dịch: Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đang tham gia khóa học tiếng Anh.

Câu 2 :

Choose the best answer.

She _______ tennis at 4p.m yesterday.

 • A

  plays

 • B

  has been playing

 • C

  played

 • D

  was playing

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: Trạng từ “at 4 p.m yesterday” (vào lúc 4 giờ chiều qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Trạng từ “at 4 p.m yesterday” (vào lúc 4 giờ chiều qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

=> She was playing tennis at 4p.m yesterday.

Tạm dịch: Cô ấy đang chơi quần vợt vào lúc 4 giờ chiều qua.

Câu 3 :

Choose the best answer.

What________ (you/do) at 8 p.m yesterday?

 • A

  did you do

 • B

  were you doing

 • C

  do you do

 • D

  have you done

Đáp án : B

Phương pháp giải :

 Dấu hiệu: Trạng từ “at 8 p.m yesterday” (vào lúc 8h tối qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Trạng từ “at 8 p.m yesterday” (vào lúc 8h tối qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

=> What were you doing at 8 p.m yesterday?

Tạm dịch: Bạn đang làm gì lúc 8 giờ tối hôm qua?

Câu 4 :

Choose the best answer.

While my father ________(read) books, my brother ________(listen) to music.

 • A

  was reading/ was listening

 • B

  was reading/listened

 • C

  read/listened

 • D

  read/was listening

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Có từ nối While giữa 2 vế để chỉ 2 hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ => sử dụng quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Có từ nối While giữa 2 vế để chỉ 2 hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ => sử dụng quá khứ tiếp diễn

=> While my father was reading books, my brother was listening to music.

Tạm dịch: Trong khi bố tôi đang đọc sách thì em trai tôi đang nghe nhạc.

Câu 5 :

Choose the best answer.

At this time last year, my sister ______ a new car.

 • A

  would buy

 • B

  was buying

 • C

  bought

 • D

  had bought

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: Trạng từ “At this time last year” (vào thời điểm này năm ngoái) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “At this time last year” (vào thời điểm này năm ngoái) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: S was/were + V-ing

=> At this time last year, my sister was buying a new car.

Tạm dịch: Vào thời điểm này năm ngoái, chị gái của tôi đang mua 1 chiếc ô tô mới

Câu 6 :

Choose the best answer.

When his wife  ________(arrive) at this house, he still ________(sleep).

 • A

  was arriving/still slept

 • B

  was arriving/was sleeping

 • C

  arrived/ was still sleeping

 • D

  arrived/still slept

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when + S + Ved/ V2, S was/were + V-ing

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when + S + Ved/ V2, S was/were + V-ing

=> When his wife arrived at this house, he was still sleeping

Tạm dịch: Khi vợ anh ấy về nhà thì anh ấy vẫn đang ngủ.

Câu 7 :

Choose the best answer.

He _________ in the garden when I came.

 • A

  wasn’t working

 • B

  didn’t work

 • C

  wasn’t work

 • D

  didn’t be working

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when + S + Ved/ V2, S was/were + V-ing

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when + S + Ved/ V2, S was/were + V-ing

=> He was not (wasn’t) working in the garden when I came.

Tạm dịch: Anh ấy không đang làm việc ở trong vườn khi tôi đến.

Câu 8 :

Choose the best answer.

When we _______(cross) the street, we saw an accident.

 • A

  have been crossing

 • B

  had been crossing

 • C

  were crossing

 • D

  crossed

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when +  S was/were + V-ing, S + Ved/ V2,

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when +  S was/were + V-ing, S + Ved/ V2,

=> When we were crossing the street, we saw an accident.

Tạm dịch: Khi chúng tôi đang băng qua đường, chúng tôi đã nhìn thấy 1 vụ tai nạn.

Câu 9 :

Choose the best answer.

While he was doing homework, his sister _______(learn) English.

 • A

  didn’t learned

 • B

  was being learned

 • C

  learned

 • D

  was learning

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hai hành động xảy ra song song trong quá khứ.

Công thức: while + S was/were + V-ing, S was/were + V-ing

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hai hành động xảy ra song song trong quá khứ.

Công thức: while + S was/were + V-ing, S was/were + V-ing

=> While he was doing homework, his sister was learning English.

Tạm dịch: Trong khi anh ấy đang làm bài tập về nhà thì chị gái anh ấy đang học tiếng Anh.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Faker suddenly _______(sit) down on the chair when I ________(paint) it.

 • A

  sat/was painting

 • B

  was sitting/ painted

 • C

  sat/painted

 • D

  was sitting/was painting

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Trong đó thì hành động đang diễn ra là “painting” thì một hành động bất chợt xen vào “Faker sat down”

=> Faker sat down on the chair when I was painting it.

Tạm dịch: Faker bất chợt ngồi lên ghế khi tôi đang sơn nó.

Tạm dịch: Faker đang ngồi trên ghế khi tôi sơn nó.

Câu 11 :

Choose the best answer.

He _________ at college at that time last year.

 • A

  was being working

 • B

  worked

 • C

  was working

 • D

  has worked

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 “At that time last year” (vào thời điểm đó năm ngoái) => Dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “At that time last year” (vào thời điểm đó năm ngoái) => Dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: S was/were + V-ing

=> He was working at college at that time last year.

Tạm dịch: Vào thời điểm này năm ngoái, anh ấy đang làm việc ở trường đại học.

Câu 12 :

Choose the best answer.

Marry ____________(wait) in the lobby, wasn’t she?

 • A

  was waited

 • B

  waited

 • C

  was waiting

 • D

  wasn’t waiting

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói trong quá khứ.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi đuôi với từ wasn’t vậy thì trước đó phải chia động từ chính và động từ to be

Công thức: S was/were + V-ing

=> Marry was waiting in the lobby, wasn’t she?

Tạm dịch: Marry đang đợi ngoài sảnh phải không?

Câu 13 :

Choose the best answer.

It _________(snow) when I got up this morning.

 • A

  snowed

 • B

  was snowing

 • C

  has been snowing

 • D

  snows

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có một hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

=> It was snowing when I got up this morning.

Tạm dịch: Trời đang có tuyết khi tôi thức dậy vào sáng nay .

Câu 14 :

Choose the best answer.

The car _________(not/stop) as we ____________(cross) the road.

 • A

  wasn’t stopping/crossed

 • B

  wasn’t stopping/were crossing

 • C

  didn’t stop/crossed

 • D

  didn’t stop/ were crossing

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: S + Ved/ V2 as S was/were + V-ing

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: S + Ved/ V2 as S was/were + V-ing

=> The car did not stop as we were crossing the road.

Tạm dịch: Chiếc ô tô vẫn không dừng khi chúng tôi đang băng qua đường

Câu 15 :

Choose the best answer.

What __________(you/do) when it __________(rain)all day before?

 • A

  were you doing/ rained

 • B

  were you doing/ was raining

 • C

  did you do/was raining

 • D

  did you do/ had been

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: when was/were + S + V-ing, S + Ved/V2?

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: When was/were + S + V-ing, S + Ved/V2?

=> What were you doing when it rained  all day before?

Tạm dịch: Bạn đang làm gì khi trời mưa cả ngày trước đó?

close