Trắc nghiệm Bài 17. Lực đẩy Archimedes - Khoa học tự niên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Công thức tính lực đẩy Archimedes là:

 • A
  FA =DV
 • B
  FA = Pvat
 • C
  FA = dV
 • D
  FA = d.h
Câu 2 :

 Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?

 • A
   Lực đẩy Archimedes
 • B
   Lực đẩy Archimedes và lực ma sát
 • C
   Trọng lực
 • D
   Trọng lực và lực đẩy Archimedes
Câu 3 :

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lực đẩy Archimedes?

 • A
   Hướng thẳng đứng lên trên.
 • B
   Hướng thẳng đứng xuống dưới
 • C
   Theo mọi hướng
 • D
   Một hướng khác.
Câu 4 :

 Nhận định nào sau đây là đúng:

 • A
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
 • B
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.
 • C
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
 • D
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 5 :

 Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

 • A
   Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
 • B
   Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
 • C
   Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
 • D
   Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Công thức tính lực đẩy Archimedes là:

 • A
  FA =DV
 • B
  FA = Pvat
 • C
  FA = dV
 • D
  FA = d.h

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Công thức tính lực đẩy Archimedes là FA = dV

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 2 :

 Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?

 • A
   Lực đẩy Archimedes
 • B
   Lực đẩy Archimedes và lực ma sát
 • C
   Trọng lực
 • D
   Trọng lực và lực đẩy Archimedes

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của Trọng lực và lực đẩy Archimedes

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 3 :

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lực đẩy Archimedes?

 • A
   Hướng thẳng đứng lên trên.
 • B
   Hướng thẳng đứng xuống dưới
 • C
   Theo mọi hướng
 • D
   Một hướng khác.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lực đẩy Archimedes hướng thẳng đứng lên trên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 4 :

 Nhận định nào sau đây là đúng:

 • A
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
 • B
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.
 • C
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
 • D
   Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 5 :

 Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

 • A
   Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
 • B
   Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn.
 • C
   Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.
 • D
   Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

close