Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ đơn Tiếng Anh 10 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

He ate a lot of fried food so he ______ fat quickly.

 • A

  get

 • B

  got

 • C

  gets

 • D

  will get

Câu 2 :

Choose the best answer.

Did you _______ “Iron man” on TV last night?

 • A

  watch

 • B

  watched

 • C

  have watched

 • D

  haven’t watched

Câu 3 :

Choose the best answer.

They _______ a community garden project last month.

 • A

  start

 • B

  started  

 • C

  has started

 • D

  have started

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

He ate a lot of fried food so he ______ fat quickly.

 • A

  get

 • B

  got

 • C

  gets

 • D

  will get

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ => động từ get chia ở thì quá khứ đơn

get => got

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ => ta dùng thì quá khứ đơn: got

=> He ate a lot of fried food so he got fat quickly.

Tạm dịch: Anh ấy ăn nhiều đồ chiên rán nên béo lên nhanh chóng.

Câu 2 :

Choose the best answer.

Did you _______ “Iron man” on TV last night?

 • A

  watch

 • B

  watched

 • C

  have watched

 • D

  haven’t watched

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- dấu hiệu last night => quá khứ đơn

- Cấu trúc câu hỏi: Did + S + V?

Lời giải chi tiết :

last night: tối qua

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ => ta dùng thì quá khứ đơn

=> Did you watch “Iron man” on TV last night?

Tạm dịch: Bạn đã xem “Người Sắt” trên TV tối qua?

Câu 3 :

Choose the best answer.

They _______ a community garden project last month.

 • A

  start

 • B

  started  

 • C

  has started

 • D

  have started

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- last month => quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

last month: tháng trước

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ => ta dùng thì quá khứ đơn: started

=> They started a community garden project last month.

Tạm dịch: Họ đã bắt đầu một dự án vườn cộng đồng vào tháng trước.

close