Tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 3

In pairs: Look at the pictures. What problems might the woman have if she wants to learn? What other things might make learning difficult for some people? a. Listen to a podcast about lifelong learning tips. What are the tips about? b. Now, listen and number the tips in the order they are mentioned.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: Look at the pictures. What problems might the woman have if she wants to learn? What other things might make learning difficult for some people?

(Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Người phụ nữ có thể gặp những vấn đề gì nếu muốn học? Những điều gì khác có thể gây khó khăn cho việc học tập đối với một số người?)

Lời giải chi tiết:

The woman might balance among work and family and friends, have money to learn.

Other difficulties people might face:

- Sustaining motivation over the long term can be challenging, especially when faced with setbacks or plateaus in the learning process.

- Limited access to learning resources, such as libraries or educational institutions can hinder lifelong learning.

- For some individuals, adapting to new technologies or digital platforms for learning can be intimidating.

(Người phụ nữ có thể cân bằng giữa công việc, gia đình và bạn bè, có tiền để học hỏi.

Những khó khăn khác mọi người có thể gặp phải:

- Việc duy trì động lực trong thời gian dài có thể là một thách thức, đặc biệt là khi phải đối mặt với những thất bại hoặc bế tắc trong quá trình học tập.

- Khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập bị hạn chế, chẳng hạn như thư viện hoặc cơ sở giáo dục có thể cản trở việc học tập suốt đời.

- Đối với một số cá nhân, việc thích ứng với công nghệ mới hoặc nền tảng kỹ thuật số để học tập có thể đáng sợ.)

Listening a

a. Listen to a podcast about lifelong learning tips. What are the tips about?

(Nghe podcast về các mẹo học tập suốt đời. Những lời khuyên là gì?)

1. Useful resources for learning and where to get help

(Các nguồn tài nguyên hữu ích cho việc học và nơi nhận trợ giúp)

2. The right attitude to successful learning and how to get over problems

(Thái độ đúng đắn để học tập thành công và cách vượt qua vấn đề)

Lời giải chi tiết:

2. The right attitude to successful learning and how to get over problems

(Thái độ đúng đắn để học tập thành công và cách vượt qua vấn đề)

Bài nghe

MC: Hello, everyone. Today we have Kathy Johnson with us. She's a well known digital artist, blogger, and she speaks eight languages. Kathy, welcome to the show.

Kathy: Hello. Thanks for having me.

MC: So, what's the secret to your success?

Kathy: The secret is very simple practice a lot of also. Always had a reason and a need to use what I learned, without that it can be hard to maintain your motivation and make sure you have lots of different resources to keep your interest.

MC: I totally agree. But do you think some people have a talent for learning languages?

Kathy: Maybe they may learn faster. But anyone can become fluent with enough practice. You need to accept that it'll be difficult at first and you'll make lots of mistakes.

MC: Yeah, and I think this applies to all things, not just languages.

Kathy: Absolutely.

MC: What advice would you give to someone who doesn't believe in themselves?

Kathy: Well, first of all, they should set achievable goals and increase the level of difficulty over time, and they shouldn't compare themselves with other people. It may take them more time to achieve something and that's okay.

MC: What about when you get bored? What do you do?

Kathy: I usually pick up a different activity. If I'm doing a digital art project and get bored, I might make some drawings by hand or I'll take a break and do something completely different.

Tạm dịch

MC: Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có Kathy Johnson đi cùng. Cô ấy là một nghệ sĩ kỹ thuật số, một blogger nổi tiếng và cô ấy nói được 8 thứ tiếng. Kathy, chào mừng đến với buổi diễn.

Kathy: Xin chào. Cảm ơn vì đã giúp tôi.

MC: Vậy bí quyết thành công của bạn là gì?

Kathy: Bí quyết rất đơn giản là luyện tập nhiều cũng được. Luôn có lý do và nhu cầu sử dụng những gì tôi đã học, nếu không có điều đó thì bạn khó có thể duy trì động lực và đảm bảo rằng bạn có nhiều nguồn lực khác nhau để duy trì sự quan tâm của mình.

MC: Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng bạn có nghĩ một số người có năng khiếu học ngôn ngữ không?

Kathy: Có lẽ họ sẽ học nhanh hơn. Nhưng bất cứ ai cũng có thể trở nên thông thạo nếu luyện tập đủ. Bạn cần chấp nhận rằng ban đầu sẽ khó khăn và bạn sẽ mắc rất nhiều sai lầm.

MC: Vâng, và tôi nghĩ điều này áp dụng cho mọi thứ, không chỉ riêng ngôn ngữ.

Kathy: Chắc chắn rồi.

MC: Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho người không tin vào chính mình?

Kathy: Chà, trước hết, họ nên đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và tăng mức độ khó theo thời gian, đồng thời không nên so sánh mình với người khác. Họ có thể mất nhiều thời gian hơn để đạt được điều gì đó và điều đó không sao cả.

MC: Thế còn khi bạn buồn chán thì sao? Bạn làm nghề gì?

Kathy: Tôi thường chọn một hoạt động khác. Nếu tôi đang thực hiện một dự án nghệ thuật kỹ thuật số và cảm thấy buồn chán, tôi có thể vẽ một số bức vẽ bằng tay hoặc tôi sẽ nghỉ ngơi và làm điều gì đó hoàn toàn khác.

Listening b

b. Now, listen and number the tips in the order they are mentioned.

(Bây giờ, hãy nghe và đánh số các mẹo theo thứ tự chúng được đề cập.)

Set achievable goals and increase the difficulty over time.

(Đặt mục tiêu có thể đạt được và tăng độ khó theo thời gian.)

Pick up a different activity if you're bored.

(Chọn một hoạt động khác nếu bạn cảm thấy buồn chán.)

Learn what you need to use.

(Tìm hiểu những gì bạn cần sử dụng.)

Use lots of different resources.

(Sử dụng nhiều nguồn tài nguyên khác nhau.)

Accept that it'll be difficult at first.

(Chấp nhận rằng lúc đầu sẽ khó khăn.)

Lời giải chi tiết:

1. Learn what you need to use.

(Tìm hiểu những gì bạn cần sử dụng.)

2. Use lots of different resources.

(Sử dụng nhiều nguồn tài nguyên khác nhau.)

3. Accept that it'll be difficult at first.

(Chấp nhận rằng lúc đầu sẽ khó khăn.)

4. Set achievable goals and increase the difficulty over time.

(Đặt mục tiêu có thể đạt được và tăng độ khó theo thời gian.)

5. Pick up a different activity if you're bored.

(Chọn một hoạt động khác nếu bạn cảm thấy buồn chán.)

Listening c

c. In pairs: Which tips do you think are the most helpful? What other tips do you know?

(Theo cặp: Bạn nghĩ lời khuyên nào hữu ích nhất? Bạn biết những lời khuyên nào khác?)

Lời giải chi tiết:

I think setting achievable goals and increasing the difficulty over time is the most helpful tip.

Other tips:

- Don’t skip class. Skipping class can be detrimental to your learning and achieving your study goals. It leaves gaping holes in your notes – and in your subject knowledge.

- Take notes. To keep your brain engaged during class, take notes, which you can refer to later, as you refine your study techniques.

- Talk to your teacher and ask questions. You can take advantage of this interactive learning environment by asking questions during or after class, where you can get fast feedback.

- Set up a quiet study space. It is important to have a designated study area that is free from distraction and will allow you to study effectively.

- Find a study buddy or join a study group. One of the best ways to study is to share the experience with another person.

(Tôi nghĩ việc đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và tăng độ khó theo thời gian là mẹo hữu ích nhất.

Những lời khuyên khác:

- Đừng bỏ lớp. Bỏ lớp có thể gây bất lợi cho việc học và đạt được mục tiêu học tập của bạn. Nó để lại những lỗ hổng trong ghi chú của bạn – và trong kiến thức môn học của bạn.

- Ghi chép. Để giữ cho trí não của bạn luôn tập trung trong giờ học, hãy ghi chú để bạn có thể tham khảo sau khi hoàn thiện các kỹ thuật học tập của mình.

- Trao đổi với giáo viên và đặt câu hỏi. Bạn có thể tận dụng môi trường học tập tương tác này bằng cách đặt câu hỏi trong hoặc sau giờ học, nơi bạn có thể nhận được phản hồi nhanh chóng.

- Tạo không gian học tập yên tĩnh. Điều quan trọng là phải có một khu vực học tập được chỉ định, không bị phân tâm và giúp bạn học tập hiệu quả.

- Tìm bạn cùng học hoặc tham gia nhóm học tập. Một trong những cách học tốt nhất là chia sẻ kinh nghiệm với người khác.)

Reading a

a. Read the blog post about lifelong learning. Which of the following is the best title for it?

(Đọc bài đăng trên blog về học tập suốt đời. Cái nào sau đây là tiêu đề tốt nhất cho nó?)

1. Lifelong Learning: Challenges and How to Overcome

(Học tập suốt đời: Những thách thức và cách vượt qua)

2. Lifelong Learning: Challenges and Opportunities

(Học tập suốt đời: Thách thức và Cơ hội)

 

Do you find learning after graduation difficult? If the answer is yes, you're not alone. Below are some of the most common difficulties people might have when trying to pursue lifelong learning.

Lifelong learning can be time-consuming. Besides the time for classes, you'll have to complete assignments and take tests. Also, you may lose out on time for family and friends. While it isn't easy to deal with this problem, one possible solution is to find online classes that allow you to learn at your own pace.

Another challenge is the cost of learning. Taking courses and buying materials can be pretty expensive. However, there are great free online resources that you can use as a start. You can also consider asking for financial help from your employer if you're looking to take more expensive courses for your job.

You might also lose your motivation. Learning can sometimes be difficult or boring. However, if you choose courses that you're truly interested in or that can lead to a job promotion, you may find it easier to pursue learning. You could also find support from a study partner. Having someone to share your progress with can make learning more fun.

In addition, you might not have access to learning resources. Thankfully, there are websites that have courses in lots of different topics. If you still can't find what you want, many experts now offer their own online courses. You can find out about these by following people on social media.

To sum up, lifelong learning may be challenging, but there are ways to make it easier. Choose a suitable course and use any support you can find. And remember, it's never too late to learn and grow.

Tạm dịch

Bạn thấy việc học sau khi tốt nghiệp có khó khăn không? Nếu câu trả lời là có, bạn không đơn độc. Dưới đây là một số khó khăn phổ biến nhất mà mọi người có thể gặp phải khi cố gắng theo đuổi việc học tập suốt đời.

Học tập suốt đời có thể tốn thời gian. Ngoài thời gian học trên lớp, bạn sẽ phải hoàn thành bài tập và làm bài kiểm tra. Ngoài ra, bạn có thể mất thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Mặc dù không dễ để giải quyết vấn đề này nhưng một giải pháp khả thi là tìm các lớp học trực tuyến cho phép bạn học theo tốc độ của riêng mình.

Một thách thức khác là chi phí học tập. Tham gia các khóa học và mua tài liệu có thể khá tốn kém. Tuy nhiên, có những tài nguyên trực tuyến miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng khi bắt đầu. Bạn cũng có thể cân nhắc việc yêu cầu trợ giúp tài chính từ người sử dụng lao động nếu bạn đang muốn tham gia các khóa học đắt tiền hơn cho công việc của mình.

Bạn cũng có thể mất động lực. Việc học đôi khi có thể khó khăn hoặc nhàm chán. Tuy nhiên, nếu bạn chọn những khóa học mà bạn thực sự quan tâm hoặc có thể giúp bạn thăng tiến trong công việc, bạn có thể thấy việc theo đuổi việc học sẽ dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tìm được sự hỗ trợ từ một đối tác nghiên cứu. Có ai đó để chia sẻ sự tiến bộ của bạn có thể khiến việc học trở nên thú vị hơn.

Ngoài ra, bạn có thể không có quyền truy cập vào tài nguyên học tập. Rất may, có những trang web có các khóa học về nhiều chủ đề khác nhau. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy những gì mình muốn, nhiều chuyên gia hiện cung cấp các khóa học trực tuyến của riêng họ. Bạn có thể tìm hiểu về những điều này bằng cách theo dõi mọi người trên mạng xã hội.

Tóm lại, việc học tập suốt đời có thể là một thách thức nhưng có nhiều cách để khiến việc học tập này trở nên dễ dàng hơn. Chọn một khóa học phù hợp và sử dụng bất kỳ sự hỗ trợ nào bạn có thể tìm thấy. Và hãy nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để học hỏi và phát triển.

Lời giải chi tiết:

1. Lifelong Learning: Challenges and How to Overcome

(Học tập suốt đời: Những thách thức và cách vượt qua)

Reading b

b. Match the bold words in the text with their definitions.

(Nối những từ in đậm trong văn bản với định nghĩa của chúng.)

1. ______________: taking or needing a lot of time

(tốn hoặc cần nhiều thời gian)

2. ______________: connected with money

(gắn liền với tiền bạc)

3. ______________: a move to a more important job in a company or an organization

(chuyển sang một công việc quan trọng hơn trong một công ty hoặc một tổ chức)

4. ______________: the speed at which somebody does something

(tốc độ ai đó làm điều gì đó)

5. ______________: do something or try to achieve something over a period of time

(làm điều gì đó hoặc cố gắng đạt được điều gì đó trong một khoảng thời gian)

Lời giải chi tiết:

Reading c

c. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. How might people balance learning and their social life?

(Làm thế nào mọi người có thể cân bằng giữa việc học và đời sống xã hội của mình?)

2. Which of the following can be inferred from paragraph 3?

(Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn 3?)

A. Some companies give their staff money to learn.

(Một số công ty cho nhân viên tiền để học hỏi.)

B. Schools often have financial help.

(Trường học thường có sự trợ giúp tài chính.)

C. Job-related courses are expensive.

(Các khóa học liên quan đến công việc rất tốn kém.)

3. Who can provide motivation for lifelong learners?

(Ai có thể tạo động lực cho người học suốt đời?)

4. According to the passage, which of the following is NOT true?

(Theo đoạn văn, điều nào sau đây KHÔNG đúng?)

A. Learning might help you get a promotion.

(Việc học có thể giúp bạn được thăng chức.)

B. All online classes have free materials.

(Tất cả các lớp học trực tuyến đều có tài liệu miễn phí.)

C. A friend can keep you motivated.

(Một người bạn có thể giúp bạn có thêm động lực.)

5. The word these in paragraph 5 refers to ____________.

(Từ these trong đoạn 5 đề cập đến)

A. experts

(chuyên gia)

B. online courses

(các khóa học trực tuyến)

C. websites

(trang web)

Lời giải chi tiết:

1. People might find online classes that allow them to learn at their own pace.

(Mọi người có thể tìm thấy các lớp học trực tuyến cho phép họ học theo tốc độ của riêng mình.)

Thông tin: Besides the time for classes, you'll have to complete assignments and take tests. Also, you may lose out on time for family and friends. While it isn't easy to deal with this problem, one possible solution is to find online classes that allow you to learn at your own pace.

(Ngoài thời gian học trên lớp, bạn sẽ phải hoàn thành bài tập và làm bài kiểm tra. Ngoài ra, bạn có thể mất thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Mặc dù không dễ để giải quyết vấn đề này nhưng một giải pháp khả thi là tìm các lớp học trực tuyến cho phép bạn học theo tốc độ của riêng mình.)

2. A. Some companies give their staff money to learn.

(Một số công ty cho nhân viên tiền để học hỏi.)

Thông tin: You can also consider asking for financial help from your employer if you're looking to take more expensive courses for your job.

(Bạn cũng có thể cân nhắc việc yêu cầu trợ giúp tài chính từ nhà tuyển dụng nếu bạn đang muốn tham gia các khóa học đắt tiền hơn cho công việc của mình.)

3. a study partner.

(một đối tác học tập)

Thông tin: You could also find support from a study partner. Having someone to share your progress with can make learning more fun.

(Bạn cũng có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ một đối tác. Có ai đó để chia sẻ sự tiến bộ của bạn có thể khiến việc học trở nên thú vị hơn.)

4. B. All online classes have free materials.

(Tất cả các lớp học trực tuyến đều có tài liệu miễn phí.)

Thông tin: Thankfully, there are websites that have courses in lots of different topics. If you still can't find what you want, many experts now offer their own online courses.

(Rất may, có những trang web có các khóa học về nhiều chủ đề khác nhau. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy những gì mình muốn, nhiều chuyên gia hiện cung cấp các khóa học trực tuyến của riêng họ.)

5. B. online courses

(các khóa học trực tuyến)

Thông tin: If you still can't find what you want, many experts now offer their own online courses. You can find out about these by following people on social media.

(Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy những gì mình muốn, nhiều chuyên gia hiện cung cấp các khóa học trực tuyến của riêng họ. Bạn có thể tìm hiểu về những điều này bằng cách theo dõi mọi người trên mạng xã hội.)

Reading d

d. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Reading e

e. In pairs: What other possible solutions can you think of for the challenges mentioned?

(Làm theo cặp: Bạn có thể nghĩ ra những giải pháp khả thi nào khác cho những thách thức được đề cập?)

Lời giải chi tiết:

Lifelong learning can be time-consuming. Identify the areas you want to learn about and prioritize them based on your interests and goals. Schedule specific times for learning activities, just like any other important commitment.

Lifelong learning is expensive. Look for scholarships, grants, and financial aid opportunities specifically aimed at adult learners or those pursuing continuing education. Many educational institutions and organizations offer financial assistance to support lifelong learning initiatives.

With lifelong learning, you lose your motivation. Don't forget to give yourself time to rest and recharge. Overworking yourself can lead to burnout and decreased motivation. Schedule regular breaks and incorporate activities that promote relaxation and well-being into your routine.

(Học tập suốt đời có thể tốn thời gian. Xác định các lĩnh vực bạn muốn tìm hiểu và ưu tiên chúng dựa trên sở thích và mục tiêu của bạn. Lên lịch thời gian cụ thể cho các hoạt động học tập, giống như bất kỳ cam kết quan trọng nào khác.

Học tập suốt đời là tốn kém. Tìm kiếm học bổng, trợ cấp và các cơ hội hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho người học trưởng thành hoặc những người theo đuổi chương trình giáo dục thường xuyên. Nhiều cơ sở và tổ chức giáo dục cung cấp hỗ trợ tài chính để hỗ trợ các sáng kiến học tập suốt đời.

Với việc học tập suốt đời, bạn mất đi động lực. Đừng quên dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Bản thân làm việc quá sức có thể dẫn đến kiệt sức và giảm động lực. Lên lịch nghỉ giải lao thường xuyên và kết hợp các hoạt động thúc đẩy sự thư giãn và hạnh phúc vào thói quen của bạn.)

Writing a

a. Read about softening meaning and showing uncertainty, then read the blog post again and underline examples of this.

(Đọc về cách làm dịu ý nghĩa và thể hiện sự không chắc chắn, sau đó đọc lại bài đăng trên blog và gạch chân các ví dụ về điều này.)

 

Writing Skill

Softening meaning and showing uncertainty

Softening meaning and showing uncertainty makes your opinions less direct or certain and avoids generalizations. To soften meaning and show uncertainty, you should:

(Việc làm dịu đi ý nghĩa và thể hiện sự không chắc chắn sẽ làm cho ý kiến của bạn trở nên kém trực tiếp hoặc chắc chắn hơn và tránh được sự khái quát hóa. Để làm dịu ý nghĩa và thể hiện sự không chắc chắn, bạn nên)

• Use modal verbs to express uncertainty: can, could, may, might

(Sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn tả sự không chắc chắn: can, could, may, might)

It can be difficult to balance work, family time, and learning.

(Có thể khó cân bằng giữa công việc, thời gian dành cho gia đình và học tập.)

• Use some adjectives: possible, likely, unlikely

(Dùng một số tính từ: possible, likely, unlikely)

One possible solution is to take shorter courses.

(Một giải pháp khả thi là tham gia các khóa học ngắn hơn.)

• Use some adverbs: possibly*, probably*, usually, often, sometimes, generally

(Sử dụng một số trạng từ: possibly*, probably*, usually, often, sometimes, generally)

We often feel more motivated when there's a clear goal.

(Chúng ta thường cảm thấy có động lực hơn khi có mục tiêu rõ ràng.)

• Use quantifiers: some (of), many, most, one (of)

(Sử dụng các định lượng: some (of), many, most, one (of)

Many companies now offer financial help or time off for learning.

(Nhiều công ty hiện nay cung cấp trợ giúp tài chính hoặc thời gian nghỉ học.)

*often used with a modal verb

(*thường dùng với động từ khiếm khuyết)

We can combine two of the above elements in one sentence. However, we shouldn't do this too often because the reader will think we don't know much about what we're writing.

(Chúng ta có thể kết hợp hai yếu tố trên trong một câu. Tuy nhiên, chúng ta không nên làm điều này quá thường xuyên vì người đọc sẽ nghĩ rằng chúng ta không biết nhiều về những gì mình đang viết.)

Lời giải chi tiết:

Do you find learning after graduation difficult? If the answer is yes, you're not alone. Below are some of the most common difficulties people might have when trying to pursue lifelong learning.

Lifelong learning can be time-consuming. Besides the time for classes, you'll have to complete assignments and take tests. Also, you may lose out on time for family and friends. While it isn't easy to deal with this problem, one possible solution is to find online classes that allow you to learn at your own pace.

Another challenge is the cost of learning. Taking courses and buying materials can be pretty expensive. However, there are great free online resources that you can use as a start. You can also consider asking for financial help from your employer if you're looking to take more expensive courses for your job.

You might also lose your motivation. Learning can sometimes be difficult or boring. However, if you choose courses that you're truly interested in or that can lead to a job promotion, you may find it easier to pursue learning. You could also find support from a study partner. Having someone to share your progress with can make learning more fun.

In addition, you might not have access to learning resources. Thankfully, there are websites that have courses in lots of different topics. If you still can't find what you want, many experts now offer their own online courses. You can find out about these by following people on social media.

To sum up, lifelong learning may be challenging, but there are ways to make it easier. Choose a suitable course and use any support you can find. And remember, it's never too late to learn and grow.

Tạm dịch

Bạn có thấy việc học sau khi tốt nghiệp khó khăn không? Nếu câu trả lời là có, bạn không phải là người duy nhất. Dưới đây là một số khó khăn phổ biến mà mọi người có thể gặp khi cố gắng theo đuổi việc học suốt đời.

Việc học suốt đời có thể tốn thời gian. Ngoài thời gian cho các lớp học, bạn cũng phải hoàn thành bài tập và tham gia vào các bài kiểm tra. Ngoài ra, bạn có thể bị mất thời gian cho gia đình và bạn bè. Mặc dù không dễ dàng để giải quyết vấn đề này, một giải pháp có thể là tìm các lớp học trực tuyến cho phép bạn học theo tốc độ riêng của mình.

Một thách thức khác là chi phí của việc học. Tham gia các khóa học và mua tài liệu có thể khá đắt đỏ. Tuy nhiên, có rất nhiều tài nguyên trực tuyến miễn phí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu. Bạn cũng có thể xem xét yêu cầu sự hỗ trợ tài chính từ công ty của bạn nếu bạn đang tìm cách tham gia các khóa học đắt tiền hơn cho công việc của mình.

Bạn cũng có thể mất đi động lực. Học tập đôi khi có thể khó khăn hoặc buồn chán. Tuy nhiên, nếu bạn chọn các khóa học mà bạn thực sự quan tâm hoặc có thể dẫn đến việc thăng tiến trong công việc, bạn có thể thấy việc theo đuổi học tập dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ một đối tác học tập. Có người để chia sẻ tiến trình học tập có thể làm cho việc học thêm vui vẻ.

Ngoài ra, bạn có thể không có quyền truy cập vào các tài nguyên học tập. May mắn thay, có các trang web cung cấp các khóa học về nhiều chủ đề khác nhau. Nếu bạn vẫn không tìm thấy những gì bạn muốn, nhiều chuyên gia hiện nay cung cấp các khóa học trực tuyến của riêng họ. Bạn có thể tìm hiểu về điều này bằng cách theo dõi một số người trên mạng xã hội.

Tóm lại, việc học suốt đời có thể khó khăn, nhưng có cách làm cho nó dễ dàng hơn. Chọn một khóa học phù hợp và sử dụng mọi sự hỗ trợ bạn có thể tìm thấy. Và nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để học và phát triển.

Writing b

b. Rewrite these sentences by softening meaning and showing uncertainty.

(Viết lại những câu này bằng cách làm dịu ý nghĩa và thể hiện sự không chắc chắn.)

1. A lack of self-discipline makes it hard to learn on your own. (modal verb)

(Thiếu kỷ luật tự giác khiến bạn khó có thể tự học.)

2. Learning requires financial investment in classes, materials, and tools. (adverb)

(Việc học đòi hỏi phải đầu tư tài chính vào lớp học, tài liệu và công cụ.)

3. Finding the right learning resources is challenging. (modal verb)

(Việc tìm kiếm nguồn tài nguyên học tập phù hợp là một thách thức.)

4. People think that they're bad learners and are afraid of learning. (quantifier)

(Mọi người cho rằng mình học kém và ngại học.)

5. One way to overcome this is to set aside time to learn every day. (adjective)

(Một cách để khắc phục điều này là dành thời gian để học hỏi mỗi ngày.)

Lời giải chi tiết:

1. It can be hard to learn on your own without self- discipline.

(Có thể khó tự học nếu không có kỷ luật tự giác.)

2. Learning often requires financial investment in classes, materials, and tools.

(Việc học thường đòi hỏi đầu tư tài chính vào lớp học, tài liệu và công cụ.)

3. It can be challenging to find the right learning resources.

(Việc tìm được nguồn tài nguyên học tập phù hợp có thể là một thách thức.)

4. Some people think that they're bad learners and are afraid of learning.

(Một số người cho rằng mình học kém và ngại học.)

5. One possible solution is to set aside time to learn every day.

(Một giải pháp khả thi là dành thời gian để học mỗi ngày.)

Speaking a

a. In pairs: What are some possible challenges lifelong learners might face? What can they do to overcome the challenges?

(Làm theo cặp: Một số thách thức mà người học suốt đời có thể gặp phải là gì? Họ có thể làm gì để vượt qua thử thách?)

• time (thời gian)

• finance (tài chính)

• motivation (động lực)

• lack of access (thiếu khả năng tiếp cận)

• lack of support (thiếu sự hỗ trợ)

• lack of confidence (thiếu tự tin)

- They might not have motivation to learn.

(Có thể họ không có động lực học tập.)

- I think learning with a partner could help with that.

(Tôi nghĩ việc học cùng bạn có thể giúp ích được điều đó.)

Lời giải chi tiết:

A: It can be challenging to balance learning with other commitments such as work, family, and personal responsibilities.

B: I think lifelong leaners can prioritize their tasks, create a schedule, and allocate specific time slots for learning activities.

(A: Việc cân bằng việc học với các cam kết khác như công việc, gia đình và trách nhiệm cá nhân có thể là một thách thức.

B: Tôi nghĩ những người học tập suốt đời có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ của mình, lập lịch trình và phân bổ các khoảng thời gian cụ thể cho các hoạt động học tập.)

A: Limited access to learning resources, such as libraries or educational institutions can hinder lifelong learning.

B: I think they can explore online platforms and digital libraries that offer a wide range of educational materials.

(A: Khả năng tiếp cận các tài nguyên học tập bị hạn chế, chẳng hạn như thư viện hoặc cơ sở giáo dục, có thể cản trở việc học tập suốt đời.

B: Tôi nghĩ họ có thể khám phá các nền tảng trực tuyến và thư viện kỹ thuật số cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục.)

A: It can be challenging to adapt to new technologies or digital platforms for learning, especially for older adults or individuals with limited digital literacy.

B: They possibly seek training or support to improve their digital skills, explore user-friendly platforms with intuitive interfaces, and gradually integrate technology into their learning routines.

(A: Việc thích ứng với các công nghệ mới hoặc nền tảng kỹ thuật số cho việc học có thể là một thách thức, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc những cá nhân có trình độ hiểu biết hạn chế về kỹ thuật số.

B: Họ có thể tìm kiếm sự đào tạo hoặc hỗ trợ để cải thiện kỹ năng kỹ thuật số, khám phá các nền tảng thân thiện với người dùng với giao diện trực quan và dần dần tích hợp công nghệ vào thói quen học tập của mình.)

Speaking b

b. Choose three possible challenges and complete the table with your ideas.

(Chọn ba thử thách có thể xảy ra và điền vào bảng với ý tưởng của bạn.)

Challenges

(Thử thách)

Solutions

(Giải pháp)

1.

 

2.

 

3.

 

Lời giải chi tiết:

Challenges

(Thử thách)

Solutions

(Giải pháp)

1. It can be challenging to balance learning with other commitments such as work, family, and personal responsibilities.

(Việc cân bằng việc học với các cam kết khác như công việc, gia đình và trách nhiệm cá nhân có thể là một thách thức.)

prioritize their tasks, create a schedule, and allocate specific time slots for learning activities.

(ưu tiên các nhiệm vụ của họ, tạo lịch trình và phân bổ các khoảng thời gian cụ thể cho các hoạt động học tập.)

2. Limited access to learning resources, such as libraries or educational institutions can hinder lifelong learning.

(Khả năng tiếp cận các tài nguyên học tập bị hạn chế, chẳng hạn như thư viện hoặc cơ sở giáo dục, có thể cản trở việc học tập suốt đời.)

explore online platforms and digital libraries that offer a wide range of educational materials.

(khám phá các nền tảng trực tuyến và thư viện kỹ thuật số cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục.)

3. It can be challenging to adapt to new technologies or digital platforms for learning, especially for older adults or individuals with limited digital literacy.

(Việc thích ứng với các công nghệ mới hoặc nền tảng kỹ thuật số cho việc học có thể là một thách thức, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc những cá nhân có trình độ hiểu biết hạn chế về kỹ thuật số.)

seek training or support to improve their digital skills, explore user-friendly platforms with intuitive interfaces, and gradually integrate technology into their learning routines.

(tìm kiếm sự đào tạo hoặc hỗ trợ để cải thiện kỹ năng kỹ thuật số của họ, khám phá các nền tảng thân thiện với người dùng với giao diện trực quan và dần dần tích hợp công nghệ vào thói quen học tập của họ.)

Useful language a

a. Read the phrases (1- 4) below and the blog post again. Circle the phrases below that the writer used.

(Đọc các cụm từ (1- 4) bên dưới và đọc lại bài đăng trên blog. Khoanh tròn những cụm từ dưới đây mà người viết đã sử dụng.)

1. take a course

(tham gia một khóa học)

2. lose motivation

(mất động lực)

3. deal with a problem

(giải quyết vấn đề)

4. gain a new skill

(đạt được một kỹ năng mới)

Lời giải chi tiết:

1. Taking courses and buying materials can be pretty expensive.

(Tham gia các khóa học và mua tài liệu có thể khá tốn kém.)

2. You might also lose your motivation.

(Bạn cũng có thể mất động lực.)

3. While it isn't easy to deal with this problem, one possible solution is to find online classes that allow you to learn at your own pace.

(Mặc dù không dễ để giải quyết vấn đề này nhưng một giải pháp khả thi là tìm các lớp học trực tuyến cho phép bạn học theo tốc độ của riêng mình.)

4. No information.

(Không có thông tin.)

Useful language b

b. Which of the verbs below can be used with the nouns (A-D) below? Fill in the blanks.

(Động từ nào dưới đây có thể được sử dụng với các danh từ (A-D) dưới đây? Điền vào chỗ trống.)

Attend (tham gia)

Maintain (duy trì)

sign up for (đăng ký)

provide (cung cấp)

overcome (vượt qua)

pick up (bắt đầu học)

A. I want to ___________/ _____________ a course.

B. I can ___________/ _____________ motivation.

C. I need to ___________/ _____________ a problem.

D. I want to ___________/ _____________ a new skill.

Lời giải chi tiết:

A. I want to attend/ sign up for a course.

(Tôi muốn tham gia/đăng ký một khóa học.)

B. I can maintain/ provide motivation.

(Tôi có thể duy trì/cung cấp động lực.)

C. I need to overcome/ pick up a problem.

(Tôi cần vượt qua/giải quyết một vấn đề.)

D. I want to pick up/ provide a new skill.

(Tôi muốn học được/mang lại một kỹ năng mới.)

Let's Write!

Now, write a blog post about possible challenges of lifelong learning and solutions. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 180-200 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài blog về những thách thức có thể xảy ra đối với việc học tập suốt đời và các giải pháp. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết, mẫu bài đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 180-200 từ.)

Lời giải chi tiết:

In today's rapidly changing world, the pursuit of lifelong learning has become essential for personal and professional development. However, lifelong learners may encounter various challenges throughout their learning journey. What can they do to overcome problem?

First, it can be challenging to balance learning with other commitments such as work, family, and personal responsibilities.To overcome this challenge, lifelong leaners can prioritize their tasks, create a schedule, and allocate specific time slots for learning activities. Moreover, they can leverage technology to access learning materials on-the-go and maximize their productivity.

Second, limited access to learning resources, such as libraries or educational institutions can hinder lifelong learning. The solution is that they can explore online platforms and digital libraries that offer a wide range of educational materials. Besides, they can seek out mentors or instructors for guidance and support.

Last but not least, it can be difficult to adapt to new technologies or digital platforms for learning, especially for older adults or individuals with limited digital literacy Lifelong learners can overcome technological barriers by seeking training or support to improve their digital skills, exploring user-friendly platforms with intuitive interfaces, and gradually integrating technology into their learning routines.

Overall, lifelong learners can overcome challenges by adopting a proactive mindset, staying adaptable and resilient in the face of obstacles. By continuously learning and growing, they can unlock new opportunities and enrich their lives intellectually, professionally, and personally.

(Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, việc theo đuổi việc học tập suốt đời đã trở nên cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, những người học suốt đời có thể gặp phải nhiều thách thức khác nhau trong suốt hành trình học tập của mình. Họ có thể làm gì để khắc phục vấn đề?

Đầu tiên, việc cân bằng việc học với các cam kết khác như công việc, gia đình và trách nhiệm cá nhân có thể là một thách thức. Để vượt qua thách thức này, những người học tập suốt đời có thể ưu tiên các nhiệm vụ của mình, tạo lịch trình và phân bổ các khoảng thời gian cụ thể cho các hoạt động học tập. Hơn nữa, họ có thể tận dụng công nghệ để truy cập tài liệu học tập khi đang di chuyển và tối đa hóa năng suất của mình.

Thứ hai, khả năng tiếp cận các tài nguyên học tập bị hạn chế, chẳng hạn như thư viện hoặc cơ sở giáo dục, có thể cản trở việc học tập suốt đời. Giải pháp là họ có thể khám phá các nền tảng trực tuyến và thư viện kỹ thuật số cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục. Ngoài ra, họ có thể tìm kiếm những người cố vấn hoặc người hướng dẫn để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, có thể khó thích ứng với các công nghệ mới hoặc nền tảng kỹ thuật số cho việc học, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc những cá nhân có trình độ kỹ thuật số hạn chế. Người học suốt đời có thể vượt qua các rào cản công nghệ bằng cách tìm kiếm đào tạo hoặc hỗ trợ để cải thiện kỹ năng kỹ thuật số của họ, khám phá trải nghiệm người dùng. nền tảng thân thiện với giao diện trực quan và từng bước tích hợp công nghệ vào thói quen học tập của các em.

Nhìn chung, những người học tập suốt đời có thể vượt qua thử thách bằng cách áp dụng tư duy chủ động, luôn thích ứng và kiên cường khi đối mặt với trở ngại. Bằng cách liên tục học hỏi và phát triển, họ có thể mở ra những cơ hội mới và làm phong phú thêm cuộc sống của mình về mặt trí tuệ, nghề nghiệp và cá nhân.)

  • Tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 2

    In pairs: Look at the pictures. What tools are these people using to learn? What other tools can help people learn? a. Read the words and definitions, then fill in the blanks. Listen and repeat. b. What are some common learning aids and resources? Add words to the box.

  • Tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 1

    In pairs: Look at the pictures. What are these people learning? Why do some people continue to learn after finishing school? a. Read the sentences and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat. b. What skills/qualities do people need to study/work effectively? Add any suitable new words and your own ideas.

  • Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 12 iLearn Smart World

    Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 12 iLearn Smart World

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close