Trắc nghiệm Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide Hóa 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Sulfur có thể tồn tại ở những trạng thái số oxi hoá nào ?

 • A
  -2; +4; +5; +6.
 • B
  -3; +2; +4; +6.
 • C
  -2; 0; +4; +6.
 • D
  +1; 0; +4; +6.
Câu 2 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A
  Sulfur là một phi kim mạnh, có tính oxi hóa mạnh điển hình.
 • B
  Khi tham gia phản ứng, sulfur thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử.
 • C
  Điều kiện thường, sulfur là chất rắn, màu vàng, không tan trong nước.
 • D
  Điều kiện thường, sulfur tồn tại dạng phân tử S8.
Câu 3 :

Sulfur tác dụng với sulfuric acid đặc nóng:  S + 2H2SO4 → 3SO2 + H2O

Trong phản ứng này, tỷ lệ nguyên tử sulfur bị khử và số nguyên tử sulfur bị oxi hóa là:

 • A
  3:1.
 • B
  1:3.
 • C
  2:1.
 • D
  1:2.
Câu 4 :

Phương trình nào sau đây thể hiện tính khử của SO2 ?:

 • A
  SO2 + NaOH -> NaHSO3.
 • B
  SO2 + Br2 + 2H2O -> H2SO4.
 • C
  SO2 + CaO -> CaSO3.
 • D
  SO2 + 2KOH -> K2SO3 + H2O
Câu 5 :

Dãy chất nào trong các dãy sau đây gồm các chất đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2 ?:

 • A
  H2S, O2, nước bromine.
 • B
  O2, nước bromine, dung dịch KMnO4.
 • C
  Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
 • D
  Dung dịch BaCl2, CaO, nước bromine.
Câu 6 :

Khí SO2  (sinh ra từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, quặng sulfide) là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường, do đó khí SO2 trong không khí sinh ra:

 • A
  Hiện tượng nhà kính.
 • B
  Lỗ thủng tầng ozon.
 • C
  Mưa acid.
 • D
  Nước thải gây ung thư.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sulfur có thể tồn tại ở những trạng thái số oxi hoá nào ?

 • A
  -2; +4; +5; +6.
 • B
  -3; +2; +4; +6.
 • C
  -2; 0; +4; +6.
 • D
  +1; 0; +4; +6.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Tính chất hóa học của Sulfur.

Lời giải chi tiết :

Sulfur tạo ra nhiều hợp chất với các số oxi hóa khác nhau từ -2 đến +6.

Câu 2 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A
  Sulfur là một phi kim mạnh, có tính oxi hóa mạnh điển hình.
 • B
  Khi tham gia phản ứng, sulfur thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử.
 • C
  Điều kiện thường, sulfur là chất rắn, màu vàng, không tan trong nước.
 • D
  Điều kiện thường, sulfur tồn tại dạng phân tử S8.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Sulfur.

Lời giải chi tiết :

Khi tham gia phản ứng hóa học, Sulfur có thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử => A không đúng.

Câu 3 :

Sulfur tác dụng với sulfuric acid đặc nóng:  S + 2H2SO4 → 3SO2 + H2O

Trong phản ứng này, tỷ lệ nguyên tử sulfur bị khử và số nguyên tử sulfur bị oxi hóa là:

 • A
  3:1.
 • B
  1:3.
 • C
  2:1.
 • D
  1:2.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Sulfur.

Lời giải chi tiết :

Nguyên tử sulfur bị khử/Nguyên tử sulfur bị oxi hóa = nH2SO4/nS = 2:1.

Câu 4 :

Phương trình nào sau đây thể hiện tính khử của SO2 ?:

 • A
  SO2 + NaOH -> NaHSO3.
 • B
  SO2 + Br2 + 2H2O -> H2SO4.
 • C
  SO2 + CaO -> CaSO3.
 • D
  SO2 + 2KOH -> K2SO3 + H2O

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Tính chất hóa học của Sulfur dioxide.

Lời giải chi tiết :

SO2 thể hiện tính khử trong phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O -> H2SO4.

Câu 5 :

Dãy chất nào trong các dãy sau đây gồm các chất đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2 ?:

 • A
  H2S, O2, nước bromine.
 • B
  O2, nước bromine, dung dịch KMnO4.
 • C
  Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
 • D
  Dung dịch BaCl2, CaO, nước bromine.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Tính chất hóa học của Sulfur dioxide.

Lời giải chi tiết :

SO2 + Br2 + 2H2O -> H2SO4

3SO2 + O2 -> 3SO3

SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

Câu 6 :

Khí SO2  (sinh ra từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, quặng sulfide) là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường, do đó khí SO2 trong không khí sinh ra:

 • A
  Hiện tượng nhà kính.
 • B
  Lỗ thủng tầng ozon.
 • C
  Mưa acid.
 • D
  Nước thải gây ung thư.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Tính chất hóa học của Sulfur dioxide.

Lời giải chi tiết :

Sulfur dioxide là một trong các tác nhân gây mưa acid.

close