Trắc nghiệm Bài 23: Hợp chất carbonyl Hóa 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hợp chất chứa nhóm C=O liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là:

 • A
  hợp chất alcohol
 • B
  dẫn xuất halogen
 • C
  các hợp chất phenol
 • D
  hợp chất carbonyl
Câu 2 :

Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức, mạch hở là:

 • A
  CnH2nO
 • B
  CnH2n+2O
 • C
  CnH2n-2O
 • D
  CnH2n-4O
Câu 3 :

Hợp chất: CH3CH2CH2CHO có tên thay thế là:

 • A
  3 – methylpentanal
 • B
   butan – 1- ol
 • C
  ethy biny ketone
 • D
  butanal
Câu 4 :

Cho hợp chất carbonyl có công thức cấu tạo sau:

Tên theo danh pháp thay thế của hợp chất carbonnyl đó là

 • A
  2-methylbutan – 3 – one
 • B
  3 – methylbutan – 2- one
 • C
  3 – methylbutan – 2 – ol
 • D
  1,1 – dimethylpropan – 2 – one
Câu 5 :

Số đồng phân có cùng công thức phân tử C5H10O có khả năng tham gia phản ứng iodoform là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 6 :

Công thức nào sau đây không thể là aldehyde?

 • A
  C4H8O
 • B
  C3H4O2
 • C
  C2H6O2
 • D
  CH2O
Câu 7 :

Số đồng phân aldehyde có cùng công thức C5H10O, mạch hydrocarbon

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5
Câu 8 :

Cho ba hợp chất hữu cơ có phân tử khối tương đương:

(1) C3H8; (2) C2H5OH; (3) CH3CHO

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là

 • A
  (2) > (3) > (1)
 • B
  (1) > (2) > (3)
 • C
  (3) > (2) > (1)
 • D
  (2) > (1) > (3)
Câu 9 :

Trong các hợp chất HCHO, CH3CHO, CH3COCH3 và CH3CH2CH2CHO, hợp chất có độ tan trong nước kém nhất là

 • A
  HCHO
 • B
  CH3CHO
 • C
  CH3COCH3
 • D
  CH3CH2CH2CHO
Câu 10 :

Trong các hợp chất cho dưới đây, hợp chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
  

 • A

  Propan-2-one.

 • B

  Butan - 2 -one

 • C

  Pentan - 2 - one

 • D

  Hexan - 2 - one

Câu 11 :

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào tham gia phản ứng iodoform?

 • A
  HCHO
 • B
  CH3CH2CHO
 • C
  CH3COCH3
 • D
  Cả B và C
Câu 12 :

Phát biểu nào sau đây về tính chất của hợp chất carbonyl là không đúng?

 • A
  Aldehyde phản ứng được với nước bromine
 • B
  Ketone không phản ứng được với Cu(OH)2/OH-
 • C
  Aldehyde tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra bạc
 • D
  Trong các hợp chất carbonyl, chỉ aldehyde bị khử bởi NaBH4
Câu 13 :

Dãy nào sau đây gồm chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?

 • A
  Acetaldehyde, but-1-yne, ethylene.
 • B
  Acetaldehyde, acetylene, but-2-yne.
 • C
  Formaldehyde, vinylacetylene, propyne.
 • D
  Formaldehyde, acetylene, ethylene
Câu 14 :

Cho phản ứng sau:

Sản phẩm của phản ứng là chất nào sau đây?

 • A
  2 – methylbutan – 3 – ol
 • B
  3 – methylbutane – 2 – ol
 • C
  1,1 –dimethylpropane – 2- ol
 • D
  3,3 – dimethylpropane – 2 – ol
Câu 15 :

Oxi hóa alcohol nào sau đây bằng CuO tạo thành sản phẩm có phản ứng iodoform?

 • A
  CH3OH
 • B
  CH3CH2OH
 • C
  CH3CCH2CH2OH
 • D
  (CH3)2CCHCH2OH
Câu 16 :

Khi cho ethanal phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thích hợp, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

 • A
  Cu(OH)2 bị tan ra, tạo dung dịch màu xanh
 • B
  Có mùi chua của giấm, do phản ứng sinh ra acetic acid
 • C
  Tạo kết tủa đỏ gạch do phản ứng sinh ra Cu2O
 • D
  Sinh ra CuO màu đen
Câu 17 :

Trước đây, người ta thường cho formol vào bánh phở, bún để làm trắng và tạo độ dai, tuy nhiên do formol có tác hại với sức khỏe con người nên hiện nay đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Formol là chất nào sau đây?

 • A
  Methanol
 • B
  Phenol
 • C
  Formaldehyde
 • D
  Acetone

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hợp chất chứa nhóm C=O liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là:

 • A
  hợp chất alcohol
 • B
  dẫn xuất halogen
 • C
  các hợp chất phenol
 • D
  hợp chất carbonyl

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhóm C=O thuộc hợp chất carbonyl

Lời giải chi tiết :

Hợp chất carbonyl có chứa nhóm C=O

Câu 2 :

Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức, mạch hở là:

 • A
  CnH2nO
 • B
  CnH2n+2O
 • C
  CnH2n-2O
 • D
  CnH2n-4O

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào khái niệm của hợp chất carbonyl no, đơn chức, mạch hở

Lời giải chi tiết :

Công thức tổng quát: CnH2nO

Đáp án A

Câu 3 :

Hợp chất: CH3CH2CH2CHO có tên thay thế là:

 • A
  3 – methylpentanal
 • B
   butan – 1- ol
 • C
  ethy biny ketone
 • D
  butanal

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào cách đọc tên của hợp chất carbonyl

Lời giải chi tiết :

CH3CH2CH2CHO: butanal

Đáp án D

Câu 4 :

Cho hợp chất carbonyl có công thức cấu tạo sau:

Tên theo danh pháp thay thế của hợp chất carbonnyl đó là

 • A
  2-methylbutan – 3 – one
 • B
  3 – methylbutan – 2- one
 • C
  3 – methylbutan – 2 – ol
 • D
  1,1 – dimethylpropan – 2 – one

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào cách đọc tên của hợp chất carbonyl

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Câu 5 :

Số đồng phân có cùng công thức phân tử C5H10O có khả năng tham gia phản ứng iodoform là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các hợp chất aldehyde, ketone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl có thể phản ứng với I2 trong môi trường kiềm gọi là phản ứng iodoform

Lời giải chi tiết :

Đồng phân C5H10O có phản ứng iodoform: CH3COCH2CH2CH3 và H3CCO-C(CH3)2

Câu 6 :

Công thức nào sau đây không thể là aldehyde?

 • A
  C4H8O
 • B
  C3H4O2
 • C
  C2H6O2
 • D
  CH2O

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hợp chất carbonyl có chứa nhóm chức C=O, viết công thức cấu tạo của các hợp chất, lưu ý hóa trị của nguyên tử carbon

Lời giải chi tiết :

C2H6O2 không thể là aldehyde vì trong công thức cấu tạo thừa nguyên tử H

Công thức đúng là: C2H2O2 : (CHO)2

Đáp án C

Câu 7 :

Số đồng phân aldehyde có cùng công thức C5H10O, mạch hydrocarbon

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Viết đồng phân chứa nhóm chức aldehyde

Lời giải chi tiết :

Câu 8 :

Cho ba hợp chất hữu cơ có phân tử khối tương đương:

(1) C3H8; (2) C2H5OH; (3) CH3CHO

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là

 • A
  (2) > (3) > (1)
 • B
  (1) > (2) > (3)
 • C
  (3) > (2) > (1)
 • D
  (2) > (1) > (3)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào liên kết hydrogen

Lời giải chi tiết :

(1) không có liên kết hydrogen => nhiệt độ sôi thấp nhất

(2) có liên kết hydrogen liên phân tử => nhiệt độ sôi lớn nhất

(3) có liên kết hydrogen nội phân tử

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi: 2 > 3 > 1

Đáp án A

Câu 9 :

Trong các hợp chất HCHO, CH3CHO, CH3COCH3 và CH3CH2CH2CHO, hợp chất có độ tan trong nước kém nhất là

 • A
  HCHO
 • B
  CH3CHO
 • C
  CH3COCH3
 • D
  CH3CH2CH2CHO

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Aldehyde, ketone có mạch carbon ngắn tan tốt trong nước do tạo liên kết hydrogen với nước

Lời giải chi tiết :

CH3CH2CH2CHO có mạch carbon dài hơn nên độ tan trong nước kém

Đáp án D

Câu 10 :

Trong các hợp chất cho dưới đây, hợp chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
  

 • A

  Propan-2-one.

 • B

  Butan - 2 -one

 • C

  Pentan - 2 - one

 • D

  Hexan - 2 - one

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào phân tử khối của các chất

Lời giải chi tiết :

Do hexan-2-one có phân tử khối lớn nhất.

Câu 11 :

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào tham gia phản ứng iodoform?

 • A
  HCHO
 • B
  CH3CH2CHO
 • C
  CH3COCH3
 • D
  Cả B và C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phản ứng iodoform có nhóm CH3 liên kết với nhóm chức –CO

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 12 :

Phát biểu nào sau đây về tính chất của hợp chất carbonyl là không đúng?

 • A
  Aldehyde phản ứng được với nước bromine
 • B
  Ketone không phản ứng được với Cu(OH)2/OH-
 • C
  Aldehyde tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra bạc
 • D
  Trong các hợp chất carbonyl, chỉ aldehyde bị khử bởi NaBH4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tính chất hóa học của hợp chất carbonyl là: phản ứng khử, phản ứng oxi hóa aldehyde, phản ứng cộng, phản ứng tạo iodoform.

Lời giải chi tiết :

Trong hợp chất carbonyl, cả aldehyde và ketone đều bị khử bởi tác nhân khử như NaBH4, LiAlH4

Câu 13 :

Dãy nào sau đây gồm chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?

 • A
  Acetaldehyde, but-1-yne, ethylene.
 • B
  Acetaldehyde, acetylene, but-2-yne.
 • C
  Formaldehyde, vinylacetylene, propyne.
 • D
  Formaldehyde, acetylene, ethylene

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chất tác dụng với AgNO3/NH3 chứa nhóm chức aldehyde hoặc có liên kết ba đầu mạch

Lời giải chi tiết :

A. ethylene không phản ứng

B. but – 2 – yne không phản ứng

C. tất cả đều phản ứng

D. ethylene không phản ứng

Đáp án C

Câu 14 :

Cho phản ứng sau:

Sản phẩm của phản ứng là chất nào sau đây?

 • A
  2 – methylbutan – 3 – ol
 • B
  3 – methylbutane – 2 – ol
 • C
  1,1 –dimethylpropane – 2- ol
 • D
  3,3 – dimethylpropane – 2 – ol

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào phản ứng khử ketone tạo thành alcohol bậc II

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm có tên: 3 – methylbutane – 2 – ol

Đáp án B

Câu 15 :

Oxi hóa alcohol nào sau đây bằng CuO tạo thành sản phẩm có phản ứng iodoform?

 • A
  CH3OH
 • B
  CH3CH2OH
 • C
  CH3CCH2CH2OH
 • D
  (CH3)2CCHCH2OH

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Alcohol bậc 1 oxi hóa tạo aldehyde, alcohol bậc 2 trở lên tạo ketone

Các chất alcohol đều bậc 1 nên khi oxi hóa aldehyde

Muốn tạo được sản phẩm aldehyde có phản ứng iodoform thì công thức có dạng: CH3 – CHO

Lời giải chi tiết :

CH3CH2OH oxi hóa tạo: CH3CHO có phản ứng iodoform

Đáp án B

Câu 16 :

Khi cho ethanal phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thích hợp, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

 • A
  Cu(OH)2 bị tan ra, tạo dung dịch màu xanh
 • B
  Có mùi chua của giấm, do phản ứng sinh ra acetic acid
 • C
  Tạo kết tủa đỏ gạch do phản ứng sinh ra Cu2O
 • D
  Sinh ra CuO màu đen

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Aldehyde có thể bị oxi hóa bởi Cu(OH)2 tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 17 :

Trước đây, người ta thường cho formol vào bánh phở, bún để làm trắng và tạo độ dai, tuy nhiên do formol có tác hại với sức khỏe con người nên hiện nay đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Formol là chất nào sau đây?

 • A
  Methanol
 • B
  Phenol
 • C
  Formaldehyde
 • D
  Acetone

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Formol: HCHO có tên khác là formaldehyde

close