Tiếng Anh 9 Unit 2 2. CLIL (Citizenship)

1. Think: Listen and read the text quickly. What is it about? 2. Read the text again and answer the questions (1-4) in your notebook. 3. Read the text again and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each gap.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Think: Listen and read the text quickly. What is it about?

(Suy nghĩ: Nghe và đọc nhanh văn bản. Nó nói về cái gì vậy?)

Tourism and NATURAL WONDERS

People love visiting natural wonders because they are unique and charming. However, the development of tourism can have some negative effects on natural wonders by causing pollution, soil erosion and habitat destruction. First of all, tourists produce waste which can pollute the air, water and soil around natural wonders. Secondly, by hiking or climbing natural wonders, tourists may add to the problem of soil erosion. Finally, people often build hotels near natural wonders. This construction can lead to habitat destruction, which causes harm to plants and animals in the area.

Despite these negative effects, we can preserve natural wonders in my ways. Firstly, we can create laws against littering to reduce the amount of waste from tourists. Secondly, we can leave laws that force people to respect natural habitats and not to harm nature in any way when they construct buildings near the wonders. Finally, we can raise public awareness of the importance of preserving natural wonders. As a result, natural wonders will be around for future generations to enjoy.

 

Lời giải chi tiết:

- It is about tourism and natural wonders. (Đó là về du lịch và kỳ quan thiên nhiên.)

Tạm dịch:

Du lịch và kỳ quan thiên nhiên

Mọi người thích đến thăm các kỳ quan thiên nhiên vì chúng độc đáo và quyến rũ. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch có thể có một số tác động tiêu cực đến các kỳ quan thiên nhiên do gây ô nhiễm, xói mòn đất và phá hủy môi trường sống. Trước hết, khách du lịch thải ra chất thải có thể gây ô nhiễm không khí, nước và đất xung quanh các kỳ quan thiên nhiên. Thứ hai, bằng cách đi bộ đường dài hoặc leo núi các kỳ quan thiên nhiên, khách du lịch có thể làm tăng thêm vấn đề xói mòn đất. Cuối cùng, người ta thường xây dựng khách sạn gần các kỳ quan thiên nhiên. Việc xây dựng này có thể dẫn đến phá hủy môi trường sống, gây hại cho thực vật và động vật trong khu vực.

Bất chấp những tác động tiêu cực này, chúng ta có thể bảo tồn những kỳ quan thiên nhiên theo cách của tôi. Đầu tiên, chúng ta có thể tạo ra luật chống xả rác để giảm lượng rác thải từ khách du lịch. Thứ hai, chúng ta có thể để lại luật buộc mọi người phải tôn trọng môi trường sống tự nhiên và không làm tổn hại đến thiên nhiên dưới bất kỳ hình thức nào khi họ xây dựng các tòa nhà gần các kỳ quan. Cuối cùng, chúng ta có thể nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn các kỳ quan thiên nhiên. Kết quả là, những kỳ quan thiên nhiên sẽ xuất hiện để các thế hệ tương lai tận hưởng.

Bài 2

2. Read the text again and answer the questions (1-4) in your notebook.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi (1-4) vào vở của bạn.)

1. Why do people love visiting natural wonders? (Tại sao mọi người thích tham quan kỳ quan thiên nhiên?)

2. What are the negative effects of tourism on natural wonders? (Du lịch có tác động tiêu cực gì tới các kỳ quan thiên nhiên?)

3. What does waste from tourists pollute? (Chất thải từ khách du lịch gây ô nhiễm gì?)

4. What can the hotel construction lead to? (Việc xây dựng khách sạn có thể dẫn đến điều gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Why do people love visiting natural wonders? (Tại sao mọi người thích tham quan kỳ quan thiên nhiên?)

=> People love visiting natural wonders because they are unique and charming. (Mọi người thích đến thăm các kỳ quan thiên nhiên vì chúng độc đáo và quyến rũ.)

2. What are the negative effects of tourism on natural wonders? (Du lịch có tác động tiêu cực gì tới các kỳ quan thiên nhiên?)

=> However, the development of tourism can have some negative effects on natural wonders by causing pollution, soil erosion and habitat destruction. (Tuy nhiên, sự phát triển du lịch có thể có một số tác động tiêu cực đến các kỳ quan thiên nhiên do gây ô nhiễm, xói mòn đất và phá hủy môi trường sống.)

3. What does waste from tourists pollute? (Chất thải từ khách du lịch gây ô nhiễm gì?)

=> First of all, tourists produce waste which can pollute the air, water and soil around natural wonders. (Trước hết, khách du lịch thải ra chất thải có thể gây ô nhiễm không khí, nước và đất xung quanh các kỳ quan thiên nhiên.)

4. What can the hotel construction lead to? (Việc xây dựng khách sạn có thể dẫn đến điều gì?)

=> Finally, people often build hotels near natural wonders. This construction can lead to habitat destruction, which causes harm to plants and animals in the area. (Cuối cùng, người ta thường xây dựng khách sạn gần các kỳ quan thiên nhiên. Việc xây dựng này có thể dẫn đến phá hủy môi trường sống, gây hại cho thực vật và động vật trong khu vực.)

Bài 3

3. Read the text again and complete the sentences (1-5). Write NO MORE THAN TWO WORDS for each gap.

(Đọc lại đoạn văn và hoàn thành các câu (1-5). Viết KHÔNG QUÁ HAI TỪ cho mỗi chỗ trống.)

1. When tourists hike or climb _______, they can cause soil erosion.

2. To reduce the amount of waste from tourists, we can create _______ against littering.

3. When people construct buildings near natural wonders, they have to _______ natural habitats and mustn’t _______ nature.

4. We can raise _______ of the importance of preserving natural wonders.

5. If we preserve natural wonders, they will be around for _______ to enjoy.

Lời giải chi tiết:

. When tourists hike or climb natural wonders, they can cause soil erosion.

(Khi khách du lịch đi bộ hoặc leo lên các kỳ quan thiên nhiên, họ có thể gây xói mòn đất.)

2. To reduce the amount of waste from tourists, we can create laws against littering.

(Để giảm lượng rác thải từ khách du lịch, chúng ta có thể ban hành luật chống xả rác.)

3. When people construct buildings near natural wonders, they have to respect natural habitats and mustn’t harm nature.

(Khi con người xây dựng các công trình gần các kỳ quan thiên nhiên, con người phải tôn trọng môi trường sống tự nhiên và không được làm tổn hại đến thiên nhiên.)

4. We can raise public awareness of the importance of preserving natural wonders.

(Chúng ta có thể nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn các kỳ quan thiên nhiên.)

5. If we preserve natural wonders, they will be around for future generations to enjoy.

(Nếu chúng ta bảo tồn những kỳ quan thiên nhiên, chúng sẽ tồn tại cho các thế hệ tương lai thưởng thức.)

Bài 4

4. Think: Collect the information from the text to make a poster about the negative effects of tourism on natural wonders and ways to preserve them. Present the information to the class.

(Suy nghĩ: Thu thập thông tin từ bài đọc để làm một tấm áp phích về tác động tiêu cực của du lịch đối với các kỳ quan thiên nhiên và cách bảo tồn chúng. Trình bày thông tin trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2. Progress Check

  1. Choose the correct options. 2. Fill in each gap with accommodation, tour guide, travel agent, hotel facilities or destination. 3. Put the verbs in brackets into to-infinitives, infinitives without to or -ing forms.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2f. Skills

  1. Think: Read the text quickly. What is it about? 2. Read the text again. Match the headings (1-4) to the paragraphs (A-C). There is one extra heading. Listen and check. 3. Read the text again and decide if the statements (1-5) are R (right), W (wrong) or DS (doesn’t say).

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2e. Grammar

  1. Fill in each gap with who, what, where, when or how. 2. Rewrite the sentences using Wh- question words + to-infinitives.3. Your friends visited a natural wonder last year. You want to visit the place this year. Ask him/her questions to get the information you want.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2d. Everyday English

  1. Read the dialogue and fill in the gaps (1-5) with the sentences (A-E). Listen and check. 2. Take roles and read the dialogue aloud. 3. Act out a similar dialogue. Use the dialogue in Exercise 1 as a model and the ideas below and/or your ideas.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2c. Vocabulary

  1. Listen and repeat. 2. Complete the gaps (1-8) with the words/phrase from Exercise 1. 3. Listen to Steve and Anna talking about Steve’s holiday. For questions (1-5), choose the correct options (A, B, C or D).4. Think: Imagine you went on holiday last month. Tell your partner about your travel experience. Talk about destination, accommodation, length and activities.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close