Trắc nghiệm Bài 18. Tác dụng làm quay của lực. Moment lực - Khoa học tự niên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng:

 • A
  đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
 • B
  véctơ.
 • C
  để xác định độ lớn của lực tác dụng.
 • D
  luôn có giá trị âm.
Câu 2 :

 Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng moment lực tác dụng lên vật có giá trị:

 • A
  bằng không.
 • B
  luôn dương.
 • C
  luôn âm.
 • D
  khác không.
Câu 3 :

 moment của ngẫu lực phụ thuộc vào

 • A
  khoảng cách giữa giá của hai lực.
 • B
  điểm đặt của mỗi lực tác dụng.
 • C
  vị trí trục quay của vật.
 • D
  trục quay.
Câu 4 :

 Đơn vị của moment lực là:

 • A
  m/s.
 • B
  N.m.
 • C
  kg.m.
 • D
  N.kg.
Câu 5 :

 Điền vào chỗ trống: "Độ lớn của moment lực ... với độ lớn của lực và khoảng cách từ điểm tác dụng của lực đến trục quay."

 • A
  Tỉ lệ thuận
 • B
  Tỉ lệ nghich
 • C
  Bằng
 • D
  Không có đáp án đúng
Câu 6 :

 Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ?

 • A
  Làm quay vật
 • B
  Làm vật đứng yên
 • C
  Không tác dụng lên vật
 • D
  Vật tịnh tiến
Câu 7 :

 Tổng các moment lực tác dụng tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì bằng:

 • A
  0
 • B
  Thay đổi
 • C
  Luôn dương
 • D
  Luôn âm
Câu 8 :

 Moment lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5N và cánh tay đòn là 2m

 • A
  10 N
 • B
  10 Nm
 • C
  11 N
 • D
  11 N.m
Câu 9 :

 Một lực F nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Moment của lực F đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy được đo bằng

 • A
  tích của lực tác dụng với cánh tay đòn.
 • B
  tích của tốc độ góc và lực tác dụng.
 • C
  thương của lực tác dụng với cánh tay đòn.
 • D
  thương của lực tác dụng với tốc độ góc.
Câu 10 :

 Chọn câu sai.

 • A
  Với cánh tay đòn không đổi, lực càng lớn thì tác dụng làm quay càng lớn.
 • B
  Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng bé.
 • C
  Moment lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
 • D
  Mọi vật quay quanh một trục đều có mức quán tính.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng:

 • A
  đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
 • B
  véctơ.
 • C
  để xác định độ lớn của lực tác dụng.
 • D
  luôn có giá trị âm.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 2 :

 Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng moment lực tác dụng lên vật có giá trị:

 • A
  bằng không.
 • B
  luôn dương.
 • C
  luôn âm.
 • D
  khác không.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng moment lực tác dụng lên vật có giá trị khác không

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 3 :

 moment của ngẫu lực phụ thuộc vào

 • A
  khoảng cách giữa giá của hai lực.
 • B
  điểm đặt của mỗi lực tác dụng.
 • C
  vị trí trục quay của vật.
 • D
  trục quay.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

moment của ngẫu lực phụ thuộc vào vị trí trục quay của vật.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 4 :

 Đơn vị của moment lực là:

 • A
  m/s.
 • B
  N.m.
 • C
  kg.m.
 • D
  N.kg.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đơn vị của moment lực là N.m

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 5 :

 Điền vào chỗ trống: "Độ lớn của moment lực ... với độ lớn của lực và khoảng cách từ điểm tác dụng của lực đến trục quay."

 • A
  Tỉ lệ thuận
 • B
  Tỉ lệ nghich
 • C
  Bằng
 • D
  Không có đáp án đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Độ lớn của moment lực Tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và khoảng cách từ điểm tác dụng của lực đến trục quay

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 6 :

 Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ?

 • A
  Làm quay vật
 • B
  Làm vật đứng yên
 • C
  Không tác dụng lên vật
 • D
  Vật tịnh tiến

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi lực tác dụng vào vật có giá không song song và không cắt trục quay thì sẽ Làm quay vật

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 7 :

 Tổng các moment lực tác dụng tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì bằng:

 • A
  0
 • B
  Thay đổi
 • C
  Luôn dương
 • D
  Luôn âm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tổng các moment lực tác dụng tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng 0

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 8 :

 Moment lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5N và cánh tay đòn là 2m

 • A
  10 N
 • B
  10 Nm
 • C
  11 N
 • D
  11 N.m

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Moment lực của một lực đối với trục quay là 5,5.2=11 N.m nếu độ lớn của lực là 5,5N và cánh tay đòn là 2m

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 9 :

 Một lực F nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Moment của lực F đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy được đo bằng

 • A
  tích của lực tác dụng với cánh tay đòn.
 • B
  tích của tốc độ góc và lực tác dụng.
 • C
  thương của lực tác dụng với cánh tay đòn.
 • D
  thương của lực tác dụng với tốc độ góc.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Một lực F nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. Moment của lực F đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy được đo bằng tích của lực tác dụng với cánh tay đòn

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 10 :

 Chọn câu sai.

 • A
  Với cánh tay đòn không đổi, lực càng lớn thì tác dụng làm quay càng lớn.
 • B
  Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng bé.
 • C
  Moment lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.
 • D
  Mọi vật quay quanh một trục đều có mức quán tính.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay càng lớn

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

close