Trắc nghiệm Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Hóa 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ:

 • A
  CO2.
 • B
  Al4C3.
 • C
  C2H2.
 • D
  Na2CO3.
Câu 2 :

Chất nào sau đây KHÔNG thuộc loại hợp chất hữu cơ:

 • A
  CH4.
 • B
  CHCl3.
 • C
  NaCN.
 • D
  CH3COONa.
Câu 3 :

Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại chính?

 • A
  1.
 • B
  2.
 • C
  3.
 • D
  4.
Câu 4 :

Hóa học hữu cơ là:

 • A
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.
 • B
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
 • C
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
 • D
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.
Câu 5 :

Cho các phát biểu sau:

(1) Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.

(2) Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.

(3) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.

(4) Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Số phát biểu đúng là

 • A
  1.
 • B
  2.
 • C
  3.
 • D
  4.
Câu 6 :

Dãy các chất nào sau đây đều là hydrocarbon:

 • A
  CH4, C2H6, C3H4.
 • B
  CH4, C2H2, C3H7Cl.
 • C
  C2H4, CH4, C2H5Br.
 • D
  C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 7 :

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon:

 • A
  C2H6O, C2H4, C2H2.
 • B
  C2H4, C3H7Cl, CH4O.
 • C
  C2H6O, C3H7Cl, C2H5Br.
 • D
  C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 8 :

Nhận xét nào sau đây không đúng?

 • A
  Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.
 • B
  Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.
 • C
  Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2.
 • D
  Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.
Câu 9 :

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố?

 • A
  Hydrogen.
 • B
  Carbon.
 • C
  Oxygen.
 • D
  Nitrogen.
Câu 10 :

Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra

 • A
  N2.
 • B
  H2O.
 • C
  CO2.
 • D
  NO.
Câu 11 :

Hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ khác nhau ở điểm nào?

 • A
  Hợp chất hữu cơ kém bền hơn hợp chất vô cơ.
 • B
  Hợp chất hữu cơ thường có số lượng nhiều hơn hợp chất vô cơ.
 • C
  Hợp chất hữu cơ thường chứa C, H và có thể có O, Cl,...
 • D
  Cả A, B, C đều đúng.
Câu 12 :

Nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ là

 • A
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử giống nhau.
 • B
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử tương tự nhau.
 • C
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gay ra những tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.
 • D
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gay ra những tính chất hóa học giống nhau của hợp chất hữu cơ.
Câu 13 :

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon:

 • A
  C2H4O, C4H6, C3H7Cl.
 • B
  C2H4, C3H6Br2, CH2O.
 • C
  C2H4O2, C3H7Cl, CHCl3.
 • D
  C6H12O6, C3H8, C4H10.
Câu 14 :

Cho các chất sau đây: CO2, Al4C3, CHCl3, C2H2, Na2CO3, NaCN, C6H12O6, CaC2, CH3COONa. Có bao nhiêu chất thuộc hợp chất hữu cơ.

 • A
  4.
 • B
  5.
 • C
  6.
 • D
  3.
Câu 15 :

Hãy chọn các mệnh đề đúng

(1) Hóa học hữu cơ là ngành nghiên cứu về các hợp chất của carbon

(2) Hóa học hữu cơ là ngành nghiên cứu về các hợp chất của carbon trừ một số hợp chất vô cơ như CO, CO2, muối CO32-, CN-, và các muối carbide

(3) Các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao

(4) Các chất hữu cơ tan ít trong nước

(5) Phản ứng hữu cơ diễn ra chậm nhiều giai đoạn

(6) Phản ứng hữu cơ diễn ra nhanh

 • A

  (1), (2), (5).

 • B
  (2), (4), (5).
 • C
  (2), (4), (5), (6).
 • D
  (2), (5), (6).

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ:

 • A
  CO2.
 • B
  Al4C3.
 • C
  C2H2.
 • D
  Na2CO3.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,..) => Chọn C.

Câu 2 :

Chất nào sau đây KHÔNG thuộc loại hợp chất hữu cơ:

 • A
  CH4.
 • B
  CHCl3.
 • C
  NaCN.
 • D
  CH3COONa.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,..) => Chọn C.

Câu 3 :

Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại chính?

 • A
  1.
 • B
  2.
 • C
  3.
 • D
  4.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Dựa vào thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ có thể phân thành hai loại: hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon.

Câu 4 :

Hóa học hữu cơ là:

 • A
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.
 • B
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
 • C
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
 • D
  Ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hóa học hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Câu 5 :

Cho các phát biểu sau:

(1) Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.

(2) Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.

(3) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.

(4) Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Số phát biểu đúng là

 • A
  1.
 • B
  2.
 • C
  3.
 • D
  4.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Số phát biểu đúng là (2), (3), (4)

Phát biểu (1) không đúng vì khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ không phải tất cả đều sinh ra H2O

Câu 6 :

Dãy các chất nào sau đây đều là hydrocarbon:

 • A
  CH4, C2H6, C3H4.
 • B
  CH4, C2H2, C3H7Cl.
 • C
  C2H4, CH4, C2H5Br.
 • D
  C2H6O, C3H8, C2H2.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Hydrocarbon là những hợp chát được tạo thành chỉ từ hai nguyên tố carbon và hydrogen => Chọn A.

Câu 7 :

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon:

 • A
  C2H6O, C2H4, C2H2.
 • B
  C2H4, C3H7Cl, CH4O.
 • C
  C2H6O, C3H7Cl, C2H5Br.
 • D
  C2H6O, C3H8, C2H2.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thể bằng một hay nhiều nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác (thường chứa oxygen, nitrogen, sulfur, halogen…) thu được dẫn xuất của hydrocarbon => Chọn C.

Câu 8 :

Nhận xét nào sau đây không đúng?

 • A
  Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.
 • B
  Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.
 • C
  Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2.
 • D
  Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Phát biểu (D) không đúng vì khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2.

Câu 9 :

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố?

 • A
  Hydrogen.
 • B
  Carbon.
 • C
  Oxygen.
 • D
  Nitrogen.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Chọn (B) vì khi hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.

Câu 10 :

Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra

 • A
  N2.
 • B
  H2O.
 • C
  CO2.
 • D
  NO.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2.

Câu 11 :

Hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ khác nhau ở điểm nào?

 • A
  Hợp chất hữu cơ kém bền hơn hợp chất vô cơ.
 • B
  Hợp chất hữu cơ thường có số lượng nhiều hơn hợp chất vô cơ.
 • C
  Hợp chất hữu cơ thường chứa C, H và có thể có O, Cl,...
 • D
  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ khác nhau ở điểm:

+ Hợp chất hữu cơ kém bền hơn hợp chất vô cơ.

+ Hợp chất hữu cơ thường có số lượng nhiều hơn hợp chất vô cơ.

+ Hợp chất hữu cơ thường chứa C, H và có thể có O, Cl, …

Câu 12 :

Nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ là

 • A
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử giống nhau.
 • B
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử tương tự nhau.
 • C
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gay ra những tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ.
 • D
  Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gay ra những tính chất hóa học giống nhau của hợp chất hữu cơ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Nhóm chức là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử gay ra những tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ

Câu 13 :

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon:

 • A
  C2H4O, C4H6, C3H7Cl.
 • B
  C2H4, C3H6Br2, CH2O.
 • C
  C2H4O2, C3H7Cl, CHCl3.
 • D
  C6H12O6, C3H8, C4H10.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thể bằng một hay nhiều nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác (thường chứa oxygen, nitrogen, sulfur, halogen…) thu được dẫn xuất của hydrocarbon => Chọn C.

Câu 14 :

Cho các chất sau đây: CO2, Al4C3, CHCl3, C2H2, Na2CO3, NaCN, C6H12O6, CaC2, CH3COONa. Có bao nhiêu chất thuộc hợp chất hữu cơ.

 • A
  4.
 • B
  5.
 • C
  6.
 • D
  3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide,..) => Chọn A: CHCl3, C2H2, C6H12O6, CH3COONa

Câu 15 :

Hãy chọn các mệnh đề đúng

(1) Hóa học hữu cơ là ngành nghiên cứu về các hợp chất của carbon

(2) Hóa học hữu cơ là ngành nghiên cứu về các hợp chất của carbon trừ một số hợp chất vô cơ như CO, CO2, muối CO32-, CN-, và các muối carbide

(3) Các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao

(4) Các chất hữu cơ tan ít trong nước

(5) Phản ứng hữu cơ diễn ra chậm nhiều giai đoạn

(6) Phản ứng hữu cơ diễn ra nhanh

 • A

  (1), (2), (5).

 • B
  (2), (4), (5).
 • C
  (2), (4), (5), (6).
 • D
  (2), (5), (6).

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về Hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết :

Chọn A

close