Tiếng Anh 9 Unit 4 4e. Grammar

1. Choose the underlined parts that need correction. 2. Rewrite the sentences using reported speech in your notebook. 3. Whisper a sentence to a student in the group. Then, his student reports what you said to the other students in the group.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reported speech (Statements)

We use reported speech to report what someone said. We can use that to introduce reported speech, but we can omit that.

When we change direct speech to reported speech:

- we change verb tenses when the introductory verb (say, tell, ask, etc.) is in a past tense.

Kim told me, “I’m interested in vertical farming”

Kim told me (that) she was interested in vertical farming.

- we change pronouns/possessive adjectives according to the context.

He said, “Good time management skills help me work smarter.”

He said (that) good time management skills helped him work smarter.

- we change time words/phrases and other expressions according to the context.

She said to me, “I’m studying English now.”

She said to me (that) she was studying English then.

Tạm dịch:

Chúng ta sử dụng câu tường thuật để tường thuật điều ai đó đã nói. Chúng ta có thể sử dụng điều đó để giới thiệu lời tường thuật, nhưng chúng ta có thể bỏ qua điều đó.

Khi chúng ta chuyển lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp:

- chúng ta đổi thì của động từ khi động từ giới thiệu (say, Tell, Ask, v.v.) ở thì quá khứ.

Kim nói với tôi: “Tôi quan tâm đến canh tác theo chiều dọc”

Kim nói với tôi rằng cô ấy quan tâm đến canh tác theo chiều dọc.

- chúng ta thay đổi đại từ/tính từ sở hữu tùy theo ngữ cảnh.

Anh ấy nói: “Kỹ năng quản lý thời gian tốt giúp tôi làm việc thông minh hơn”.

Anh ấy nói rằng kỹ năng quản lý thời gian tốt đã giúp anh ấy làm việc thông minh hơn.

- chúng ta thay đổi các từ/cụm từ chỉ thời gian và các cách diễn đạt khác tùy theo ngữ cảnh.

Cô ấy nói với tôi: “Bây giờ tôi đang học tiếng Anh”.

Cô ấy nói với tôi rằng lúc đó cô ấy đang học tiếng Anh.

1. Choose the underlined parts that need correction.

(Chọn những phần gạch chân cần chỉnh sửa.)

1. The teacher said to us that we have to study hard to get our dream jobs.

                            A              B   C                                     D

2. Kelly told to me that she was applying for a new job as a vertical farmer that week.

                    A              B     C                                                                     D

3. He said to me that he was attending an important job interview tomorrow.

                 A               B     C                                                             D

4. The interview told him that she prefers a person with excellent IT skills to work there.

                               A            B    C                                                                   D

5. The careers advisors said us that we needed to prepare for our future jobs.

                                        A            B      C                            D

6. John told me that he wanted to apply for a job in this technology company.

                 A           B      C                                      D

Lời giải chi tiết:

1. The teacher said to us that we had to study hard to get our dream jobs.

(Giáo viên nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải học tập chăm chỉ để có được công việc mơ ước.)

2. Kelly told me that she was applying for a new job as a vertical farmer that week.

(Kelly nói với tôi rằng cô ấy đang nộp đơn cho một công việc mới với tư cách là nông dân trồng trọt vào tuần đó.)

3. He said to me that he was attending an important job interview the following day.

(Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ tham dự một cuộc phỏng vấn việc làm quan trọng vào ngày hôm sau.)

4. The interviewer told him that he prefers a person with excellent IT skills to work there.

(Người phỏng vấn nói với anh ấy rằng anh ấy thích một người có kỹ năng CNTT xuất sắc làm việc ở đó.)

5. The career advisors said to us we needed to prepare for our future jobs.

(Các cố vấn nghề nghiệp nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần chuẩn bị cho công việc tương lai của mình.)

6. John told me that he wanted to apply for a job at that technology company.

(John nói với tôi rằng anh ấy muốn xin việc tại công ty công nghệ đó.)

Bài 2

2. Rewrite the sentences using reported speech in your notebook.

(Viết lại các câu sử dụng lời tường thuật vào vở.)

1. “I’m attending a talk on choosing a career this afternoon,” she said.

2. He said to her, “My brother is going to work as a virtual security guard.”

3. “We’re hiring more cyber security managers for our new project,” they told us.

4. I told him, “This job requires problem-solving skills and teamwork skills.”

5. “You must have good communication skills to get the job,” Jennifer said to me.

6. “A careers advisor will talk to you about popular future jobs next week,” he told us.

Lời giải chi tiết:

1. “I’m attending a talk on choosing a career this afternoon,” she said.

(“Chiều nay tôi sẽ tham dự buổi nói chuyện về việc chọn nghề,” cô ấy nói.)

=> She said that she was attending a talk on choosing a career that afternoon.

(Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tham dự buổi nói chuyện về việc chọn nghề vào chiều hôm đó.)

2. He said to her, “My brother is going to work as a virtual security guard.”

(Anh ấy nói với cô ấy, "Anh trai tôi sắp làm nhân viên bảo vệ ảo.")

=> He said to her that her brother was going to work as a virtual security guard.

(Anh ấy nói với cô ấy rằng anh trai cô ấy sẽ làm nhân viên bảo vệ ảo.)

3. “We’re hiring more cyber security managers for our new project,” they told us.

(Họ nói với chúng tôi: “Chúng tôi đang tuyển thêm người quản lý an ninh mạng cho dự án mới của mình”.)

=> They told us that they were hiring more cyber security managers for their new project.

(Họ nói với chúng tôi rằng họ đang tuyển thêm giám đốc an ninh mạng cho dự án mới của họ.)

4. I told him, “This job requires problem-solving skills and teamwork skills.”

(Tôi nói với anh ấy, “Công việc này đòi hỏi kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.”)

=> I told him that that job requires problem-solving skills and teamwork skills.

(Tôi bảo anh ấy rằng việc làm đó yêu cầu kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.)

5. “You must have good communication skills to get the job,” Jennifer said to me.

(“Bạn phải có kỹ năng giao tiếp tốt để có được công việc,” Jennifer nói với tôi.)

=> Jennifer said to me that she had to have good communication skills to get the job.

(Jennifer nói với tôi rằng cô ấy phải có kỹ năng giao tiếp tốt để có được công việc.)

6. “A careers advisor will talk to you about popular future jobs next week,” he told us.

(“Một cố vấn nghề nghiệp sẽ nói chuyện với bạn về những công việc phổ biến trong tương lai vào tuần tới,” anh ấy nói với chúng tôi.)

=> He told us that a careers advisor would talk to you about popular future jobs the next week.

(Anh ấy nói với chúng tôi rằng một cố vấn nghề nghiệp sẽ nói chuyện với bạn về những công việc phổ biến trong tương lai vào tuần tới.)

Bài 3

3. Whisper a sentence to a student in the group. Then, his student reports what you said to the other students in the group.

(Thì thầm một câu cho một học sinh trong nhóm. Sau đó, học sinh của anh ấy báo cáo những gì bạn đã nói với các học sinh khác trong nhóm.)

Lời giải chi tiết:

A: (whisper) “I want to be a drone pilot in the future.”

B: He/She said that he/she wanted to be a drone pilot in the future. etc.

Tạm dịch:

A: (thì thầm) “Tôi muốn trở thành phi công lái máy bay không người lái trong tương lai.”

B: Anh ấy/Cô ấy nói rằng anh ấy/cô ấy muốn trở thành phi công lái máy bay không người lái trong tương lai. vân vân.

Bài 4

Reported speech (Questions)

When we change direct questions to reported questions:

- we usually use ask to introduce reported questions.

- we change the word order from the question form to the statement form.

- we change verb tenses, pronouns/possessive adjectives, time words/phrases and other expressions.

Yes-No questions: We use if or whether to introduce reported questions.

“Do you want the job?” she asked me. -> She asked me if/whether I wanted the job.

Wh- questions: We use the same question words in direct questions to introduce reported questions.

What are your strengths?” the careers advisor asked me.

The career advisor asked me what my strengths were.

Tạm dịch:

Khi chúng ta thay đổi câu hỏi trực tiếp thành câu hỏi tường thuật:

- chúng ta thường dùng Ask để giới thiệu câu hỏi tường thuật.

- Chúng ta thay đổi trật tự từ từ dạng câu hỏi sang dạng câu khẳng định.

- chúng tôi thay đổi thì của động từ, đại từ/tính từ sở hữu, từ/cụm từ chỉ thời gian và các cách diễn đạt khác.

Câu hỏi Có-Không: Chúng ta sử dụng if hoặc có để giới thiệu câu hỏi tường thuật.

“Bạn có muốn công việc này không?” cô ấy hỏi tôi. -> Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn công việc đó không.

Câu hỏi Wh-: Chúng ta sử dụng những từ để hỏi giống nhau trong câu hỏi trực tiếp để giới thiệu câu hỏi tường thuật.

"Thế mạnh của bạn là gì?" cố vấn nghề nghiệp hỏi tôi.

Người cố vấn nghề nghiệp hỏi tôi điểm mạnh của tôi là gì.

4. Choose the correct options.

(Chọn các phương án đúng.)

1. The interviewer asked him when he _______ start working.

A. was able to                         B. is able to                                         C. were able to                            D. will be able to

2. Mary asked Peter _______ he had good multitasking skills.

A. when                                                           B. where                                              C. what                                                            D. whether

3. My parents asked me if I was satisfied with _______ school performance that term.

A. his                                                   B. my                                                  C. her                                                  D. their

4. “Do you like working for your family’s company?” he asked me.

A. He asked me if I like working for your family’s company.

B. He asked me if I liked working for your family’s company.

C. He asked me whether you liked working for your family’s company.

D. He asked me whether I like working for my family’s company.

5. Anne asked me, “What do you want to study at university next year?”

A. Anne asked me what I wanted to study at university the following year.

B. Anne asked me what she wanted to study at university next year.

C. Anne asked me what I want to study at university the following year.

D. Anne asked me what she wants to study at university next year.

Lời giải chi tiết:

1. The interviewer asked him when he was able to start working.

(Người phỏng vấn hỏi anh ấy khi nào anh ấy có thể bắt đầu làm việc.)

2. Mary asked Peter whether he had good multitasking skills.

(Mary hỏi Peter liệu anh ấy có kỹ năng đa nhiệm tốt không.)

3. My parents asked me if I was satisfied with my school performance that term.

(Cha mẹ tôi hỏi tôi có hài lòng với kết quả học tập của tôi trong học kỳ đó không.)

4. “Do you like working for your family’s company?” he asked me.

(“Bạn có thích làm việc cho công ty của gia đình mình không?” anh ấy đã hỏi tôi.)

=> He asked me if I liked working for your family’s company.

(Anh ấy hỏi tôi có thích làm việc cho công ty của gia đình bạn không.)

5. Anne asked me, “What do you want to study at university next year?”

(Anne hỏi tôi, “Năm sau bạn muốn học gì ở trường đại học?”)

=> Anne asked me what I wanted to study at university the following year.

(Anne hỏi tôi muốn học gì ở trường đại học vào năm sau.)

Bài 5

5. Rewrite the questions using reported speech in your notebook.

(Viết lại câu hỏi sử dụng câu tường thuật vào sổ tay của bạn.)

1. She asked the doctor, “Is there a robotic surgeon in this hospital?”

2. “What do you want to do in the future?” the careers advisor asked me.

3. My best friend asked me, “Are you writing a job application email now?”

4. “Do all of your new employees have strong teamwork skills?” George asked Sarah.

5. The interviewer asked Tom, “Why are you interested in working as a drone pilot here?”

6. “What are the main job skills for a 3D printing technician?” Paul asked his teacher.

Lời giải chi tiết:

1. She asked the doctor, “Is there a robotic surgeon in this hospital?”

(Cô ấy hỏi bác sĩ: “Bệnh viện này có bác sĩ phẫu thuật robot không?”)

=> She asked the doctor if there was a robotic surgeon in that hospital.

(Cô ấy hỏi bác sĩ liệu có bác sĩ phẫu thuật robot ở bệnh viện đó không.)

2. “What do you want to do in the future?” the careers advisor asked me.

(“Bạn muốn làm gì trong tương lai?” cố vấn nghề nghiệp hỏi tôi.)

=> The careers advisor asked me what I wanted to do in the future.

(Người tư vấn nghề nghiệp hỏi tôi muốn làm gì trong tương lai.)

3. My best friend asked me, “Are you writing a job application email now?”

(Người bạn thân nhất của tôi hỏi tôi, “Bây giờ bạn có đang viết email xin việc không?”)

=> My best friends asked me whether I was writing a job application email then.

( Những người bạn thân nhất của tôi hỏi tôi có phải lúc đó tôi đang viết email xin việc không.)

4. “Do all of your new employees have strong teamwork skills?” George asked Sarah.

(“Có phải tất cả nhân viên mới của bạn đều có kỹ năng làm việc nhóm tốt không?” George hỏi Sarah.)

=> George asked Sarah if all of her employees had strong teamwork skills.

(George hỏi Sarah liệu tất cả nhân viên của cô ấy có kỹ năng làm việc nhóm tốt không.)

5. The interviewer asked Tom, “Why are you interested in working as a drone pilot here?”

(Người phỏng vấn hỏi Tom: “Tại sao bạn lại muốn làm phi công lái máy bay không người lái ở đây?”)

=> The interviewer asked Tom why he was interested in working as a drone pilot there.

(Người phỏng vấn hỏi Tom tại sao anh ấy lại thích làm phi công lái máy bay không người lái ở đó.)

6. “What are the main job skills for a 3D printing technician?” Paul asked his teacher.

(“Các kỹ năng công việc chính của kỹ thuật viên in 3D là gì?” Paul hỏi giáo viên của mình.)

=> Paul asked his teacher what the main job skills were for a 3D printing technician.

(Paul hỏi giáo viên của mình những kỹ năng công việc chính của kỹ thuật viên in 3D là gì.)

Bài 6

6. Whisper a question to a student in the group. Then, this student reports what you said to the other students in the group.

(Thì thầm một câu hỏi cho một học sinh trong nhóm. Sau đó, học sinh này báo cáo những gì bạn đã nói với các học sinh khác trong nhóm.)

Lời giải chi tiết:

A: (whisper) “What do you want to do in the future?”

B: He/She asked me what I wanted to do in the future.

Tạm dịch:

A: (thì thầm) “Tương lai bạn muốn làm gì?”

B: Anh ấy/Cô ấy hỏi tôi muốn làm gì trong tương lai.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4f. Skills

  1. Think: Look at the pictures. What types of jobs do they show? Listen and read to find out. 2. Read the text again and decide if the statements (1-5) are R (right), W (wrong) or DS (doesn’t say). 3. Read the text again and answer the questions (1-4) in your notebook.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4. CLIL (ICT)

  1. Read the text quickly. Will we lose our jobs to Al robots in the future? 2. Read the text again and choose the correct options (A, B, C or D). Listen and check. 3. Read the text again and decide if the statements (1-5) are R (right), W (wrong) or DS (doesn’t say).

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4. Progress Check

  1. Choose the correct options. 2. Fill in each gap with punctual, flexible, careful, patient or cooperative. 3. Put the verbs into the correct forms. Use wil, be going to, the Present Simple or the Present Continuous.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4d. Everyday English

  1. Read the dialogue and fill in the gaps (1-5) with the sentences (A-E). Listen and check. 2. Take roles and read the dialogue aloud. 3. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and the ideas below and/or your own ideas.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4c. Vocabulary

  1. Listen and repeat. 2. Fill in the gaps (1-8) with the word/phrases from Exercise 1. 3. Listen to a careers advisor helping Helen get a job and fill in the gaps (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each gap.4. Think: Think about the job you want to do in the future. Which jobs skills do you need to do the job well? Tell your partner.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close