Trắc nghiệm Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 Friends Global

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

They use _________ to make aeroplanes because it is light and strong.

aluminium

iron

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

The floors in their house are made of _________ that came from older buildings.

paper

wood

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

They live in a 300-year-old house made of __________.

stone

plastic

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

Most lenses in glasses are made of ______ nowadays because it is less likely to break.

plastic

glass

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

I prefer shoes made of ________ because they are more comfortable.

cardboard

leather

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

_______ is used in many electrical appliances because it carries electricity very well.

Copper

Rubber

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

We put all of our things in _______ boxes before we moved to our new house.

cement

cardboard

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

People have always considered ________ valuable, and it was used as money for centuries.

gold

ceramic

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

The stones on the terrace and held together with ________.

nylon

cement

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

Before __________ tyres became common, wheels were covered in metal.

rubber

iron

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

They use _________ to make aeroplanes because it is light and strong.

aluminium

iron

Đáp án

aluminium

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

aluminium (n): nhôm

iron (n): sắt

They use aluminium to make aeroplanes because it is light and strong.

(Họ sử dụng nhôm để chế tạo máy bay vì nó nhẹ và bền.)

Đáp án: aluminium

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

The floors in their house are made of _________ that came from older buildings.

paper

wood

Đáp án

wood

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

paper (n): giấy

wood (n): gỗ

The floors in their house are made of wood that came from older buildings.

(Sàn nhà của họ được làm bằng gỗ lấy từ các tòa nhà cũ hơn.)

Đáp án: wood

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

They live in a 300-year-old house made of __________.

stone

plastic

Đáp án

stone

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

stone (n): đá

plastic (n): nhựa

They live in a 300-year-old house made of stone.

(Họ sống trong một ngôi nhà 300 tuổi làm bằng đá.)

Đáp án: stone

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

Most lenses in glasses are made of ______ nowadays because it is less likely to break.

plastic

glass

Đáp án

plastic

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

plastic (n): nhựa

glass (n): thủy tinh

Most lenses in glasses are made of plastic nowadays because it is less likely to break.

(Hầu hết các tròng kính trong mắt kính hiện nay đều được làm bằng nhựa vì nó ít có khả năng bị vỡ hơn.)

Đáp án: plastic

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

I prefer shoes made of ________ because they are more comfortable.

cardboard

leather

Đáp án

leather

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

cardboard (n): bìa các-tông/ giấy bìa cứng

leather (n): da thuộc

I prefer shoes made of leather because they are more comfortable.

(Tôi thích giày làm bằng da vì chúng thoải mái hơn.)

Đáp án: leather

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

_______ is used in many electrical appliances because it carries electricity very well.

Copper

Rubber

Đáp án

Copper

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

copper (n): đồng

rubber (n): cao su

Copper is used in many electrical appliances because it carries electricity very well.

(Đồng được sử dụng trong nhiều đồ điện vì nó dẫn điện rất tốt.)

Đáp án: Copper

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

We put all of our things in _______ boxes before we moved to our new house.

cement

cardboard

Đáp án

cardboard

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

cement (n): xi măng

cardboard (n): giấy bìa cứng

We put all of our things in cardboard boxes before we moved to our new house.

(Chúng tôi đặt tất cả đồ đạc của mình vào hộp các tông trước khi chuyển đến ngôi nhà mới.)

Đáp án: cardboard

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

People have always considered ________ valuable, and it was used as money for centuries.

gold

ceramic

Đáp án

gold

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

gold (n): vàng

ceramic (n): gốm sứ

People have always considered gold valuable, and it was used as money for centuries.

(Mọi người luôn coi vàng có giá trị và nó đã được sử dụng làm tiền trong nhiều thế kỷ.)

Đáp án: gold

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

The stones on the terrace and held together with ________.

nylon

cement

Đáp án

cement

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

nylon (n): ni lông

cement (n): xi măng

The stones on the terrace and held together with cement.

(Những tảng đá trên sân thượng và được giữ lại với nhau bằng xi măng.)

Đáp án: cement

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct words to complete the sentences.

Before __________ tyres became common, wheels were covered in metal.

rubber

iron

Đáp án

rubber

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

rubber (n): cao su

iron (n): sắt

Before rubber tyres became common, wheels were covered in metal.

(Trước khi lốp cao su trở nên phổ biến, bánh xe được bọc bằng kim loại.)

Đáp án: rubber

close