Tiếng Anh 9 Unit 2 2c. Vocabulary

1. Listen and repeat. 2. Complete the gaps (1-8) with the words/phrase from Exercise 1. 3. Listen to Steve and Anna talking about Steve’s holiday. For questions (1-5), choose the correct options (A, B, C or D).4. Think: Imagine you went on holiday last month. Tell your partner about your travel experience. Talk about destination, accommodation, length and activities.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. travel agent (đại lý du lịch)

2. tour guide (hướng dẫn viên du lịch)

3. destination (điểm đến)

4. accommodation (chỗ ở)

5. hotel facilities (các tiện ích của khách sạn)

6. guesthouse (nhà khách)

7. package holiday (Chuyến đi trọn gói)

8. guided tour (chuyến tham quan có hướng dẫn)

Bài 2

2. Complete the gaps (1-8) with the words/phrase from Exercise 1.

(Hoàn thành các chỗ trống (1-8) bằng các từ/cụm từ trong Bài tập 1.)

Hannah’s BLOG

mail about info video news more

Hello, readers! Today, I want to tell you about my last summer holiday. My friends and I weren’t sure about the place, so we spoke to a(n) (1) _______. She helped us choose our holiday (2) _______ in Việt Nam and helped us book a(n) (3) _______ with everything included. We weren’t sure whether we were going to stay at a hotel or at a(n) (4) _______, but finally she booked (5) _______ for us at a beautiful hotel with great (6) _______ like a restaurant and a gym. She also arranged for us to go on a(n) (7) _______ around the city with a(n) (8) _______ to tell us about the different sights. What about you? Tell me about your holiday in the comments below!

Phương pháp giải:

1. travel agent (đại lý du lịch)

2. destination (điểm đến)       

3. package holiday (Chuyến đi trọn gói)       

4. guesthouse (nhà khách)

5. accommodation (chỗ ở)

6. hotel facilities (các tiện ích của khách sạn)          

7. guided tour (chuyến tham quan có hướng dẫn)     

8. tour guide (hướng dẫn viên du lịch)

Lời giải chi tiết:

Hannah’s BLOG

mail about info video news more

Hello, readers! Today, I want to tell you about my last summer holiday. My friends and I weren’t sure about the place, so we spoke to a travel agent. She helped us choose our holiday destination  in Việt Nam and helped us book a package holiday with everything included. We weren’t sure whether we were going to stay at a hotel or at a guesthouse, but finally she booked accommodation for us at a beautiful hotel with great hotel facilities like a restaurant and a gym. She also arranged for us to go on a guide tour around the city with a tour guide to tell us about the different sights. What about you? Tell me about your holiday in the comments below!

Tạm dịch:

BLOG của Hannah

thư về thông tin video tin tức thêm

Xin chào các độc giả! Hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe về kỳ nghỉ hè vừa qua của tôi. Tôi và bạn bè không chắc chắn về nơi này nên chúng tôi đã nói chuyện với một đại lý du lịch. Cô ấy đã giúp chúng tôi chọn điểm đến cho kỳ nghỉ ở Việt Nam và giúp chúng tôi đặt một kỳ nghỉ trọn gói bao gồm mọi thứ. Chúng tôi không chắc mình sẽ ở khách sạn hay nhà khách, nhưng cuối cùng cô ấy đã đặt chỗ cho chúng tôi tại một khách sạn đẹp với cơ sở vật chất tuyệt vời như nhà hàng và phòng tập thể dục. Cô ấy cũng sắp xếp cho chúng tôi tham gia một chuyến tham quan quanh thành phố với một hướng dẫn viên du lịch để kể cho chúng tôi về các điểm tham quan khác nhau. Còn bạn thì sao? Hãy kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé!

Bài 3

3. Listen to Steve and Anna talking about Steve’s holiday. For questions (1-5), choose the correct options (A, B, C or D).

(Hãy nghe Steve và Anna nói về kỳ nghỉ của Steve. Đối với các câu hỏi (1-5), hãy chọn các phương án đúng (A, B, C hoặc D).)

1. Steve went to Italy with ________.

A. his brother                          B. his grandparents                 C. his parents                                    D. a tour guide

2. A travel agent helped Steve book ________.

A. accommodation                 B. a package holiday              C. train tickets                                     D. flights

3. Steve’s favourite place is ________.

A. Florence                                         B. Milan                                              C. Rome                                                          D. Verona

4. Anna is going to ________ this winter.

A. go camping                        B. go sightseeing                                C. go hiking                                                         D. go skiing

5. Steve and Anna mainly talk about ________.

A. types of holidays                                                                                        B. holiday activities               

C. how they spent their summer                                                         D. their opinions about travel

Bài nghe:

Anna: Hi, Steve. How was your summer?

Steve: Great, thanks, Anna. I went to Italy with my parents. My grandparents were Italian. It was interesting to visit my home country, but my brother couldn’t come. He had a summer job as a tour guide.

Anna: That's cool. Did you book a package holiday?

Steve: No, we didn't. We wanted to travel around. A travel agent helped me book accommodation, but I booked a flight and train ticket online.

Anna: Where was the best place you stayed?

Steve: Well, it's difficult to choose. My mom liked Roman Milan because the hotels there had lots of facilities. My dad preferred Verona because he loved his beautiful countryside, but Florence was my favorite place. We saw lots of famous art there.

Anna: It sounds great. We didn't go anywhere, but my sister and I went camping in the forest. We also went sightseeing and to the countryside. The scenery was so beautiful.

Steve: What a pity you didn’t have a holiday!

Anna: Oh, I don’t mind. We're going to go skiing in Canada this winter. I can't wait.

Tạm dịch:

Anna: Xin chào, Steve. Mùa hè của bạn thế nào?

Steve: Tuyệt vời, cảm ơn Anna. Tôi đã đến Ý với bố mẹ. Ông bà tôi là người Ý. Thật thú vị khi được về thăm quê hương nhưng anh trai tôi lại không thể đến được. Anh ấy có một công việc vào mùa hè là hướng dẫn viên du lịch.

Anna: Điều đó thật tuyệt. Bạn đã đặt một kỳ nghỉ trọn gói?

Steve: Không, chúng tôi không làm vậy. Chúng tôi muốn đi du lịch khắp nơi. Một đại lý du lịch đã giúp tôi đặt chỗ ở nhưng tôi đã đặt vé máy bay và vé tàu trực tuyến.

Anna: Nơi tốt nhất bạn ở là đâu?

Steve: Chà, thật khó để lựa chọn. Mẹ tôi thích Roman Milan vì các khách sạn ở đó có rất nhiều tiện nghi. Bố tôi thích Verona hơn vì ông yêu vùng quê xinh đẹp của ông, nhưng Florence là nơi tôi yêu thích nhất. Chúng tôi đã thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng ở đó.

Anna: Nghe có vẻ tuyệt vời. Chúng tôi không đi đâu cả mà tôi và chị gái đi cắm trại trong rừng. Chúng tôi cũng đã đi tham quan và về vùng nông thôn. Phong cảnh thật đẹp.

Steve: Thật đáng tiếc là bạn không có kỳ nghỉ!

Anna: Ồ, tôi không phiền đâu. Chúng tôi sẽ đi trượt tuyết ở Canada vào mùa đông này. Tôi không thể đợi được.

Lời giải chi tiết:

1. Steve went to Italy with his parents.

(Steve tới Ý cùng bố mẹ.)

2. A travel agent helped Steve book accommodation.

(Một đại lý du lịch đã giúp Steve đặt chỗ ở.)

3. Steve’s favourite place is Florence.

(Địa điểm yêu thích của Steve là Florence.)

4. Anna is going to go skiing this winter.

(Anna sẽ đi trượt tuyết vào mùa đông này.)

5. Steve and Anna mainly talk about holiday activities.

(Steve và Anna chủ yếu nói về các hoạt động trong kỳ nghỉ.)

Bài 4

4. Think: Imagine you went on holiday last month. Tell your partner about your travel experience. Talk about destination, accommodation, length and activities.

(Hãy suy nghĩ: Hãy tưởng tượng bạn đi nghỉ vào tháng trước. Kể cho đối tác của bạn về trải nghiệm du lịch của bạn. Nói về điểm đến, chỗ ở, thời gian và các hoạt động.)

Lời giải chi tiết:

My last holiday was a five-day trip to Prague in the Czech Republic. I know Prague well because I lived there when I was at university, more than ten years ago.

 

Instead of staying in a hotel, I stayed with one of my old friends. It was so much fun, and a little bit like my old life. I wanted to do all the same things I did in my university days, so I visited the university. It has changed a lot and looks more modern. I also went to the supermarket near my old house. I loved seeing all the different foods. I was really happy to find my favourite cheese and chocolate biscuits but they were a bit more expensive than I remember!

 

We did some touristy things too. We walked up beautiful Petrin Hill and around the castle. The views of the city are amazing up there. We walked across the historic Charles Bridge. My friend's flat is very near the TV Tower so we saw the famous baby statues climbing up it. Those things haven't changed, of course.

Tạm dịch:

Kỳ nghỉ cuối cùng của tôi là chuyến đi năm ngày đến Praha ở Cộng hòa Séc. Tôi biết rõ Praha vì tôi đã sống ở đó khi còn học đại học, hơn mười năm trước.

 

Thay vì ở khách sạn, tôi ở cùng một người bạn cũ. Nó rất vui và hơi giống cuộc sống trước đây của tôi. Tôi muốn làm tất cả những điều tương tự như tôi đã làm khi còn học đại học, vì vậy tôi đã đến thăm trường đại học. Nó đã thay đổi rất nhiều và trông hiện đại hơn. Tôi cũng đi siêu thị gần nhà cũ. Tôi thích nhìn thấy tất cả các loại thực phẩm khác nhau. Tôi thực sự rất vui khi tìm thấy bánh quy phô mai và sô cô la yêu thích của mình nhưng chúng đắt hơn một chút so với những gì tôi nhớ!

 

Chúng tôi cũng đã làm một số việc du lịch. Chúng tôi đi lên Đồi Petrin xinh đẹp và vòng quanh lâu đài. Quang cảnh thành phố ở trên đó thật tuyệt vời. Chúng tôi đi bộ qua cầu Charles lịch sử. Căn hộ của bạn tôi rất gần Tháp Truyền hình nên chúng tôi đã nhìn thấy những bức tượng em bé nổi tiếng trèo lên đó. Tất nhiên những điều đó không hề thay đổi.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2d. Everyday English

  1. Read the dialogue and fill in the gaps (1-5) with the sentences (A-E). Listen and check. 2. Take roles and read the dialogue aloud. 3. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and the ideas below and/or your ideas.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2e. Grammar

  1. Fill in each gap with who, what, where, when or how. 2. Rewrite the sentences using Wh- question words + to-infinitives.3. Your friends visited a natural wonder last year. You want to visit the place this year. Ask him/her questions to get the information you want.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2f. Skills

  1. Think: Read the text quickly. What is it about? 2. Read the text again. Match the headings (1-4) to the paragraphs (A-C). There is one extra heading. Listen and check. 3. Read the text again and decide if the statements (1-5) are R (right), W (wrong) or DS (doesn’t say).

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2. CLIL (Citizenship)

  1. Think: Listen and read the text quickly. What is it about? 2. Read the text again and answer the questions (1-4) in your notebook. 3. Read the text again and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each gap.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2. Progress Check

  1. Choose the correct options. 2. Fill in each gap with accommodation, tour guide, travel agent, hotel facilities or destination. 3. Put the verbs in brackets into to-infinitives, infinitives without to or -ing forms.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close