Tiếng Anh 12 Unit 8 Lesson 1

In pairs: Look at the pictures. Which of these media do you use to get news and entertainment? Which ones are most popular in your country? a. Read the sentences and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat b. Add the words in the box to the table.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: Look at the pictures. Which of these media do you use to get news and entertainment? Which ones are most popular in your country?        

(Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Bạn sử dụng phương tiện nào trong số những phương tiện này để nhận tin tức và giải trí? Những cái nào phổ biến nhất ở đất nước của bạn?)

Lời giải chi tiết:

I use television and social media platforms to get news and entertainment. Social media platforms and digital news channels are most popular in my country.

(Tôi sử dụng TV và mạng xã hội để nhận tin tức và giải trí. Nền tảng truyền thông xã hội và các kênh tin tức kỹ thuật số phổ biến nhất ở nước tôi.)

New Words a

a.     Read the sentences and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat

(Đọc các câu và nối các từ được gạch chân với các định nghĩa. Lắng nghe và lặp lại)

A. These days, there are so many different kinds of media. You can spend all day reading on the internet or watching TV.

(Ngày nay, có rất nhiều loại phương tiện truyền thông khác nhau. Bạn có thể dành cả ngày để đọc trên internet hoặc xem TV.)

B. My dad really enjoys print media. He always has a magazine or newspaper with him.

(Bố tôi thực sự thích báo in. Anh ấy luôn mang theo một cuốn tạp chí hoặc tờ báo bên mình.)

C. I think the radio is a bit outdated. Everyone finds new music on the internet now.

(Tôi nghĩ chiếc radio hơi lỗi thời. Bây giờ mọi người đều tìm thấy âm nhạc mới trên internet.)

D. I use social media to get up-to-the-minute news. I want to know the latest stories and gossip about celebrities.

(Tôi sử dụng mạng xã hội để nhận tin tức cập nhật từng phút. Tôi muốn biết những câu chuyện mới nhất và tin đồn về những người nổi tiếng.)

E. I only read sports news. Politics and economics aren't relevant to my interests.

(Tôi chỉ đọc tin tức thể thao. Chính trị và kinh tế không liên quan đến sở thích của tôi.)

F. I joined an online forum so I can discuss fitness tips with other people.

(Tôi tham gia một diễn đàn trực tuyến để có thể thảo luận các mẹo tập thể dục với người khác.)

G. TV news is boring. I prefer getting my news online because it’s interactive, and I can talk about it with other people.

(Tin tức truyền hình thật nhàm chán. Tôi thích nhận tin tức trực tuyến hơn vì nó có tính tương tác và tôi có thể nói về nó với người khác.)

H. Today is my birthday. A lot of people commented on my social media page to wish me happy birthday.

(Hôm nay là sinh nhật của tôi. Rất nhiều người đã bình luận trên trang mạng xã hội của tôi để chúc tôi sinh nhật vui vẻ.)

1. newspapers and magazines: print media

(báo và tạp chí: phương tiện truyền thông in ấn)

2. give your opinion about something:___

3. having the most recent information:___

4. no longer useful because it's too old:___

5. (computing) being able to pass information continuously between a person and a device:___

6. a website where people can post about a topic or reply to other people:___

7. connected to what is happening or being discussed:___

8. the main ways people get information and entertainment, including TV, radio, newspapers, and the internet:____

Lời giải chi tiết:

2. give your opinion about something: comment

3. having the most recent information: up-to-the-minute

4. no longer useful because it's too old: outdated

5. (computing) being able to pass information continuously between a person and a device: interactive

6. a website where people can post about a topic or reply to other people: forum

7. connected to what is happening or being discussed: relevant

8. the main ways people get information and entertainment, including TV, radio, newspapers, and the internet: media

Tạm dịch:

2. đưa ra ý kiến của bạn về điều gì đó: bình luận

3. có thông tin mới nhất: cập nhật từng phút

4. không còn hữu ích vì đã quá cũ: lỗi thời

5. (máy tính) có khả năng truyền thông tin liên tục giữa con người và thiết bị: tương tác

6. một trang web nơi mọi người có thể đăng bài về một chủ đề hoặc trả lời người khác: diễn đàn

7. kết nối với những gì đang xảy ra hoặc đang được thảo luận: có liên quan

8. Những cách chính mà mọi người tiếp cận thông tin và giải trí, bao gồm TV, đài phát thanh, báo chí và internet: phương tiện truyền thông

New Words b

b. Add the words in the box to the table.

(Thêm từ trong hộp vào bảng)

outdated, up-to-the-minute, relevant, fun, boring, convenient, interactive, fake, useful

(lỗi thời, cập nhật từng phút, phù hợp, vui vẻ, nhàm chán, tiện lợi, tương tác, giả tạo, hữu ích)

Positive (tích cực)

 

Negative (tiêu cực)

 

 

Lời giải chi tiết:

Positive (tích cực)

Relevant, fun, convenient, interactive, useful, up-to-the-minute

(Phù hợp, thú vị, thuận tiện, tương tác, hữu ích, cập nhật từng phút)

Negative (tiêu cực)

 

Outdated, boring, fake

(Lỗi thời, nhàm chán, giả tạo)

New Words c

c.     In pairs: Use the new words to talk about different kinds of media.

(Theo cặp: Sử dụng các từ mới để nói về các loại phương tiện truyền thông khác nhau.)

I think magazines are outdated. I never see anyone reading them.

(Tôi nghĩ tạp chí đã lỗi thời. Tôi chưa bao giờ thấy ai đọc chúng.)

Lời giải chi tiết:

1. The comment section on the up-to-the-minute news website buzzes with activity as users engage in interactive discussions about current events.

2. Joining an interactive forum dedicated to relevant topics in the field helped me stay updated with the latest trends and developments.

3. Social media platforms provide an interactive space for users to comment, share, and engage with content in real-time.

Tạm dịch:

1. Phần bình luận trên trang web tin tức cập nhật từng phút tràn ngập hoạt động khi người dùng tham gia vào các cuộc thảo luận tương tác về các sự kiện hiện tại.

2. Việc tham gia một diễn đàn tương tác dành riêng cho các chủ đề liên quan trong lĩnh vực này đã giúp tôi cập nhật những xu hướng và sự phát triển mới nhất.

3. Nền tảng truyền thông xã hội cung cấp không gian tương tác để người dùng bình luận, chia sẻ và tương tác với nội dung trong thời gian thực.

Reading a

a. Read Emily's blog post and choose the main idea.

(Đọc bài đăng trên blog của Emily và chọn ý chính.)

1. Emily and her family use media very similarly.    

(Emily và gia đình cô ấy sử dụng phương tiện truyền thông rất giống nhau.) 

2. Emily and her family's use of media has changed over time.

(Việc sử dụng phương tiện truyền thông của Emily và gia đình cô ấy đã thay đổi theo thời gian.)        

3. Emily and her family enjoy using media.

(Emily và gia đình cô ấy thích sử dụng phương tiện truyền thông.)

How My Family Uses Media

Emily Allen    

July 12, 2023

Hey, everyone! This week, we learned about different forms of media, and that got me thinking about how my family uses media. I have noticed that the types of media my family uses have been changing over the last few years.

My family loves baseball, and we have always watched the games on TV. But recently, I've been using social media to get news about it. I mainly use it to follow the pages for different teams and get up-to-the-minute updates on games and players from all around the country. I've been posting videos of exciting plays on my page so my friends and I can comment on them. Now, I feel confident when I talk about baseball with my family members.

My family stopped buying newspapers and magazines about a year ago to save paper and help the environment. I used to enjoy reading fashion magazines, but recently I've been following a few online fashion sites, so I don't really miss print magazines. My parents used to read the newspaper every day, but now they get the news online, and they love it. I don't read much online news though I do occasionally use it to research stuff for school.

Of course, we have a radio and television, too. Ever since I was a little kid, my family has gathered around the TV on Sunday afternoons to watch sports and game shows. It's a kind of family tradition, so I don't think we'll ever get rid of our TV. As for the radio, I think it's a bit outdated, but my grandfather still keeps it to remember the old days.

That's how my family uses media. How about your family? Let me know by commenting below!

Tạm dịch:

Gia đình tôi sử dụng phương tiện truyền thông như thế nào

Emily Allen

Ngày 12 tháng 7 năm 2023

Nè mọi người! Tuần này, chúng ta đã tìm hiểu về các hình thức truyền thông khác nhau và điều đó khiến tôi suy nghĩ về cách gia đình tôi sử dụng phương tiện truyền thông. Tôi nhận thấy rằng các loại phương tiện truyền thông mà gia đình tôi sử dụng đã thay đổi trong vài năm qua.

Gia đình tôi yêu thích bóng chày và chúng tôi luôn xem các trận đấu trên TV. Nhưng gần đây, tôi đã sử dụng mạng xã hội để biết tin tức về nó. Tôi chủ yếu sử dụng nó để theo dõi các trang của các đội khác nhau và nhận thông tin cập nhật mới nhất về các trận đấu và người chơi từ khắp nơi trên đất nước. Tôi đã đăng các video về trận kịch thú vị trên trang của mình để tôi và bạn bè có thể bình luận về chúng.

Bây giờ tôi cảm thấy tự tin khi nói chuyện về bóng chày với các thành viên trong gia đình.

Gia đình tôi đã ngừng mua báo và tạp chí khoảng một năm trước để tiết kiệm giấy và góp phần bảo vệ môi trường. Trước đây tôi rất thích đọc tạp chí thời trang, nhưng gần đây tôi theo dõi một số trang thời trang trực tuyến nên tôi không thực sự nhớ tạp chí in. Cha mẹ tôi thường đọc báo hàng ngày, nhưng bây giờ họ đọc tin tức trực tuyến và họ rất thích nó. Tôi không đọc nhiều tin tức trực tuyến mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng nó để nghiên cứu nội dung cho trường học.

Tất nhiên, chúng tôi cũng có đài phát thanh và truyền hình. Kể từ khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã quây quần bên TV vào những buổi chiều Chủ nhật để xem các chương trình thể thao và trò chơi. Đó là một loại truyền thống gia đình, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta sẽ từ bỏ TV. Còn chiếc radio thì tôi nghĩ nó hơi lỗi thời nhưng ông nội tôi vẫn giữ nó để nhớ về ngày xưa.

Đó là cách gia đình tôi sử dụng phương tiện truyền thông. Thế còn gia đình bạn? Hãy cho tôi biết bằng cách bình luận bên dưới nhé!

Lời giải chi tiết:

2. Emily and her family's use of media has changed over time.

(Việc sử dụng phương tiện truyền thông của Emily và gia đình cô ấy đã thay đổi theo thời gian.)        

Thông tin: I have noticed that the types of media my family uses have been changing over the last few years.

(Tôi nhận thấy rằng các loại phương tiện truyền thông mà gia đình tôi sử dụng đã thay đổi trong vài năm qua.)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Đọc và trả lời câu hỏi)

1. How has Emily recently been spending her time on social media?

(Gần đây Emily dành thời gian cho mạng xã hội như thế nào?)

2. The word them in paragraph 2 refers to

A. baseball teams       

B. videos of exciting plays    

C. Emily's friends

(Từ them ở đoạn 2 đề cập đến

A. đội bóng chày

B. video các trận đấu thú vị

C. Bạn của Emily)

3. According to paragraph 3, what conclusions can you make about what Emily thinks?

A. Print media is terrible.      

B. Protecting the environment is important. 

C. Online news is interesting.

(Theo đoạn 3, bạn có thể đưa ra kết luận gì về suy nghĩ của Emily?

A. Phương tiện in ấn rất tệ.

B. Bảo vệ môi trường là quan trọng.

C. Tin tức trực tuyến rất thú vị.)

4. When did Emily and her family start to watch game shows on Sundays? 

(Emily và gia đình cô ấy bắt đầu xem game show vào Chủ nhật từ khi nào?)

5. Which of the following is NOT true according to the passage?

A. Emily and her family like baseball.          

B. Emily uses social media to learn. 

C. Emily gets a daily newspaper.

(Điều nào sau đây KHÔNG đúng theo đoạn văn?

A. Emily và gia đình cô ấy thích bóng chày.

B. Emily sử dụng mạng xã hội để học hỏi.

C. Emily nhận được một tờ báo hàng ngày.)

Lời giải chi tiết:

1. Emily has recently been spending her time on social media to get news about baseball.

(Emily gần đây dành thời gian trên mạng xã hội để cập nhật tin tức về bóng chày.)

Thông tin: My family loves baseball, and we have always watched the games on TV. But recently, I've been using social media to get news about it.

(Gia đình tôi yêu thích bóng chày và chúng tôi luôn xem các trận đấu trên TV. Nhưng gần đây, tôi đã sử dụng mạng xã hội để biết tin tức về nó.)

2. B. videos of exciting plays

(video các trận đấu thú vị)

Thông tin: I've been posting videos of exciting plays on my page so my friends and I can comment on them.

(Tôi đã đăng các video về các vở kịch thú vị trên trang của mình để tôi và bạn bè có thể bình luận về chúng.)

3. B. Protecting the environment is important.

(Bảo vệ môi trường là quan trọng.)

Thông tin: My family stopped buying newspapers and magazines about a year ago to save paper and help the environment.

(Gia đình tôi đã ngừng mua báo và tạp chí khoảng một năm trước để tiết kiệm giấy và góp phần bảo vệ môi trường.)

4. Since she was a little kid, she and her family start to watch game shows on Sundays.

(Từ khi còn nhỏ, cô và gia đình bắt đầu xem game show vào Chủ nhật.)

Thông tin: Ever since I was a little kid, my family has gathered around the TV on Sunday afternoons to watch sports and game shows.

(Kể từ khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã quây quần bên TV vào những buổi chiều Chủ nhật để xem các chương trình thể thao và trò chơi.)

5. C. Emily gets a daily newspaper.

(Emily nhận được một tờ báo hàng ngày.)

Thông tin: My family loves baseball, and we have always watched the games on TV. But recently, I've been using social media to get news about it.

(Gia đình tôi yêu thích bóng chày và chúng tôi luôn xem các trận đấu trên TV. Nhưng gần đây, tôi đã sử dụng mạng xã hội để biết tin tức về nó.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Reading d

d. In pairs: Make a conversation about the types of media your family uses. What kinds do they use? How often do they use them? What do they use them for?

(Theo cặp: Trò chuyện về các loại phương tiện truyền thông mà gia đình bạn sử dụng. Họ sử dụng những loại nào? Họ có thường xuyên sử dụng chúng không? Họ sử dụng chúng để làm gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Hey everyone, I was just thinking about how much our media habits have changed over the years. Remember when we used to have stacks of newspapers and magazines lying around?

B: Oh yeah, I remember those days. Now it's all about online news and social media.

A: Definitely. I can't even remember the last time I bought a newspaper. Everything is just a click away online.

B: That's true. I find myself using social media more and more for keeping up with news, especially about sports. Instead of waiting for the evening news or flipping through the sports section, I just check my favorite sports pages on social media for up-to-the-minute updates.

A: Same here. I've been following a bunch of fashion bloggers and online magazines lately. It's so convenient to have all the latest trends and styles right on my phone.

B: And don't forget about streaming services. We practically live on Netflix and Hulu. It's amazing how much content is available at our fingertips.

A: Yeah, but we still gather around the TV for our Sunday afternoon sports tradition. Some things never change, right?

B: True, true. And let's not forget about the radio. Grandpa still tunes in every evening to listen to his favorite shows.

A: It's funny how our media habits have evolved over time. From newspapers and magazines to social media and streaming, we've adapted to the digital age pretty well.

B: Absolutely. But one thing's for sure, no matter how much things change, family time in front of the TV will always be a cherished tradition for us.

A: Definitely. And who knows what new forms of media we'll be using in the future? It's exciting to think about.

B: For now, let's just enjoy the variety of media we have and make the most of our family time together.

Tạm dịch:

A:Này mọi người, tôi chỉ đang nghĩ xem thói quen truyền thông của chúng ta đã thay đổi bao nhiêu trong những năm qua. Bạn có nhớ khi chúng ta từng có những chồng báo và tạp chí nằm xung quanh không?

B: Ồ vâng, tôi nhớ những ngày đó. Bây giờ tất cả là về tin tức trực tuyến và mạng xã hội.

A: Chắc chắn rồi. Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tôi mua một tờ báo là khi nào. Tất cả mọi thứ chỉ là một cú nhấn chuột trực tuyến.

B: Đúng vậy. Tôi thấy mình ngày càng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn để cập nhật tin tức, đặc biệt là về thể thao. Thay vì chờ tin tức buổi tối hoặc lướt qua chuyên mục thể thao, tôi chỉ kiểm tra các trang thể thao yêu thích của mình trên mạng xã hội để biết thông tin cập nhật mới nhất từng phút.

A: Ở đây cũng vậy. Gần đây tôi đã theo dõi một loạt blogger thời trang và tạp chí trực tuyến. Thật tiện lợi khi có tất cả các xu hướng và phong cách mới nhất ngay trên điện thoại của tôi.

B: Và đừng quên các dịch vụ phát trực tuyến. Chúng tôi gần như sống trên Netflix và Hulu. Thật ngạc nhiên khi có bao nhiêu nội dung có sẵn trong tầm tay của chúng ta.

A: Đúng vậy, nhưng chúng tôi vẫn quây quần bên TV để xem truyền thống thể thao chiều Chủ nhật. Một số điều không bao giờ thay đổi, phải không?

B: Đúng, đúng. Và đừng quên đài phát thanh. Ông nội vẫn bật đài mỗi tối để nghe những chương trình ông yêu thích.

A: Thật buồn cười khi thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của chúng ta lại phát triển theo thời gian. Từ báo và tạp chí đến mạng xã hội và dịch vụ phát trực tuyến, chúng ta đã thích nghi khá tốt với thời đại kỹ thuật số.

B: Chắc chắn rồi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì thời gian dành cho gia đình trước TV vẫn luôn là truyền thống đáng trân trọng của chúng ta.

A: Chắc chắn rồi. Và ai biết được chúng ta sẽ sử dụng những hình thức truyền thông mới nào trong tương lai? Thật thú vị khi nghĩ về điều đó.

B: Hiện tại, chúng ta hãy tận hưởng sự đa dạng của các phương tiện truyền thông mà chúng ta có và tận dụng tối đa thời gian bên nhau của gia đình.

Grammar a

a.     Read about the Present Perfect Continuous, then fill in the blanks. 

(Đọc về thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn, sau đó điền vào chỗ trống.)

What (1)____lately?

(2) ___fashion videos because I want to study fashion.

Phương pháp giải:

Present Perfect Continuous

(Hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

We can use this to talk about:

(Chúng ta có thể sử dụng điều này để nói về)

• a single or repeated action or event that started in the past and is still continuing.

(một hành động hoặc sự kiện đơn lẻ hoặc lặp đi lặp lại đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục.)

I've been reading a book on social media. (I'm still reading the bock)

(Tôi đã đọc được một quyển sách trên mạng xã hội. (Tôi vẫn đang đọc sách))

I've been reading the news online since I was young. (I continue to read the news online.)

(Tôi đã đọc tin tức trực tuyến từ khi còn nhỏ. (Tôi tiếp tục đọc tin tức trực tuyến.))

• recently completed past activities.

(các hoạt động trong quá khứ đã hoàn thành gần đây)

I've been reading in my room. (That is why I'm tired.) 

(Tôi đang đọc sách trong phòng tôi. (Đó là lý do tại sao tôi mệt mỏi.))

We've been studying for our exam. (We think we'll do well.)

(Chúng tôi đang học bài cho kỳ thi của mình. (Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt.))

We often use it with time expressions like lately, recently , all (day), for (five years), since I was (a teenager), etc.

(Chúng ta thường sử dụng nó với các cách diễn đạt thời gian như: lately, recently , all (day), for (five years), since I was (a teenager), etc.)

Affirmative: S + have/has + been + V-Ing (+ 0)    

(Khẳng định: S + has/has + been + V-Ing (+ 0))       

 I've been following the news on social media a lot more lately.

(Gần đây tôi theo dõi tin tức trên mạng xã hội nhiều hơn.)

 She's been reading online forums about painting.

(Cô ấy đang đọc các diễn đàn trực tuyến về hội họa.)

 Negative: S + have not/has not + been + V-ing (+ 0)    

(Phủ định: S + have not/has not + been + V-ing (+ 0))
 I haven't been reading much recently because I'm busy.

(Gần đây tôi không đọc nhiều vì bận.)

 He hasn't been watching the news. so he won't know what you're talking about.

(Anh ấy chưa xem tin tức nên anh ấy sẽ không biết bạn đang nói về điều gì.)

 Questions: (Wh-word have/has + S+ been + Ving (+0 )   

(Câu hỏi: (Từ Wh + S+ been + Ving (+0 ))

    A: Have you been reading anything interesting lately?

B: Yes, I have. I've been reading about tourism in Cao Bang.

(A: Gần đây bạn có đọc được điều gì thú vị không?

B: Vâng, tôi có. Tôi đã đọc về du lịch ở Cao Bằng.)

    A: What has he been watching on social media?

B: He's been watching cooking videos to learn how to cook.

(A: Anh ấy đã xem gì trên mạng xã hội?

B: Anh ấy đang xem video nấu ăn để học nấu ăn.)

Note: The Present Perfect Continuous focuses on the ongoing activity or event The Present Perfect focuses on the result.

(Lưu ý: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn tập trung vào hoạt động hoặc sự kiện đang diễn ra. Hiện tại hoàn thành tập trung vào kết quả.)

  I've been reading about the war. I'm learning a lot about it.

(I will continue to read about it and learn more.)

(Tôi đã đọc về chiến tranh. Tôi đang học hỏi rất nhiều về nó.

(Tôi sẽ tiếp tục đọc về nó và tìm hiểu thêm.))

  I've read about the war. Now I know lots about it.

(I won’t read about it anymore. I already got the information.)

(Tôi đã đọc về chiến tranh. Bây giờ tôi biết rất nhiều về nó.

(Tôi sẽ không đọc về nó nữa. Tôi đã có thông tin rồi.))

Lời giải chi tiết:

What (1) have you been doing lately?

(2) I have been watching fashion videos because I want to study fashion.

(Gần đây bạn đã làm gì?

Tôi xem video thời trang vì tôi muốn học về thời trang.)

Grammar b

b. Listen and cheek. Listen again and repeat

(Nghe và kiểm tra. Nghe lại và lặp lại)

Grammar c

c.     Write sentences using the Present Perfect Continuous and the prompts.

(Viết câu sử dụng thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn và các gợi ý.)

1. She/watch English/movies/TV shows/with/sister.

2. They/not/read/print media/lately/because/online news/free.

3. I/follow/lots/story/online/about/music/singers.

4. What/forums/you/read/these days?

5. Have/you/read/or/watch/anything/interesting/lately?

Lời giải chi tiết:

  1. She has been watching English movies and TV shows with her sister.
  2. They have not been reading print media lately because online news is free.
  3. I have been following lots of stories online about music singers.
  4. What forums have you been reading these days?
  5. Have you read or watched anything interesting lately?

Tạm dịch:

1. Cô ấy đang xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh với chị gái.

2. Gần đây họ không đọc báo in vì tin tức trực tuyến là miễn phí.

3. Tôi đã theo dõi rất nhiều câu chuyện trên mạng về các ca sĩ ca nhạc.

4. Gần đây bạn đọc diễn đàn nào?

5. Gần đây bạn có đọc hoặc xem điều gì thú vị không?

Grammar d

d.     Circle the correct verb form.

(Khoanh vào dạng động từ đúng)

    1. Social media is a waste of time, so I don't usen/ haven't been using it much lately.

    2. She's been listening/She will listen to a podcast about fitness and is looking for new podcasts on that topic.

    3. I don't think print media is outdated. I followed/ I've been following a story about renewable energy projects in the newspaper last year, and it was very useful.

    4. I've read/been reading the comments on this economics article. Now I understand the article better.

5. Did you use/Have you been using the same types of media to get your news and entertainment recently?

Lời giải chi tiết:

  1. Social media is a waste of time, so I haven’t been using it much lately.
  2. She's been listening to a podcast about fitness and is looking for new podcasts on that topic.
  3. I don't think print media is outdated. I followed a story about renewable energy projects in the newspaper last year, and it was very useful.
  4. I've read the comments on this economics article. Now I understand the article better.
  5. Have you been using the same types of media to get your news and entertainment recently?

Tạm dịch:

1. Mạng xã hội thật lãng phí thời gian nên gần đây tôi không sử dụng nó nhiều.

2. Cô ấy đang nghe một podcast về thể dục và đang tìm kiếm các podcast mới về chủ đề đó.

3. Tôi không nghĩ phương tiện in ấn đã lỗi thời. Tôi đã theo dõi một câu chuyện về các dự án năng lượng tái tạo trên báo năm ngoái và nó rất hữu ích.

4. Tôi đã đọc các bình luận trên bài báo kinh tế này. Bây giờ tôi hiểu bài viết tốt hơn.

5. Gần đây bạn có sử dụng các loại phương tiện tương tự để nhận tin tức và giải trí không?

Grammar d

e. In pairs: Use the prompts to talk about things you have or haven't been doing recently and say why.

(Làm việc theo cặp: Sử dụng các gợi ý để nói về những việc bạn đã làm hoặc chưa làm gần đây và cho biết lý do.)

• I've been watching ...  • I haven't been watching the news ...          

• I've been watching a Korean TV show

    • I haven't been reading ... • I've been reading about future technology

    • I've been using ...     • I've been listening to a podcast about ...

I’ve been watching a Korean show with my sister. We love Korean TV.

(Tôi đang xem một chương trình truyền hình Hàn Quốc với chị gái tôi. Chúng tôi yêu thích truyền hình Hàn Quốc.)

Lời giải chi tiết:

• I've been watching a Korean TV show because I find it entertaining and it helps me relax after a long day.

• I haven't been watching the news because I find it overwhelming and often negative. Instead, I prefer to focus on more positive and uplifting content.

• I haven't been reading traditional newspapers or magazines lately. Instead, I've been reading about future technology online. It's fascinating to explore the possibilities and advancements in various fields.

• I've been using social media sparingly. Instead, I've been listening to a podcast about personal development. It's been helping me stay motivated and inspired to work towards my goals.

Tạm dịch:

• Tôi đang xem một chương trình truyền hình Hàn Quốc vì tôi thấy nó thú vị và giúp tôi thư giãn sau một ngày dài.

• Tôi không xem tin tức vì tôi thấy nó quá choáng ngợp và thường mang tính tiêu cực. Thay vào đó, tôi thích tập trung vào nội dung tích cực và nâng cao tinh thần hơn.

• Gần đây tôi không đọc báo hay tạp chí truyền thống nữa. Thay vào đó, tôi đang đọc trực tuyến về công nghệ tương lai. Thật thú vị khi khám phá những khả năng và tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

• Tôi sử dụng mạng xã hội rất ít. Thay vào đó, tôi đang nghe một podcast về phát triển cá nhân. Nó giúp tôi luôn có động lực và cảm hứng để làm việc hướng tới mục tiêu của mình.

Pronunciation a

a.     Yes/No questions rise at the end. Other questions fall at the end.   

(Câu hỏi Có/Không sẽ nâng giọng ở cuối. Các câu hỏi khác hạ giọng vào cuối.)

Do you spend much time online? 

(Bạn có dành nhiều thời gian trực tuyến không?)

Which is your favorite news site?     

 (Trang web tin tức yêu thích của bạn là gì?)                                                                  

Pronunciation b

b.     Listen. Notice how the underlined words rise or fall in intonation.

(Nghe. Chú ý cách các từ được gạch chân tăng hoặc giảm ngữ điệu.) 

Do you use social media?

(Bạn có sử dụng mạng xã hội không?)

What have you been watching or reading lately?

(Gần đây bạn đã xem hoặc đọc gì?)

Pronunciation c

c.     Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in Task a.

(Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở bài tập a.)

How much time do you spend on social media each day?  

( Bạn dành bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội mỗi ngày?)

Do you think people spend too much time online?

( Bạn có nghĩ mọi người dành quá nhiều thời gian trực tuyến?)  

Lời giải chi tiết:

How much time do you spend on social media each day?  

(Phải xuống giọng chứ không phải lên)             

Pronunciation d

d.     Practice reading the sentences with the intonation noted in Task a to a partner.

(Luyện đọc các câu có ngữ điệu ghi ở Bài tập a cho bạn cùng đọc.)

Practice a

a. Listen, then take turns asking and answering about the different types of media you've been using recently and why you've been using them.

(Hãy lắng nghe, sau đó lần lượt hỏi và trả lời về các loại phương tiện truyền thông khác nhau mà bạn đang sử dụng gần đây và lý do bạn sử dụng chúng.)

Do you watch television?

Yes. I do. I think watching TV is relaxing.

Have you been watching anything new recently?

Yes. I’ve been watching a show about global warming because I want to be an environmental scientist.

(Bạn có xem truyền hình không?

Có. Tôi có xem. Tôi nghĩ xem TV là thư giãn.

Gần đây bạn có xem gì mới không?

Có. Tôi đang xem một chương trình về hiện tượng nóng lên toàn cầu vì tôi muốn trở thành một nhà khoa học môi trường.)

watch television?

(xem TV)

• Yes — watching TV is relaxing

• watching recently?

• watching a show about global warming — want to be an environmental scientist

(• Có — xem TV rất thư giãn

• đang xem gần đây?

• xem một chương trình về hiện tượng nóng lên toàn cầu — muốn trở thành một nhà khoa học môi trường)

read online forums?

(đọc diễn đàn trực tuyến)

• Yes — reading online forums is interesting

• reading recently?

• reading comments on a forum about studying abroad — move to the UK to study

(• Có — đọc diễn đàn trực tuyến rất thú vị

• đọc gần đây?

• đọc bình luận trên diễn đàn về du học — chuyển đến Anh để học)

Use social media?

(sử dụng mạng xã hội)

• Yes — reading online forums is interesting

• reading recently?

• reading my friend's posts from her trip around the world — go traveling next year

(• Có — đọc diễn đàn trực tuyến rất thú vị

• đọc gần đây?

• đọc bài viết của bạn tôi về chuyến đi vòng quanh thế giới của cô ấy — đi du lịch vào năm tới)

listen to the radio?

(nghe đài phát thanh)

• No — listening to podcasts instead— like listening to podcasts that are relevant to my interests

(• Không — thay vào đó là nghe podcast— thích nghe podcast phù hợp với sở thích của tôi)

read any print media?

(đọc bất kì phương tiện in ấn nào)

• No — following the news online — can read up-to-the-minute stories

(• Không — theo dõi tin tức trực tuyến — có thể đọc những câu chuyện được cập nhật từng phút)

listen to podcasts?

(nghe podcast)

• No — watching lots of TV — like looking for shows that are relevant to my interests

(• Không — xem nhiều TV — thích tìm kiếm các chương trình phù hợp với sở thích của tôi)

Lời giải chi tiết:

Q: Do you listen to the radio?

A: No, I've been listening to podcasts instead. I enjoy listening to podcasts that are relevant to my interests, like technology and self-improvement.

Q: Do you read online forums?

A: Yes, I find reading online forums interesting. Recently, I've been reading comments on a forum about studying abroad. I'm considering moving to the UK to study next year.

Q: Have you been reading recently?

A: Not really, I've been using social media more. I've been reading my friend's posts from her trip around the world. It's inspiring me to plan my own travels for next year.

Q: Do you read any print media?

A: No, I prefer following the news online. That way, I can read up-to-the-minute stories and stay informed about current events.

Q: Do you listen to podcasts?

A: No, I've been watching lots of TV lately. I enjoy looking for shows that are relevant to my interests, like documentaries and drama series.

Tạm dịch:

Q: Bạn có nghe radio không?

A: Không, thay vào đó tôi đang nghe podcast. Tôi thích nghe podcast phù hợp với sở thích của mình, như công nghệ và tự hoàn thiện bản thân.

Q: Bạn có đọc các diễn đàn trực tuyến không?

A: Vâng, tôi thấy việc đọc các diễn đàn trực tuyến rất thú vị. Gần đây tôi có đọc được những bình luận trên một diễn đàn về du học. Tôi đang cân nhắc việc chuyển đến Anh để học vào năm tới.

Q: Gần đây bạn có đọc sách không?

A: Không hẳn, tôi sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Tôi đã đọc bài viết của bạn tôi về chuyến đi vòng quanh thế giới của cô ấy. Nó truyền cảm hứng cho tôi lên kế hoạch cho chuyến du lịch của riêng mình trong năm tới.

Hỏi: Bạn có đọc báo in nào không?

A: Không, tôi thích theo dõi tin tức trực tuyến hơn. Bằng cách đó, tôi có thể đọc những câu chuyện được cập nhật từng phút và cập nhật thông tin về các sự kiện hiện tại.

Q: Bạn có nghe podcast không?

A: Không, gần đây tôi xem rất nhiều TV. Tôi thích tìm kiếm các chương trình phù hợp với sở thích của mình, như phim tài liệu và phim truyền hình nhiều tập.

Practice b

b. Practice with your own ideas.

(Luyện tập với ý của riêng bạn)

Lời giải chi tiết:

A: Hey, B! Have you noticed how much time we spend surfing the internet lately?

B: Yeah, it seems like we're constantly connected, doesn't it? But I think there's a good reason for it.

A: What do you mean?

B: Well, the internet offers us access to an incredible amount of information and resources. Whether it's for work, school, or just personal interests, there's always something new to discover online.

A: That's true. I find myself using it for everything from researching topics for projects to catching up on the latest news and trends.

B: Exactly! And it's not just about information either. The internet provides us with opportunities for entertainment and relaxation too. I mean, who doesn't enjoy streaming their favorite shows or browsing through funny memes?

A: Absolutely! It's like a whole world of entertainment at our fingertips. Plus, with social media platforms, we can stay connected with friends and family no matter where they are.

(A: Này, B! Bạn có để ý gần đây chúng ta dành bao nhiêu thời gian để lướt internet không?

B: Ừ, có vẻ như chúng ta liên tục kết nối với nhau phải không? Nhưng tôi nghĩ có lý do chính đáng cho việc đó.

A: Ý bạn là gì?

B: Vâng, Internet cho chúng ta khả năng tiếp cận một lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ. Cho dù đó là vì công việc, trường học hay chỉ vì sở thích cá nhân, luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá trực tuyến.

A: Đúng vậy. Tôi thấy mình sử dụng nó cho mọi việc, từ nghiên cứu chủ đề cho các dự án cho đến cập nhật những tin tức và xu hướng mới nhất.

B: Chính xác! Và nó không chỉ là về thông tin. Internet cũng cung cấp cho chúng ta cơ hội giải trí và thư giãn. Ý tôi là, ai lại không thích phát trực tuyến các chương trình yêu thích của mình hoặc duyệt qua các meme vui nhộn?

A: Chắc chắn rồi! Nó giống như cả một thế giới giải trí trong tầm tay chúng ta. Ngoài ra, với các nền tảng truyền thông xã hội, chúng ta có thể duy trì kết nối với bạn bè và gia đình cho dù họ ở đâu.)

Speaking a

Speaking: HOW HAVE YOU BEEN USING MEDIA?

a. In pairs: Look at the different types of media and discuss which ones you use and why, then talk about anything new and interesting you have been watching, listening to, or reading about recently.

(Theo cặp: Xem xét các loại phương tiện khác nhau và thảo luận xem bạn sử dụng loại nào và tại sao, sau đó nói về bất kỳ điều gì mới và thú vị mà bạn đã xem, nghe hoặc đọc gần đây.)

Types of Media  (Loại phương tiện)

•Social media (mạng xã hội)

•Online forums  (diễn đàn trực tuyến)

•Print media (phương tiện in ấn)

•Radio (đài phát thanh)

•Television  (TV)

•Podcasts

Reasons (Lý do)

•outdated (lỗi thời)

•convenient  (thuận tiện)

•up-to-the-minute  (cập nhật từng phút)

•relevant (liên quan)

•interactive (tương tác)

•interesting (thú vị)

Do you use social media?

Yes. I do. I like it because it's interactive.

I can comment on things my friends post.

Have you been watching or reading anything new lately?

Yes, I have. Lately, I've been watching fashion videos because I want to study fashion in

university. Do you use social media?

(Bạn có sử dụng mạng xã hội không?

Có. Tôi có. Tôi thích nó vì nó có tính tương tác.

Tôi có thể bình luận về những điều bạn bè tôi đăng.

Gần đây bạn có xem hoặc đọc bất cứ điều gì mới không?

Vâng tôi có. Gần đây, tôi xem các video về thời trang vì tôi muốn học về thời trang ở

trường đại học. Bạn có sử dụng mạng xã hội không?)

Lời giải chi tiết:

A: Hey, have you been keeping up with any particular types of media lately?

B: Yeah, I've been quite active on social media recently. It's just so convenient to catch up with friends and see what they're up to, especially when everyone's so spread out.

A: That's true, social media does make it easy to stay connected. I've been more into online forums lately. I find them really interactive and interesting. It's like diving into different communities and discussions.

B: Nice! I can see the appeal. I tend to prefer print media for my news, though. It might seem a bit outdated, but there's something about flipping through a newspaper that I find comforting.

A: Yeah, I get that. But for me, I like the up-to-the-minute updates I get from the radio. It's perfect for catching news or listening to music on the go.

B: True, radio is great for that. Lately, I've been binge-watching a new TV series. It's so relevant to my interests, and I just can't get enough of it.

A: Nice! I've been switching between TV and podcasts. I find podcasts really interesting because you can delve deep into topics that you're passionate about. Plus, you can listen to them anytime, anywhere.

B: Definitely! Do you have any recommendations?

A: Actually, I've been listening to this podcast about space exploration. It's been blowing my mind with all the latest discoveries.

B: Sounds fascinating! I'll have to check it out. Thanks for the tip!

A: No problem! It's always fun to share new and interesting media finds.

Tạm dịch:
A: Này, gần đây bạn có theo dõi bất kỳ loại phương tiện truyền thông cụ thể nào không?

B: Vâng, gần đây tôi khá hoạt động trên mạng xã hội. Thật thuận tiện để liên lạc với bạn bè và xem họ đang làm gì, đặc biệt là khi mọi người ở rất xa nhau.

A: Đúng vậy, mạng xã hội giúp bạn dễ dàng kết nối. Gần đây tôi tham gia nhiều diễn đàn trực tuyến hơn. Tôi thấy chúng thực sự tương tác và thú vị. Nó giống như đi sâu vào các cộng đồng và thảo luận khác nhau.

B: Tốt lắm! Tôi có thể thấy sự hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi có xu hướng thích phương tiện in ấn hơn cho tin tức của mình. Nó có vẻ hơi lỗi thời, nhưng có điều gì đó khi lướt qua một tờ báo khiến tôi thấy an ủi.

A: Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng đối với tôi, tôi thích những thông tin cập nhật từng phút mà tôi nhận được từ đài. Thật hoàn hảo để nắm bắt tin tức hoặc nghe nhạc khi đang di chuyển.

B: Đúng vậy, radio rất tốt cho việc đó. Gần đây, tôi say sưa xem một bộ phim truyền hình mới. Nó rất phù hợp với sở thích của tôi và tôi không thể ngừng.

A: Tốt lắm! Tôi đã chuyển đổi giữa TV và podcast. Tôi thấy podcast thực sự thú vị vì bạn có thể tìm hiểu sâu về các chủ đề mà bạn đam mê. Ngoài ra, bạn có thể nghe chúng mọi lúc, mọi nơi.

B: Chắc chắn rồi! bạn có bất kì gợi ý nào không?

A: Thực ra, tôi đã nghe podcast này về khám phá không gian. Nó làm tôi choáng váng với tất cả những khám phá mới nhất.

B: Nghe có vẻ hấp dẫn! Tôi sẽ phải xem ngay. Cảm ơn vì mẹo đó!

A: Không vấn đề gì! Việc chia sẻ những phát hiện truyền thông mới và thú vị luôn là điều thú vị.

Speaking b

b. Join a new partner. Tell them about your previous partner's media use.

(Tham gia một đối tác mới. Nói với họ về việc sử dụng phương tiện truyền thông của đối tác trước đây của bạn.)

Sarah has been watching fashion videos on social media because she wants to study fashion.

(Sarah xem các video thời trang trên mạng xã hội vì cô ấy muốn học về thời trang.)

Lời giải chi tiết:

A: Hey there! What's up?

C: Hey! Not much, just chatting about media preferences with my previous partner. They were really into social media and online forums. How about you?

A: Oh, interesting! Well, my previous partner was more into traditional print media and radio for news updates. They found it comforting to flip through newspapers and listen to the radio for music and news.

C: Ah, got it. It's cool how everyone has their own preferences. I'm more into podcasts and television shows myself. I find podcasts really convenient for learning on the go, and TV shows are just great for relaxing after a long day.

A: Yeah, definitely! I totally get that. I enjoy watching TV too, especially when there's a series that's relevant to my interests. What have you been watching lately?

C: Recently, I've been hooked on this new sci-fi series. It's been so captivating!

A: That sounds awesome! I love a good sci-fi series. Maybe I'll give it a watch too.

C: You should! It's worth it. So, what's been your go-to podcast recently?

A: Well, lately I've been really into this podcast about entrepreneurship. It's been giving me some great insights into starting my own business.

C: That sounds really useful! Mind sharing the name of the podcast?

A: Of course! It's called "The Startup Hustle." I highly recommend it if you're interested in entrepreneurship.

C: Thanks for the recommendation! I'll definitely check it out. It's great swapping media suggestions like this.

A: Absolutely! It's always fun discovering new things to watch, listen to, or read.

Tạm dịch:

A: Này đằng kia! Có chuyện gì vậy?

C: Này! Không nhiều, chỉ trò chuyện về sở thích truyền thông với đối tác trước đây của tôi. Họ thực sự quan tâm đến mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến. Còn bạn thì sao?

A: Ồ, thú vị đấy! Chà, đối tác trước đây của tôi quan tâm nhiều hơn đến các phương tiện truyền thông in ấn và đài phát thanh truyền thống để cập nhật tin tức. Họ cảm thấy thoải mái khi lật báo và nghe radio để nghe nhạc và tin tức.

C: À, hiểu rồi. Thật tuyệt khi mọi người đều có sở thích riêng của mình. Bản thân tôi thích podcast và chương trình truyền hình hơn. Tôi thấy podcast thực sự thuận tiện cho việc học khi đang di chuyển và các chương trình truyền hình rất tuyệt vời để thư giãn sau một ngày dài.

A: Vâng, chắc chắn rồi! Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Tôi cũng thích xem TV, đặc biệt khi có bộ phim phù hợp với sở thích của tôi. Gần đây bạn đang xem gì?

C: Gần đây, tôi bị cuốn hút bởi loạt phim khoa học viễn tưởng mới này. Nó thật quyến rũ!

A: Nghe có vẻ tuyệt vời! Tôi yêu một loạt phim khoa học viễn tưởng hay. Có lẽ tôi cũng sẽ xem nó.

C: Bạn nên làm vậy! Nó đáng giá. Vậy gần đây bạn nghe podcast gì?

A: Gần đây tôi thực sự yêu thích podcast về tinh thần kinh doanh này. Nó đã mang lại cho tôi những hiểu biết sâu sắc về việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

C: Nghe có vẻ hữu ích đấy! Bạn có muốn chia sẻ tên của podcast không?

A: Tất nhiên! Nó được gọi là "Sự hối hả khởi nghiệp." Tôi thực sự khuyên bạn nên nghe nó nếu bạn quan tâm đến việc kinh doanh.

C: Cảm ơn vì lời khuyên! Tôi chắc chắn sẽ xem nó. Thật tuyệt vời khi trao đổi các đề xuất truyền thông như thế này.

A: Chắc chắn rồi! Việc khám phá những điều mới để xem, nghe hoặc đọc luôn thú vị.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close