Trắc nghiệm Bài 29. Sự nở vì nhiệt - Khoa học tự niên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Kết luận nào sau đât là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxy?

 • A
  không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi
 • B
  không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi
 • C
  không khí và oxi nở vì nhiệt như nhau 
 • D
  cả ba kết luận trên đều sai
Câu 2 :

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất khí nở vì nhiệt ... chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt ... chất rắn

 • A
  nhiều hơn- ít hơn
 • B
  nhiều hơn- nhiều hơn
 • C
  ít hơn- nhiều hơn
 • D
   ít hơn- ít hơn
Câu 3 :

 Chọn phương án đúng. Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì

 • A
  Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng.
 • B
  Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.
 • C
  Chỉ có chiều cao tăng.
 • D
  Chiều dài, chiều rộng và chiều cao không thay đổi.
Câu 4 :

 Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì

 • A
  lốp xe dễ bị nổ 
 • B
  lốp xe dễ bị xuống hơi 
 • C
  không có hiện tượng gì xảy ra đối với lốp xe
 • D
  cả ba kết luận trên đều sai
Câu 5 :

 Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì:

 • A
  Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.
 • B
  Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt.
 • C
  Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau.
 • D
  Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông.
Câu 6 :

 Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

 • A
  khối lượng của vật giảm đi.
 • B
  thể tích của vật giảm đi.
 • C
  trọng lượng của vật giảm đi.
 • D
  trọng lượng của vật tăng lên.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Kết luận nào sau đât là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxy?

 • A
  không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi
 • B
  không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi
 • C
  không khí và oxi nở vì nhiệt như nhau 
 • D
  cả ba kết luận trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Không khí và oxi nở vì nhiệt như nhau vì chất khí nở vì nhiệt là như nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 2 :

 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất khí nở vì nhiệt ... chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt ... chất rắn

 • A
  nhiều hơn- ít hơn
 • B
  nhiều hơn- nhiều hơn
 • C
  ít hơn- nhiều hơn
 • D
   ít hơn- ít hơn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chất khi nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Câu 3 :

 Chọn phương án đúng. Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì

 • A
  Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng.
 • B
  Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.
 • C
  Chỉ có chiều cao tăng.
 • D
  Chiều dài, chiều rộng và chiều cao không thay đổi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Câu 4 :

 Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì

 • A
  lốp xe dễ bị nổ 
 • B
  lốp xe dễ bị xuống hơi 
 • C
  không có hiện tượng gì xảy ra đối với lốp xe
 • D
  cả ba kết luận trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì lốp xe dễ bị nổ

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Câu 5 :

 Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì:

 • A
  Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.
 • B
  Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt.
 • C
  Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau.
 • D
  Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 6 :

 Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

 • A
  khối lượng của vật giảm đi.
 • B
  thể tích của vật giảm đi.
 • C
  trọng lượng của vật giảm đi.
 • D
  trọng lượng của vật tăng lên.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì thể tích của vật giảm đi

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

close